Glumsø Pensionistforening
Program 2024/25
og faste aktiviteter

Sangkor hver 
mandag kl. 14 til 16


Kortspil tirsdage kl. 19 til 22Formiddagsdans fredage kl. 10 til 11.30
starter igen fredag 30.8.2024

Bankospil fredage lige uger

kl. 14 til 16Program 2024/2025
Kære medlemmer
 
Velkommen til et nyt og spændende år 2024.
Først og fremmest tak for opbakningen ved vores generalforsamling, fredag den 23. februar,
hvor over 25 % af foreningens medlemmer var mødt op. Tak for det.
 
Den 8. marts har vi haft bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse blev konstitueret hvilket gav følgende resultat:
-       Formand           Kim Larsen
-       Næstformand     Joan Hansen
-       Kasserer           Kjeld Olsen
-       Sekretær           Joan Hansen & Kim Larsen i           «Fællesskab»
 
 
Aktiviteter/arrangementer for kalenderåret er:
-       Sommerbanko – den 26. juli kl. 11.30.
-       Efterårsfest – den 14. september kl. 12.30. AFLYST
-       Modeopvisning – den 9. oktober kl. 14.
-       Jazz med Daimi & Louisianaband –
         søndag den 27. oktober kl. 14 (herom senere).
-       Tur til Lübeck – den 4. december – (herom senere).
-       Julebanko – den 13. december kl. 11.30.
-       Julehygge – den 27. december kl. 14.00.
 
Med venlig forårshilsen
Bestyrelsen

 
Formand:      Kim Larsen              Tlf. 24 84 96 15                 
Mail:  kimlarsen2016@gmail.com
Næstfmd.:     Joan Hansen           Tlf. 23 48 11 58                 
Mail:  mickhansen@mail.dk
Kasserer:       Kjeld Olsen             Tlf. 21 97 23 46                 
Mail:  keoa@turbopost.dk
Sekretær:      Joan Hansen & Kim Larsen i «Fællesskab»                                      
 
Generalforsamling 23.2.2024
Generalforsamling 23.2.2024
Sommerbanko 28-7-23
Hanne Andersen vandt 2 x steg flæsk fra Kabyssen en del af Herlufmagle-hallen,
Henri Larsen vandt en gavekurv fra Søgade Begravelse v/Niels Pedersen,
og Karen Nielsen vandt en fodbehandling hos Klinik for fodterapi v. statsautoriseret fodterapeut Susanne Johansen.

Tak til alle.
Glumsø Pensionistforening melder om et godt arrangement
Julebanko 15.12.2023
Glumsø Pensionistforening
Bestyrelsen
 
 

Formand:      Kim Larsen               Tlf. 24 84 96 15                 
Mail:  kimlarsen2016@gmail.com

Næstfmd.:     Joan Hansen             Tlf. 23 48 11 58                 
Mail:  mickhansen@mail.dk

Kasserer:       Kjeld Olsen              Tlf. 21 97 23 46                 
Mail:  keoa@turbopost.dk
Sekretær:      Joan Hansen & Kim Larsen i «Fællesskab»


Hvordan bliver jeg/vi medlem af Glumsø Pensionistforening?

 
Du vil også hos ovenstående kunne få meget mere at vide om foreningen, ligesom du kan få udleveret et program.
 
Glumsø Pensionistforening har ca. 430 medlemmer og
kontingentet pr. år er kun Kr. 100. I prisen er inkluderet udgivelse af medlemsbladet,
Senior Bladet, 6 gange årligt.


Nyt program omdeles sammen med kontingentopkrævning
(kun 100 kr. for hele året)

Generalforsamling 2024

Fredag den 23. februar 2024, kl. 10.
 
            


Dagsorden / Referat     Til Protokol 
 
Punkt 01       Valg af dirigent.  
                     Poul Worch                      
                     
Punkt 02       Valg af stemmetæller.
Tina Nielsen – Grethe Borød – Birgit Sjøgren.
 
Punkt 03       Foreningens årsberetning og orientering ved formanden - til godkendelse.
                     Godkendt.
 
Punkt 04       Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren – til godkendelse.
Et enkelt medlem havde spørgsmål til kassereren.
                      Kassereren svarede på spørgsmålet-
                      Derefter blev regnskabet godkendt.
                   
                                                                 
Punkt 05       Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
a)    Kontingentfastsættelse.                     
Bestyrelsen indstiller til kr. 100,00- årligt
Dette blev godkendt.
b)     Indkomne forslag.
Ingen forslag til behandling.
 
Punkt 06       Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
-       Kim Larsen      modtager genvalg.       Genvalgt.           
-       Ove Olsen       modtager ikke genvalg.
Leif Bækgaard blev valgt.
-       Joan Hansen    modtager genvalg         Genvalgt.
-       Ove Jensen      modtager valg (i stedet for Grethe Olsen)
Genvalgt
-       Martin Jeppesen modtager ikke genvalg.
Elsebeth Nielsen blev valgt.
                     
                      Valg af suppleant for 2 år:
-       NY i stedet for Ove Jensen                                
Martin Jeppesen blev valgt.
                     
                      Valg af suppleant for 1 år:
-       NY                                                                     
Palle Jensen blev valgt.
-        
 
Punkt 07       Valg af revisor - for 2 år:
-       Astrid Møller                (modtager genvalg)       Genvalgt.
                     
Punkt 08       Valg af fanebærer:
-       Ove Olsen                     (modtager genvalg)        Genvalgt.                                                    
-       Ove Jensen                   (modtager genvalg)        Genvalgt.
                     
                      Suppleant fanebærer:                              
-       Poul Stennicke             (modtager genvalg)        Genvalgt.        
 
Punkt 09       Eventuelt.
-       Alt kan drøftes men ikke godkendes.
-       Bestyrelsen spurgte generalforsamling
om de havde forslag til Busture ?

-       Der kom flg. Forslag :
-       Den gamle by i Århus.
-       Femerenforbindelsen.
-       Til Lund i Sverige.
-       Lubeck
-       Ribe by (Ribe domkirke)
-        
 
Referent                             Dirigent
 
 
Joan Hansen og Poul Worch.
Kim Larsen.
                     

Glumsø Pensionistforening

Praktiske oplysninger
HUSK:
hvis ikke andet er oplyst, foregår alle aktiviteter i
 
Aktivitets- & Medborgerhuset ”Kroen” Glumsø,
Storegade 2, 4171 Glumsø

Foreningen er tilsluttet Kreds Sydsjælland
Som igen hører under Danske Seniorer.
Danske Seniorer råder over kursuscentre bl.a. Rude Strand og Tisville.

 
Foreningens Fane: Stilles gerne til rådighed ved begravelse/bisættelse hvis et medlem ønsker det. Kontakt formanden.                                                        
 
Hvem kan blive medlem?
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager en social pension, samt enhver, der er fyldt 55 år.
Ægtefæller eller samboende kan optages uden hensyn til alder. Disse er passive medlemmer.
 
Aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”, den sidste fredag
i februar måned.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ingen stemmeret.
Der er mange, der i dag gør en indsats for at aktivere de ældre medborgere – der er imidlertid lige så mange, som udtaler sig på de ældres vegne.
For andre kan det synes ligegyldigt, hvem der gør hvad, men for os at se, er der kun et sted, hvor de ældre har medbestemmelse, nemlig i pensionistforeningen.
 
Der er mange fordele ved at være medlem i Glumsø Pensionistforening.

Bliv medlem af
Glumsø Pensionistforening  
Kreds Sydsjælland
 
Vær med til at forme dit arbejdsfrie 
liv og dit samvær med andre 
- til glæde og gavn for dig selv 
og andre

Aktivitet og Medborgerhuset (Kroen)
Storegade 2, 4171 Glumsø

Efterårsfest med Glumsø Pensionistforening lørdag 30.9.2023
Henry O`Conner