Formand  Visti Christoffersen mail ervich@gmail.com
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 20. juni 2024 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Poul Worch, Poul B. Eriksen, Jens Nygaard Knudsen, Karen E Henriksen og Ellen Wejdling - Jens B. Nielsen deltog i den sidste del af mødet
 
Afbud: Vagn Holk Lauridsen, Thor Temte, Elisabeth Bastholm, Linda Frederiksen
 
Gæst: Heidi Dollerup (Åsø Bylaug)
 
 
1.     Valg af ordstyrer og referent
                Ordstyrer: ingen
                Referent: Karen Eberhardt Henriksen


 
2.     Gennemgang af referat fra sidste møde
2.1.  Møde 16-05-2024
2.1.1. Alle opgaver fra mødet den 18. april er indeholdt i de kommende punkter.
 
 
3.     Godkendelse af dagsorden
3.1.  Dagsorden blev godkendt
 
 
4.     Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1.Formanden:
 1. CityNight / Glumsø Løbet (Glumsø Erhverv og GG-Glumsø Gymnastik): 130 løbere deltog i Glumsø løbet, det var ny rekord. Det var alt i alt en rigtig god aften. Erhvervsforeningen havde gjort rigtig meget ud af programmet med veteranbiler, musik mm 
 2. NK har lovet, at strømudtagene på Storegade er lavet inden KOKS.
 3. Skuret i Storegade, hvor Lokalrådet opbevarer flagstænger, pavillon, skilte m.m., trænger til en grundig oprydning. Visti og Poul BE påtog sig opgaven.
 4. Juni udgaven af NK’s nyhedsbrev ”Lokaldemokrati og Medborgerskab” har et indlæg om de unges kunst på plankeværket ved Sansoteket 
4.1.5.KOKS 2024: Der var forslag om, at Lokalrådets tema skal være Thors ide om at oprette en reparationscafé. kontakter Thor. Måske kan vi, som blikfang, finde en eller flere, som vil sidde og reparere elektronik eller andet. tekst til en plakat vedr. repaircafé.       en plakat om, hvilke projekter/emner Lokalrådet arbejder med pt.
 1. Syng Sammen i Sommernatten er en rigtig hyggeligt tradition, som fortsætter i 2024. Alle er meget velkomne til at møde op – se plakaterne rundt om i byen.
4.2.Medlemmer:
 1. NK’s kursus for lokalråd 29. maj: Elisabeth og Thor deltog. Referat blev udsat til næste møde Elisabeth og Thor (Visti søger for punktet kommer på dagsordenen)
4.2.2.NK (Mette Dinesen) har lavet en håndbog i Lokalrådsarbejde. Det er en rigtig god ide, men den er endnu ikke tilgængelig – vi hører nærmere.
 
 
5.Møde med Åsø Bylaug.
5.1.  Hvornår: Lørdag den 14. september kl.10 ved gadekæret i Åsø.
5.2.  Lokalrådet medbringer pavilloner, Beach flag (Poul W og Visti). Åsø har bordbænkesæt ved gadekæret, som kan benyttes. Nødplan i tilfælde af dårligt vejr: så rykker mødet over i Torbens gymnastiksal. Heidi tjekker med Torben.
5.3.  Indbydelse: Den sørger Heidi for, samt at der bliver noget underholdning til børnene, mens de voksne holder møde (Åsø planlægger). Heidi giver besked ca. 14 dage før om ca. antal voksne deltagere.
5.4.  Agenda - emner til drøftelse: Hvad kan man bruge lokalrådet til? Godt med repræsentation i bestyrelsen fra Åsø. Skolevej – snerydning, reparation af vej mm (“vejtype”).
5.5.  Finansiering: Visti søger penge fra lokalrådspuljen til mødet (4.000kr) til sandwich og div drikkevarer samt lidt guf til børnene
5.6.  Heidi og Visti holder løbende korrespondance vedr. planlægning
 
 
6.Lokalplan 148 – Boligområde ved Lærkevej
6.1.  Der blev afholdt Borgermøde den 3. juni. Der var et stort fremmøde.
6.2.  Lokalrådet sender et høringssvar til NK, det skal være fremsendt inden 10. juli. Jens B, Ellen og Linda skriver svaret, som vil omhandle følgende emner:
6.2.1.. Fælles renovation kontra renovation ved hver bolig.
6.2.2.. Varmeforsyning: Lokalrådet vil anbefale at der bliver fælles varmeforsyning. Det bør tænkes ind, selvom det ikke kan kræves.
6.2.3.. Belægningen på 2 tilstødende stier, som grundejerforeningen har ansvar for, skal etableres, så der kan ryddes sne mm.
6.2.4.. Bæredygtigt byggeri: Det skal skrives ind, at Lokalrådet er klar over, det er for sent mht. dette byggeri, men fremadrettet bør NK stille krav om det.
 1. Trafikforholdene på Lærkevej er ikke en direkte del af lokalplanen. Men beboerne på Lærkevej tager kontakt til Team Trafik om trafikken i forbindelse med byggeriet.
 2. Der vil blive taget billeder, indvendig og udvendig, af de nuværende huse på Lærkevej for at kunne dokumentere evt. skader af tung trafik.
 
 
7.Unge projekt(er) – Minirampe; Basketballmål; Fodboldmål m.m.
 1. Jens BN orienterede om nogle ideer Klubben i Glumsø (de unge sammen med Mette Madsen) har fremsendt sammen med en video, de unge har lavet. Det handler primært om at få nogle flere muligheder for fritidsaktiviteter, når de unge mødes i Klubben.
 2. Jens BN skriver til Mette M, at Lokalrådet gerne vil gå ind i det og være med til at nedsætte en gruppe med voksne repræsentanter fra skolen og klubben samt nogle unge kommende brugere. Visti og Jens BN deltager fra Lokalrådet.
 3. Plan for forløbet: Afklaring vedr. placeringen, skal det være på Kaninbjerget? Pengeindsamling over vinteren og etablering til foråret, hvis det kan nås.
 
8.Stationen
8.1.  Fejring af Stationens 100 års jubilæum den 1. juni: Der kom ca. 100 mennesker og det var en rigtig god dag. Der var opsat en tavle, hvor de besøgende kunne skrive forslag til den fremtidige benyttelse af stationen. Tavlen står der stadig, så man kan stadig skrive forslag de dage, der er åbent. Poul BE og Visti vil lave opsamling af alle ideerne.
8.2.  Ellen kigger forbi lørdag den 22. juni, hvor der åbent mellem kl. 11 og 13.
8.3.  To personer har vist interesse for at leje hele bygningen, Poul BE formidler det videre til DSB.
8.4.  Den 12.-14. juli vil der være maleriudstilling, og der arbejdes også på at få andre aktiviteter i bygningen samtidig, så den kan blive præsenteret for eventuelle interessenter.
8.5.    Det har været en stor succes for Lokalhistorisk forening at have udstilling på stationen.
 
 1.  Glumsø Erhverv som udvalgs- /projektgruppe
9.1.  Formalisere Glumsø Erhverv som projektgruppe under Glumsø og Omegns Lokalråd:
9.1.1. I forlængelse af debatten på Lokalrådets sidste bestyrelsesmøde fremlagde Jens BN et oplæg til aftale mellem Glumsø og Omegns Lokalråd og Glumsø Erhverv.
9.1.2. Oplæget blev vedtaget af bestyrelsen og fremsendes af Visti til Jan W.
9.2.     Aftalen underskrives af Jan W og Visti.
 
 
 1. Brug af Glumsø Sø
  1. NK (Niels Hav Hermansen) har fremsendt et forslag til hvad og hvor, man må benytte Glumsø Sø.
  2. Ellen og Karen havde kigget på forslaget og fremlagde nogle enkelte kommentarer til NK’s forslag. Bestyrelsen var enig i kommentarerne, som primært går på, at alle nuværende fiskepladser stadig skal kunne benyttes; at badebroen og badestranden skal friholdes for fiskeri for at undgå tabte fiskekroge, der hvor de badende går på bunden.
  3. Ellen og Karen fremsender Lokalrådets bemærkninger til NK.
 
 
11.Vedligeholdelse af sti omkring Smørhullet
 1. Hvorledes sikrer vi at stien vedligeholdes nu og i fremtiden? Stien vokser til m græs, men bestyrelsen var enige om, at man kan fint færdes, så det er ikke nødvendigt at gøre noget.
 
 
12.Evt. renovering af billedtavler omkring søen
 1. Poul BE undersøger, om han har masterkopierne af de nuværende tavler, så de kan blive genoptrykt.
 2. Bestyrelsen genoptager emnet det på næste møde (Visti).
 
 
13.Status på projekter / opgaver
 13.1 Boligudvikling i Glumsø:
 13.1.1 Der bliver indrettet nye lejeboliger på RingstedvejStationsvej, samt i ejendommen Åsøvej 4. Sidstnævnte bliver renoveret lidt efter lidt og indrettet med 10-12 lejligheder.
 13.2 Renovering af bro ved shelters oppe ved Speedway banen:
 13.2.1 sender billeder til Poul BE af defekt vejviserstolpe og låge ved arealet. kontakter Naturstyrelsen vedr. de defekte dele samt genetableringen af trædækket nede på den lille sø.
 13.3 Rågebekæmpelse:
 13.3.1 Reguleringen er afsluttet, så nu skal antallet af nedlagte råger indberettes til Naturstyrelsen. Ved Søparken var der for få reder til, at der kunne gives tilladelse til regulering. Naturstyrelsen tjekker de steder, hvor der er ansøgt.
 13.3.2 indkalder til et opsamlede møde for at evaluere indsatsen i år og planlægge strategien for næste år. Mødet afholdes i slut oktober.
 13.3.3 vil indkøbe rødvin til jægerne som tak for indsatsen.
 13.4 Kreaturfolden ved nordenden af søen:
 13.4.1 Allerede nu er det tydeligt, at der er sket en forbedring af floraen på arealet. Den er væsentlig mere varieret, end den var, da de første kreaturer blev lukket ud på engen i 2022.
 
 
14.Økonomi
Ikke noget til dette punkt
 
 
15.  Eventuelt
Ikke noget til dette punkt.
 
Næste møder:
Torsdag den 15. august – Bestyrelsesmøde
Lørdag den 14. september kl.10:00 – møde i Åsø
Torsdag den 19. september – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 17. oktober – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 21. november – Bestyrelsesmøde
 
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Medborger- og Aktivitetshuset ”Kroen”.


 Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj 2024 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Poul B. Eriksen, Jens Nygaard Knudsen, Vagn Holk Lauridsen, Thor Temte, Elisabeth Bastholm, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen
 
Afbud: Karen E Henriksen
 
Gæster: Heidi Dollerup (Åsø Bylaug) og Ove Olsen (Husrådet)
 
Velkommen til Heidi og Ove, dejligt at I vil deltage mødet 
 
Ove orienterede om, at der skal laves nyt gulv i Kobberstuen, forhåbentlig kan det gamle plankegulv under gulvtæppet bruges. Arbejdet udføres i uge 23. Alle møbler og skabe skal flyttes ud, og Ole spurgte om Bypedellerne kan hjælpe til med dette. Det blev aftalt, at Bydellerne / Lokalrådet stiller med fornødent mandskab søndag 2. juni kl. 15:00.
Ove informerede yderligere om, at der var igangsat arbejde med at etablere nyt hegn ved Rejseladen ud mod Ringstedvej.
 
 
1.     Valg af ordstyrer og referent
                Ordstyrer: Poul B. Eriksen
                Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen


2.     Gennemgang af referat fra sidste møde
2.1.  Møde 18-04-2024
2.1.1. Alle opgaver fra mødet den 18. april er indeholdt i de kommende punkter.
 
3.     Godkendelse af dagsorden
3.1.  Dagsorden blev godkendt.
 
4.     Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1.Formanden:
 1. NK arrangerer kursus for Lokalrådene den 29. maj. Der vil bl.a. blive snakket om brugen af sociale medier.  Thor og Elisabeth deltager.
 2. Info fra trykhedsnetværksmøde på politigården i Næstved den 24. april: Visti deltog fra Glumsø (Dennis og Kim var forhindret). Der er relativt stille i Glumsø – på den gode måde  Politiet kommer gerne ud og holder foredrag om IT-sikkerhed. Måske var det noget for Pensionistforeningen f.eks. i forbindelse med et af deres bankospil – Visti snakker med dem. Det blev også oplyst, at velgørenhed kan fritages for afgift til MobilePay, så det skal undersøges, om KOKS kan fritages. Visti
 3. Børnepasning i Glumsø: Næstved Kommune er ved at undersøge, om der er behov for et genåbne Glumsø Børnehave på Nyskolevej. NK vender tilbage til Visti, når de har afklaret behovet.
 4. Glumsø og Omegns Lokalråd er kommet med i Sognebladet for Tybjerg, Aversi, Tyvelse, Sandby og Vrangstrup. Huske at give Sognebladet besked om møder, der afholdes af Lokalrådet.
 5. NK har givet tilsagn om at reparere strømudtagene i Storegade inden KOKS.
4.2.Medlemmer:
4.2.1.Tartino åbnede butik og café i Storegade den 20. april. Poul BE bød dem velkommen på vegne af Lokalrådet.
4.2.2.Thor orienterede om borgermødet vedr. miljøgodkendelse af biogasanlæg ved Suså Landevej. NK lavede en fin gennemgang af projektet. Efterfølgende var der en opildnet debat. Projektet ligger udenfor det område, der hører under Glumsø & Omegns Lokalråd.
4.2.3.Der er ikke lavet nogen aftale med NK om vedligeholdelse af stien rundt om Smørhullet. sætter det på dagsordenen til næste møde.
4.2.4.Sansoteket fylder 7 år i 2024 og ifølge aftale ved etableringen, overtager NK herefter pasningen. Lokalrådets bestyrelse skriver til NK om overtagelse i januar 2025.
4.2.5.Lokalplanen for nybebyggelsen på Lærkevej er kommet i 8 ugers høring fra den 13. maj 2024.Lokalrådets bestyrelse () vil giver vedrørende:
4.2.5.1.1.Fælles renovation kontra renovation ved hver bolig
4.2.5.1.2.Varmeforsyning – (anbefale fælles varmeforsyning)
4.2.5.1.3.Trafikforholdene på Lærkevej
4.2.5.1.4.P-plad
4.2.5.1.5.…..
 
5.Møde med lokalrådets omegns beboere.
5.1.Heidi præsenterede nogle af de emner, Åsø bylaug gerne vil drøfte med lokalrådet:
5.1.1.Der er mange børn (18) i Åsø, som har behov for sikker cykelvej til Glumsø. vil NK om problemet samt sørge for at få lavet en trafiktælling. finder ud af, hvor mange børn der cykler fra Åsø pt.
 1. Manglende snerydning m.m. i Åsø: Åsøbygade er en lukket vej og derfor kategoriseret som en C vej. Det betyder, det er af de veje i kommunen, som bliver ryddet sidst, når det er snevejr. Visti tager kontakt til NK for at få klarlagt, hvordan den daglige drift af Åsøbygade kan blive varetaget, så der er fremkommeligt for redningskøretøjer, renovation, kørsel til arbejde m.v.
5.1.3.Thor har lavet en beskrivelse af / forslag til, hvordan lokalrådet kan få bedre kontakt og samarbejde med de bylaug, der ligger lokalrådets område. Dokumentet er vedlagt dette referat.
5.1.4.Linda har fået en invitation til at deltage i et møde med Åsø bylaug. Lokalrådet vil meget gerne deltage. vil forslå at holde et møde ved gadekæret i Åsø kl. 17-18, helst en dag hvor lokalrådet efterfølgende holder bestyrelsesmøde.
 
6.Kunst på plankeværket ved Sansoteket.
 1. Jens BN orienterede om projektet og viste en video. Der er indvielse / fernisering den 17. maj kl. 17. Poul W sætter lokalrådets beach flag op. Jens BN sørger for boblevand (uden alkohol) mm og holder takketalen til sponsorerne og Klubben.
 
7.Bypedellerne - -sæson 2024
 1. Vagn orienterede om opstartsmødet den 12. maj og sæsonens projekter. Der er stadig god tilslutning til Bypedellerne, så ordningen kører videre 
 
8.Stationen
 1. Lokalrådet kan leje stationsbygningen vederlagsfrit fra medio maj til og med september måned 2024.
  1. Jan Wengberg har planer om en event den 14. juni (City Night i Glumsø)
  2. Lokalhistoriskforening vil lave en udstilling mm i forbindelse med stationens 100 års jubilæum den 1. juni.
 
 1.  Glumsø Erhverv som udvalgs- /projektgruppe
  1. Glumsø Erhverv ønsker at blive en formel gruppe under Glumsø og Omegns Lokalråd, Poul BE bliver tovholder og Jan Wenberg bliver projektleder. Jens BN lavet er forslag til aftaledokument, som diskuteres på næste møde.
 
 
 1. Brug af Glumsø Sø
  1. NK har fremsendt et forslag til hvad og hvor, man må benytte Glumsø Sø. Visti sender forslaget til Ellen og Karen, som kigger på og kommer med kommentarer til NK’s forslag på næste bestyrelsesmøde. Visti sætter det på som et punkt.
 
11.Status på projekter / opgaver
11.1.        IT:
11.1.1. Arbejdet med den nye hjemmeside skrider frem. 2643 brugere har været på NetAvisen den sidste måned. Poul BE og Visti arbejder videre med opgaven.
11.1.2. Glumsø NetAvis fastholdes som den er i et år.
11.1.3. Vedr. hjemmesiden www.MærkGlumsø.dk holdes der webredaktørmøde den 23. maj.
11.2.         Vandre- / Cykelrute fra Kongsgården i Vester Broby til Skelby:
11.2.1. Thor og Anders Walter Hansen har været i dialog med beboerne på Ulstrup Mosevej.
11.3.       Hjertesti & hjerteredning:
11.3.1. Ellen berettede om et meget velafholdt hjerteredningskursus. Det var Hjerteforeningen, som stod for kurset. Der måtte meget gerne være mødt lidt flere op, men dem der kom fik genopfrisket / lært noget.
11.3.2. Poul BE vil lave et kort over, hvor der findes Hjertestartere i Glumsø. Kortet skal præsenteres til KOKS.
11.3.3. Evt. renovering af billedtavlerne langs med Hjertestien drøftes på næste møde. Visti sætter det på som et punkt.
11.4.       Bekæmpelse af råger: Rågereguleringen går efter planen.
 
12.Økonomi
 1. Regnskab 2023 og referat fra generalforsamlingen er sendt til Mette Dinesen NK.
 2. Ellers ikke noget, økonomien ser fornuftigt ud.
 
   Eventuelt
 1. Elisabeth har været til møde i Trafikgruppen vedr. kollektivtrafik. Gruppen er nedsat af NK. Der er underskud (efterslæb) på 2,5 millioner kr. på grund af Corona nedlukningen. NK dækker underskuddet ved at tage pengene fra kontoen vedr. cykelstier. Der er et overskud på 500.000 kr. på et cykelstiprojekt i NK. Pengene bruges til en trafikanalyse.
 2. Glumsø Medborgerhus Kroen har jubilæum i 2024.
 
Næste møder:
Onsdag den 29. maj – Kursus for Lokalrådsbestyrelser, Korskildeskolen Tappernøje
Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde – afholdes på Loftværket
Sommerferie
Torsdag den 15. august – Bestyrelsesmøde  
Torsdag den 19. september – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Medborger- og Aktivitetshuset ”Kroen”.


 Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. april 2024 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Poul B. Eriksen, Jens Nygaard Knudsen, Vagn Holk Lauridsen, Thor Temte og Linda Frederiksen
 
Afbud: Elisabeth Bastholm, Ellen Wejdling og Karen E Henriksen (delvist)
 
 
1.     Valg af ordstyrer og referent
                Ordstyrer: Poul Worch
                Referent: Jens B. Nielsen og Karen Eberhardt Henriksen


 
2.     Gennemgang af referat fra sidste møde
2.1.  Møde 21-03-2024
2.1.1. 4.1.1: Visti har rykket Lars Hoppe Søe for svar.
2.1.2. Der udsendes nu mails med både dagsorden til Lokalrådets bestyrelsesmøder og med referat fra bestyrelsesmøderne til de borgere, som ønsker det. Man kan komme på maillisten ved at henvende sig Lokalrådet: glumsoelokalraad@gmail.com
2.1.3. Resten er indeholdt i de kommende punkter.
 
 
3.     Godkendelse af dagsorden
3.1.  Dagsorden blev godkendt.
 
 
4.     Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1.Formanden:
 1. Forenings- og Fritidskonference: Det var et fint arrangement, stor ros til arrangørerne. Arrangementet blev omtalt i: Ugeavisen Næstved, Uge 16.
 2. Dialogmøde mellem lokalrådene i nord og Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 15. april. Ellen, Visti og Thor deltog. Det var et godt møde, fint at samle lokalrådene områdevis. De 4 lokalråd (Skelby - Gunnerslev, Tybjerg og Omegn, Herlufmagle samt Glumsø og Omegn) gav bl.a. en kort status på, hvad der arbejdes med i øjeblikket.
 3. Næstved Politi har sendt invitation til det årlige tryghedsnetværksmøde. Mødet afholdes den 24. april på Næstved Politigård. Visti deltager.
 4. Glumsø Medborger- og Aktivitetshus har 20 års fødselsdag og fejrer det den 28. september Brugerne af huset er denne dag inviteret til at komme og fortælle om deres aktiviteter. Visti tilmelder Lokalrådets deltagelse med en stand senest den 26. april.
 5. KOKS 2024: GIV søger hjælp til bemanding af opgaverne i forbindelse med afholdelse af KOKS. Der er flere personer i Lokalrådet, som hjælper.
 6. Kursus for lokalråd: Afholdes den 29. maj, sidste frist for at sende ønsker til kursets indhold er den 30. april. Hvem deltager?
 7. Lokaldemokrati og Medborgerskab: Nyhedsbrevet for april 2024 er netop udsendt. Fremover skal den enkelte fra bestyrelsen selv sørge for at tilmelde sig nyhedsbrevet på Nyhedsbrevet Lokaldemokrati og medborgerskab | Næstved Kommune (naestved.dk)
 8. Syng Sammen 2024 afholdes følgende søndage: den 30/6, 11/8 og 8/9. Poul BE laver plakat 
 9. Glumsø og Omegns Lokalråd er nu med på foreningslisten i ”Sognebladet” og vores møder vil blive annonceret på bagerste side.
 10. Der åbner en ny forretning i Glumsø: Tartino 
4.2.Medlemmer:
4.2.1.LAG generalforsamlinger den 12. april – BE og Visti deltog.
4.2.2.Jens Fuglsang Bach centerchef for Teknik og Miljø i NK var på rundtur i Glumsø by sammen med Linda, Jens BN og Visti. Der var fokus på behovet for: Cykelstier og gangstier i forbindelse med nybyggeriet i Glumsø; skiltning af cykelrute; bekæmpelse af råger. Jens Bach tager kontakt til NK Park og Vej for at få skiltet cykelruten fra Skelby til Glumsø.
 
 
5.Stationen
 1. Lokalrådet har fået mulighed for at låne stationsbygningen hele juni måned 2024, i forbindelse med at stationen fylder 100 år den 1. juni. Der planlægges aktiviteter på stationen i løbet af måneden. Hvis der er borgere, der ønsker at deltage / har gode ideer er man meget velkomne til at henvende jer til Lokalrådet: glumsoelokalraad@gmail.com
 
 
 1.  Møde med lokalrådets omegns beboere
  1. På generalforsamlingen blev der opfordret til, at Lokalrådet var mere synligt og i dialog og samarbejde med opland og byer i Lokalrådets område. Derfor blev det aftalt at Thor og Poul B til næste møde udarbejder et oplæg til en indbydelse til beboerne i disse områder (Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Åsø og Sandby) om at deltage i lokalrådets bestyrelsesmøde i september.
  2. De 4 bylaug (Næsby, Tyvelse, Åsø og Sandby) vil blive bedt om at hjælpe med at uddele/informere om invitation til beboerne om at deltage i lokalrådets bestyrelsesmøde i september.
 
 
 1. Glumsø Erhverv som udvalgs- / projektgruppe
  1. Det blev aftalt at støttegruppen ”Glumsø Erhverv” bliver en formel aktivitet under Glumsø og Omegns Lokalråd med Poul B som tovholder og Jan Wenberg som projektleder. På næste møde fremlægger Poul B. og Visti et oplæg til godkendelse af dette.
   1. Alle virksomheder i Glumsø er inviteret til at være medlem af Glumsø Erhverv, kontingentet er 500 kr./år. Glumsø Erhverv er bl.a. arrangører af City Night og Julemanden kommer til Glumsø.
 
 
8.Status på projekter / opgaver
8.1.  IT:
8.1.1.Den nye hjemmeside oprettes i Aveo under domænet Glumsø-portalen.dk Det vil koste 5.300kr. årligt for hosting og support. Oprettelse af hjemmesiden vil koste 8.900,- kr. Poul BE og Visti arbejder videre med opgaven.
8.1.2.Glumsø NetAvis fastholdes som den er i et år.
8.2.   Vandre- / Cykelrute fra Kongsgården i Vester Broby til Skelby:
8.2.1. Thor og Anders Walter Hansen går en tur ad Ulstrup Mosevej og snakker med beboerne.
8.3.  Fjernvarme i Glumsø:
8.3.1. Der er bevilliget en underskudsgaranti på 600.000 kr.
8.3.2. Der bliver ansat et professionelt firma til at stå for information til borgerne i Glumsø.
8.3.3. Der vil blive udsendt information om, at der snart kan indbetales tilmeldings omkostning á 1000 kr. mod et nedslag på 2000 kr. i tilslutningsbidraget.
8.3.4. Det økonomiske beslutningsgrundlag vil være på plads ultimo 2024.
8.3.5. Glumsø Fjernvarme Amba afholder generalforsamling den 29. maj.
8.4.  Udsmykning af stakit ved Sansoteket:
8.4.1.Udsmykningen af stakittet ved Sansoteket vil blive afsløret fredag den 17. maj kl. 17.00
8.5.  Hjertestarter – registrering og kursus
8.5.1. Mandag den 29. april kl. 16.30 afholdes der i samarbejde med Hjerteforeningen et 30 minutters Hjerteredderkursus på Medborgerhuset Kroen. Alle interesserede kan tilmelde sig ved at skrive til glumsoelokalraad@gmail.com. Der er 15 pladser på kurset, så ”først til mølle”
8.6.  Brug af Glumsø Sø:
8.6.1. Ellen og Karen skriver til Niels Hav Hermannsen for at blive opdateret på status for NKs planer for søen.
8.7.  Repaircafé i Glumsø:
8.7.1. Thor arbejder på at kunne præsentere ideen på KOKS 2024. Det er planen, at de skal holde til på Loftværket én gang om måneden. Hurdlen er nu at finde nogle fingernemme folk, som vil være med. Der er behov for elektromekanikere, nogle der kan sy og nogle der kan lave mekanik. Meld meget gerne ind til Thor 
 
 
9.Økonomi
 1. Den årlige støtteindsamling til Netavisen, som Poul BE står for, går rigtig godt 
 
  
10.Eventuelt
 
 
Næste møder:
Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde
Onsdag den 29. maj – Kursus for Lokalrådsbestyrelser, Korskildeskolen Tappernøje
Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
Torsdag den 15. august – Bestyrelsesmøde  
Torsdag den 19. september – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Medborger- og Aktivitetshuset ”Kroen”.


 

 Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2024 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Thor Temte, og Linda Frederiksen
 
Afbud: Jens Nygaard Knudsen, Vagn Holk Lauridsen, Ellen Wejdling og Karen E Henriksen
 
1.     Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul Worch
                Referent: Jens B. Nielsen og Karen Eberhardt Henriksen


2.     Bestyrelsen konstituerer sig
2.1.  Formand Visti Christoffersen
2.2.  Næstformand Thor Temte
2.3.  Kasserer Jens B. Nielsen
2.4.  Sekretær Karen E Henriksen
 
3.     Godkendelse af dagsorden.
3.1.  Dagsorden blev godkendt.
 
4.     Gennemgang af referat fra sidste møde.
4.1.  Møde 15-02-2024
4.1.1. 4.1.5: Visti har skrevet Børne og Ungdomsudvalgte vedr. manglen på børnepasning i Glumsø. Lars Hoppe Søe har lovet et snarligt svar. Visti rykker for svar.
4.1.2. 11.7 Der er endnu ikke fundet køer til afgræsning ved anlægget. Ellen og Karen arbejder fortsat på det.
4.1.3.    Resten er indeholdt i de kommende punkter.
 
5.     Orientering og debat ved formand/medlemmer
5.1.Formanden:
 1. Generalforsamling 2024:
 2. Der var et fint fremmøde til generalforsamling og der deltog repræsentanter for både Næsby, Åsø og Sandby bylaug. Glumsø & Omegns Lokalråd vil invitere de 4 bylaug: Næsby, Åsø, Tyvelse og Sandby til et fællesmøde i maj. Bylaugene vil blive opfordret til at annonce for deres aktiviteter i Netavisen.
 3. Der er pt 27 på mailinglisten som får tilsendt referaterne fra lokalrådets møder. Lokalrådet vedtog at alle på mailinglisten også skal have tilsendt dagsordenen. Karen sender listen til Visti.
 4. Visti kontakter Anne Grethe Smidth (redaktør at Sognebladet) for at høre om vores kontaktdata (ligesom Tybjerg og Omegns Lokalråd) kan blive opført i Sognebladet. Ligeledes spørges til om vores mødedatoer må averteres i bladet.
 5. NK afholder en Fritids- og Foreningskonference – Visti er tilmeldt.
 6. Glumsø & Omegns Lokalråd er inviteret til dialogmøde i Tybjerghus mandag 15. april. Visti, Thor, Ellen deltager.
5.2.Medlemmer: Ikke noget nyt
 
 
6.Handlingskatalog for Godt Liv i Lokalområderne
 1. Visti indsender høringssvar vedr. det nye handlingskatalog.
 
 
7.Status på projekter / opgaver
7.1.  Boligudvikling i Glumsø:
9.1.1    Spånpladegrunden: Boligselskabet Sjælland bygger lidt flere lejligheder end først planlagt. Første spadestik til det nye byggeri er udskudt til august 2024.
7.2.  IT:
7.2.1.Kommuneplatformen Cabana er i principielt nok en udmærket hjemmeside, som lokalrådet får stillet gratis til rådighed fra NK, men der er ingen support til webredaktørerne (dem der løbende skal opdatere informationer og set-up). For at afhjælpe dette er der dannet en hjælp til selvhjælp brugergruppe, som skal hjælpe hinanden med at navigere rundt på siden. Dette er absolut ikke optimalt.
7.2.2.Ny hjemmeside til NetAvisen: Arbejdet med at finde ny hjemmeside platform skrider stille og roligt fremad – foreløbig med demo af en ny platform (Aveo) den 4. april. Poul BE og Visti arbejder videre med opgaven.
7.3.   Vandre- / Cykelrute fra Kongsgården i Vester Broby til Skelby:
7.3.1. Thor og Anders Walter Hansen planlægger at gå en tur og snakke med hver enkelt lodsejer for at få deres holdning til, om der må opsættes skiltning af ruten som vandrerute.
7.4.  Stisystemer i Glumsø by:
7.4.1.Linda og Visti arrangerer og inviterer Jens Bach til en ”bytur”, hvor der bliver kigget på problemerne med manglende sti sikkerhed for bløde trafikanter.
7.5.  Stationen:
7.5.1. I juni 2024 har der været station Glumsø i 100 år, derfor er der kommet forslag fra Doris om at markere det i forbindelse med City Night. Det kunne være i forbindelse med Glumsø løbet.
7.5.2. Der er varslet et møde med DSB i nær fremtid om stationsbygningens fremtid.
7.6.  Udsmykning af stakit ved Sansoteket:
7.6.1.Spar Nord Fonden har doneret kr. 11.000 til projektet 
7.7.  Råger i Glumsø:
7.7.1. Den 5. marts var der møde i rågeruppen. Der var fokus på at få tilladelse til regulering af rågeunger i perioden fra 1. maj til 15. juni. Visti m.fl. sørger for at få lavet de nødvendige aftaler. Problemerne med håndtering af rågerne vil blive taget op med Jens Bach på ”byturen” (se pkt. 7.4.1)
7.8.  Reparationscafé i Glumsø:
7.8.1. Der arbejdes på at etablere en reparationscafé i Glumsø i stil med den, der er i Næstved. Caféen i Næstved har åbent 4 timer en dag om måneden.
 
8.Økonomi
 1. Den årlige støtteindsamling til Netavisen, som Poul BE står for, går rigtig godt 
  
9.Eventuelt
 1. Hospicegruppen oplyser, at de nu er oppe på 400 støttemedlemmer.
 
Næste møder:
Torsdag den 18. april – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
Torsdag den 14. august – Bestyrelsesmøde  
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.

Referat fra generalforsamling torsdag den 14. marts 2024
 

Referent: Karen Eberhardt Henriksen
 
a. Valg af stemmetællere:
Bente Frantzen
Benedicte Fonnesbech-Wulff
 
b. Valg af dirigent:
Mogens Petersen blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Samt at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
 
c. Formandens beretning:
Boligudvikling er stadig et af fokuspunkterne og i den forbindelse blev ”Byfilmen” vist. Der er link til den på Netavisen.
Lokalrådet udleverer en Velkomstmappe til nytilflyttere. Mappen indeholder informationer om, hvad der foregår i byen. Det bliver godt modtaget.
Der er kommet mere kunst i Glumsø. Gavlmaleriet blev afsløret i forbindelse med KOKS 2023. Det har kun kunnet lade sig gøre at få lavet maleriet, fordi ejeren har været positiv og fordi lokale sponsorer har været generøse med bidrag.
Fjernvarme i Glumsø by: Lokalrådet deltog i opstarten, men nu er der oprettet et Amba, som Lokalrådet støtter.
Råger: Der er 8 kolonier i byen. Der vil blive skudt rågeunger alle 8 steder, for at de ikke bare skal flytte rundt. Der skal søges tilladelse til reguleringen.
Bypedeller: De sørger bl.a. for vedligehold af Smørhullet, Sansoteket, bænke i byen og for græsslåning hvor NK ikke gør det.
Køerne ved anlægget: I år er projektet lidt udfordret pga. de oversvømmede enge.
Cykelruten fra Skelby til Glumsø betyder, at man nu kan færdes sikkert på cykel fra Næstved til Glumsø.
Lokalrådet har også meget rutinearbejde: regnskab, referater, kontakt til NK, hjemmesider / sociale medier.
I 2024 vil der bl.a. blive arbejdet med at få etableret en ny hjemmeside og med at få lavet sikre veje til de bløde trafikanter i Glumsø by.
Tak til de mange borgere som viser interesse for lokalrådets arbejde. Tak for et godt samarbejde med Næstved Kommune, hvilket kræver en indsats fra begge parter.
Tak til alle i bestyrelsen.
 
Kommentarer til beretningen:
En repræsentant for Åsø Bylaug fortalte, at bylauget igen er i arbejdstøjet og at der er tilflytning af børnefamilier i Åsø. Et af de problemer, de oplever i Åsø, er at der ikke udføres vinterrydning af sne og saltning fordi vejene er nedprioriteret efter lukning af Åsø Bygade ved jernbanen. Det medførte, at der ikke blev hentet skrald i nogle uger i vinteren 2023-24. Bylauget ønsker, at der er mere fokus på de små samfund. En repræsentant fra Sandby gjorde opmærksom på, at de også gerne vil i dialog med lokalrådet.
 
Beretningen blev taget til efterretning.
 

d. Kassererens beretning: Kassereren Jens B Nielsen fremlagde regnskabet for 2023, som blev enstemmigt vedtaget. Lokalrådet har en del mødeudgifter, som primært er møder med NK i forbindelse med opstart af forskellige projekter: F.eks. beskæring af træer i Storegade; Hospice i Glumsø
KOKS penge fra 2023 vil blive brugt til etablering af ny hjemmeside.
Glumsø Fjernvarme Amba fik 5000kr. til opstart, da de ikke kunne få penge andre steder fra.
Lokalrådets driftsoverskud er på 12.000kr.
Lokalrådet har en særskilt Projektkonto, hvor de penge indsættes, der er bevilliget til konkrete projekter: F.eks. afgræsning ved søen; udsmykning af stakittet ved Sansoteket.
Administration af Landdistriktspuljen på 150.000kr. er et arbejde, Lokalrådet udfører for Næstved Kommune. Det er ret tidskrævende, så det er en hjælp til NK. Alle 14 lokalråd i NK kan søge puljen, lokalrådene har nedsat en gruppe til at godkende ansøgninger, og Glumsø & Omegns Lokalråd udbetaler pengene. Visti kom med eksempler på, hvad lokalrådspuljen har givet tilskud til. F.eks. “Syng sammen i Sommernatten” som foregår i Glumsø.
Det affødte lidt snak om, hvorvidt projektkonti skal medtages, eller det kun er driftsregnskabet, der skal fremlægges på generalforsamlingen. Under alle omstændigheder bør de nok deles ud på 2 dokumenter - kassereren og revisorerne kigger på det.
 
 
e. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
 
 
f. Valg af medlemmer og suppleanter til Lokalrådets bestyrelse:
Følgende var på valg:
Poul B. Eriksen
Jens B. Nielsen
Thor Temte
Vagn Holk Lauridsen
Visti Christoffersen
                      Alle modtog genvalg
 
Begge suppleanter var på valg
Som suppleanter blev valgt:
          Ellen Wejdling – genvalg
          Linda Frederiksen - genvalg
 
g. Valg af revisorer
Begge revisorer blev genvalgt:
Henrik Djurhuus
Mogens Petersen
 
h. Eventuelt:
Poul Worch foreslog at omegns byerne stiller op til Lokalrådsbestyrelsen eller kommer til bestyrelsesmøderne, når de har mulighed for det. Det vil være godt med repræsentanter til møderne.
Visti nævnte, at Lokalrådet gerne vil genoptage tilbuddet om at afholde møder i omegnsbyerne. Glumsø & Omegns lokalråd dækker: Glumsø, Åsø, Tyvelse, Næsby og Sandby.
Visti informerede om at bestyrelsens referater sendes ud til alle, der ønsker det. Man skal selv henvende sig for at komme på maillisten.
Der var spørgsmål til, hvem der er ansvarlig for forkert eller dårlig skiltning på gader og stræder. Svaret er, at det er Næstved Kommune, men Lokalrådet sørger for at informere NK om fejl og mangler i det omfang, man er opmærksom på det. Derfor er det meget fint, at man henvende sig til lokalrådet, så vil de bringe sagen videre.
Etablering af fodgængerovergange ved trappen op til Nyvej – og ved Sorøvej er tidligere blevet afvist af NK.
Ligeledes var der flere tilhører, der påpegede de meget dårlige forhold for de svage trafikanter på Åsøvej ud for skolen og hallen. Lokalrådet tager det op.
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
 
Formanden afsluttede mødet med at takke de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.
 
 
 
 
 
Referent:                                                                                                                  
  /    - 2024 Karen Eberhardt Henriksen  _____________________________       
 
 
Dirigent:
    /    - 2024 Mogens Petersen  ____________________________
 
 
         
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. februar 2024 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Thor Temte, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen
 
Afbud: Vagn Holk Lauridsen (Karen E Henriksen deltog i første og sidste del af mødet)
 
 
1.     Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul Worch
                Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen


 
2.     Godkendelse af dagsorden.
2.1.  Dagsorden blev godkendt.
 
 
3.     Gennemgang af referat fra sidste møde.
3.1.  Møde 18-01-2024
3.1.1. 9.3.1. og 9.3.1. Linda arbejder videre med skiltningen af cykleruten Skelby-Glumsø og Visti arbejder videre med at få ruten med i Google Maps.
3.1.2. 10.2. Thor har, til de ejendomsmæglere, der sælger ejendomme i vores lokalområde, fremsendt vores nye Byfilm. Poul BE har fået listen over de ejendomsmæglere, der er sendt til.
3.1.3.    Resten er indeholdt i de kommende punkter.
 
 
4.     Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1.Formanden:
 1. Godt liv i lokalområderne:
 2. Næstved Byråd har godkendt de 4 fokuspunkter, som arbejdsgruppen havde foreslået: Transport; Fællesskaber og frivillighed; Bosætning og boligformer samt Aktiviteter, faciliteter og adgang til naturen. Forslaget / handlingskataloget om mere liv i landområderne bliver nu sendt i høring, så borgerne får mulighed for at komme med input / forslag til arbejdet med de fire fokuspunkter. Handlingskataloget kan ses her: Forside - Handlingskatalog for Godt liv i lokalområderne - Næstved Kommune (niras.dk) Den 4. marts afholdes der borgermøde kl. 17-19 på Rønnebæksholm i herskabsstalden, man kan tilmelde sig på: mldin@naestved.dk
 3. Med baggrund i Handlingskataloget bragte SN den 6. februar en artikel med overskriften: Mere liv på landet. Her omtalte man blandt andet lokalrådenes problemer med at holde kontakt til beboerne i de relativt tyndtbefolkede landområder, og at det er vigtigt at få budt ordentlig velkommen til nye beboere.
  1. Høring for Lokalplan 144 for et biogasanlæg ved Suså Landevej er udskudt pga. fejl i lokalplansforslaget. Placeringen af biogasanlægget er udenfor det område Glumsø & Omegns Lokalråd dækker, men pga. af den tætte beliggenhed til området følger lokalrådet udviklingen med interesse.
  2. Klimakaravane: Vil du være klima-klog og hjælpe andre til at blive klogere? Så er der mulighed for at deltage i et møde den 22. februar kl. 17-20 Ressource City på Maglemølle. Thor deltager i mødet.
4.1.4.Nyhedsbrevet Lokaldemokrati og medborgerskab | Næstved Kommune (naestved.dk)
 1. Børnepasning i Glumsø: Der er pt. lang ventetid på børnepasning i Glumsø, det betyder, at børnene bliver henvist til pasning i Næstved by, hvilket er uholdbart. Den igangværende byudvikling i Glumsø kræver flere pladser til børnepasning, det bør NK forholde sig til.  Visti, Ellen og Karen skriver til NK Børne- og uddannelsesområdet samt til Borgmesteren om manglen på pladser til børnepasning i Glumsø.
 2. Tilbagemelding fra NK Vej og Park: Der er nyt byskilt på vej på Åsøvej. De aftalte foranstaltninger med indsnævring af Østergade ud for Brugsen samt tre vejbump på Nyvej er bekræftet og vil blive lavet, så snart kommunens folk får tid. De er godt i gang med etableringen af bed og stoppestedsplads på Kroens P-plads. Men man er ikke kommet videre med strømudtagene i Storegade, NK/Alex Dyberg vil følge op på sagen.
 3. Krohaven: Poul BE kontakter Husrådet for at spørge, om der skal arbejdes videre med Krohaven.
 4. Skelby Forsamlingshus (til orientering): Foreningen Skelby Forsamlingshus afholder ekstraordinær generalforsamling for at drøfte, om foreningen skal opløses.
4.2.Medlemmer:
4.2.1. Kunstig intelligens: Poul BE, Elisabeth oghar været til et temamøde om Kunstig intelligens ChatGPT, som vil være en del af fremtiden. Bestyrelsen var enige om at arbejde på at bruge ChatGPT bl.a. til hjælp med af pressemeddelelser.
 
 
5.     Generalforsamling 14. marts 2024
5.1.  Dirigent: Visti finder en dirigent
5.2.  På valg er: Poul BE, Jens BN, Thor, Visti, Vagn samt suppleanterne Ellen og Linda og to revisorer.
5.3.  Indlæg før generalforsamlingen: Tommy Novland fra Boligselskabet Sjælland har givet tilsagn om at komme og fortælle om deres kommende byggeri på Spånpladegrunden.
5.4.  Det praktiske: Jens BN sørger for vin til oplægsholderen, dirigenten og revisorerne, samt øl og vand mm til deltagerne. Referent Jens BN (Karen hjælper). Poul W og Thor sørger for opsætning af Beach flag samt stole. Ellen sørger for stemmesedler.
 
 
6.     Hjertestarterregistrering og Hjerteredderkursus
6.1.  Ellen og Karen arbejder fortsat på at få gjort alle Hjertestartere i lokalområdet synlige i Hjertestarter App’en
6.2.  Lokalrådets bestyrelse besluttede at arrangere et Hjerteredderkursus for borgerne i lokalområdet. Ellen og Karen kontakter Hjerteforeningen for at finde en dato.
 
 
7.     Etablering af kunstarbejdsgruppe
Der er desværre ingen i bestyrelsen som pt. har overskud til at være tovholder for en kunstarbejdsgruppe.
 
 
8.Anvendelse af Glumsø Sø
8.1.  Linda har gjort NK Teknik og Miljø opmærksom på, at der har manglet information til borgerne, om hvad lovliggørelsen af udledningerne af overløb til Glumsø Sø betyder for søens vandkvalitet. Linda har bedt forvaltning om at have fokus på at lave en bedre beskrivelse, når godkendelsen lægges ud under nyheder på NK’s hjemmeside. Det er vigtigt at gøre NK opmærksom på, at deres udmeldinger / kommunikation skal være forståelig for borgerne.
 
 
9.Stisystemer i Glumsø
 1. Registrering og afklaring af behov for cykel/gangstier i Glumsø: I 2022 blev der, blandt forældrene til elever på skolen i Glumsø, lavet en spørgeskemaundersøgelse vedr. sikre skoleveje. Blandt andet med baggrund i denne blev det aftalt, der laves en generel vurdering af behovet for gang/cykelstier i Glumsø by. Ikke mindst med den forøgede trafik til beboerne i Birch Ejendomme kan det allerede nu vurderes, at Søpark Allé fra rundkørslen vil være vurderet som trafikfarlig for elever i 0-10 klasse. Elisabeth og Poul BE tager fat i opgaven.
 
 
10.Status på projekter / opgaver
10.1.        Boligudvikling i Glumsø:
9.1.1    Spånpladegrunden: Den 8. maj kl. 12.00 tager Boligselskabet Sjælland første spadestik til deres nye byggeri.
10.2.        IT:
10.2.1. Ny hjemmeside til NetAvisen: Poul BE og Visti har haft et møde med Nicklas, som gerne vil hjælpe med ny hjemmeside. Det var et konstruktivt møde, hvor Nicklas blev præsenteret for den nuværende opbygning af NetAvisen og ønskerne til den nye version. Det er endnu ikke afklaret hvilken platform, der skal benyttes til den nye hjemmeside. Poul BE og Visti er tovholdere og arbejder videre med opgaven.
10.3.         Vandre- / Cykelrute fra Vester Broby (Kongsgården) til Glumsø:
10.3.1. Lodsejerne er ikke interesserede i en fysisk markering af ruten. Der er ikke nogen lovmæssig hindring for at offentliggøre ruten på internettet. Thor arbejder videre med opgaven. Visti sætter punktet på igen på næste møde.
10.4.        Fjernvarme i Glumsø:
10.4.1. Bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme har besluttet at indføre et opskrivningsgebyr på 1.000 kr. Dels for at få en bedre fornemmelse af tilslutningsgraden blandt byens borgere og dels for at skaffe finansiering til en ekstern rådgiver. Der arbejdes på at oprettet et indbetalingssystem på hjemmesiden https://www.glumsoefjervarme.dk
10.4.2. Glumsø Fjernvarme har ansøgt NK om kommunegaranti. NK træffer afgørelse den 19. februar.
10.5.       Stationen:
10.5.1. Ikke noget nyt om DSB’s salg af stationsbygningen. Lokalrådets bestyrelse blev enig om, at de bør drøfte, hvordan man skal forholde sig, hvis stationsbygningen bliver sat til salg. Visti sætter det på som punkt på næste møde. Lokalrådet vil meget gerne have interesserede borgere med i en projektgruppe vedr. fremtiden for stationsbygningen. Er der nogen, der er interesserede?
10.6.       Råger i Glumsø:
10.6.1.Visti har fået svar fra NK på Lokalrådets brev vedr. regulering af råger. Lokalrådets bestyrelse besluttede, at invitere Jens Fuglsang Bach til et møde i Glumsø om blandt andet: Plantebedet ved station; Gå- og cykelstier fra Søpark Alle og fra Spånpladegrunden, råge problemer. Visti inviterer.
10.6.2. Visti har skrevet til Naturstyrelsen vedr. fodring af fugle på Tornskadesletten. Naturstyrelsen er ikke glade for, at der bliver udlagt foder på arealet og synes derfor, det er en god ide at få opsat et skilt med ”Fodring forbudt”. Visti arbejder videre med sagen sammen med Naturstyrelsen.
10.7.       Afgræsning af engen i Glumsø Søs nordlige ende:
10.7.1. Der er som bekendt store udfordringer med vand i år, næsten hele engen står under vand og har gjort det længe. Det vil desværre nok betyde, at køerne ikke kan komme så tidligt ud på arealet, som det er ønskværdigt i forhold til den optimale afgræsning.
10.7.2. Der skal findes en ny koholder til den kommende sæson, da den tidligere flytter og afhænder køerne. Thor kender én, han vil kontakte. Ellen og Karen er fortsat tovholdere.
 
 
11.Økonomi
11.1.        Håndtering af årsregnskaber fra foreninger:
 1.1.1  Visti har kontaktet Mette Dinesen vedr. offentliggørelse af lokalrådenes regnskaber og opdatering af vedtægter. Mette foreslår derfor at tage vedtægter og regnskaber med som et punkt på et kommende kursus for lokalråd, så alle kan blive opdateret om gældende retningslinjer.
 1.1.2 Regeringen har prøvet at opfordre bankerne til at være mere smidige ved oprettelse af betalingskonti for foreninger. Lokalrådets bestyrelse håber, det bliver effektueret.
 
  
12.Eventuelt
 1. Der var intet til dette punkt.
 
 
Næste møder:
                      Torsdag den 14. marts – Generalforsamling kl. 19.00 i ”Den Gule Café”
Torsdag den 21. marts – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 18. april – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2024 kl. 18:30Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Jens Nygaard Knudsen, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Vagn Holk Lauridsen og Linda Frederiksen
 
Afbud: Poul Worch og Ellen Wejdling (Karen E Henriksen deltog i første og sidste del af mødet)
 
 1. Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul B Eriksen
                Referent: Jens B Nielsen og Karen Eberhardt Henriksen
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  1. Dagsorden blev godkendt.
 
 1. Hvor kendt er Næstved Kommune egentlig?
  1. Mille Lassen, NK gennemgik ”Kendskabsanalyse 2023 for Næstved Kommune”:
   1. Næstved har haft værtskab for nogle store arrangementer i årene 2018-2022: VM i håndbold for kvinder; DM i skills; Royal Run og Melodi Grand Prix. Men har det betydet, at Næstved er blevet kendt i omegnskommunerne, Hovedstaden og det øvrige Sjælland? I 2023 gennemførte Epion en analyse for NK for at belyse dette. 1534 besvarelser fra tilfældigt udvalgte fra Hovedstaden (40%), nabokommuner (40%) og øvrige Sjælland (20% af de udvalgte). Ingen fra NK deltog i undersøgelsen.
   2. 50% af besvarelserne kender Næstved kommune i en eller anden grad, 38% kender kommunen af navn, 12 % kender slet ikke Næstved.
   3. 68% af de adspurgte er specielt positive overfor indkøbsmulighederne, kulturen og naturen.
   4. De adspurgte tænker først og fremmest på naturen i NK; at det er en familievenlig kommune; at der er hyggeligt i kommunen.
   5. De adspurgte synes, at NK især har et unikt handelsmiljø; at NK er tænker på bæredygtighed; at NK har et rigt børne- og ungdomsliv.
   6. 71% af de adspurgte kender til Melodi Grand Prix, MPG samt Royal Run
 
 1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
  1. Møde 19-10-2023
   1.  7.1. Punkt vedr. Kunst og Kultur / udsmykning af busskuret på Sorøvej blev udskudt til mødet i februar Visti
   2.    Resten er indeholdt i de kommende punkter.
 
 1. Orientering og debat ved formand/medlemmer
  1. Formanden:
   1. Til orientering: der er planer om at opføre et 49 ha stort solcelleanlæg på Viborggård i Herlufmagle.
   2. Poul BE og Visti har været til møde med Næstved Erhverv. På Næstved Erhverv (naestvederhverv.dk) kan man læse, hvad de arbejder med, og hvordan de kan hjælpe med at skabe vækst og udvikling i virksomheder i NK og/eller hjælpe virksomheder, der ønsker at flytte til NK.   
  2. Medlemmer:
   1. Der har været afholdt møde i Glumsø Erhverv, hvor man bl.a. gennemgik planer en for 2024. Visti deltog for at informere om udviklingsplanerne i Glumsø. I 2023 var der 24 betalende medlemmer af Glumsø Erhverv. Man har et ønske om at ”formalisere” gruppen.
   2. Træbroen ved vandhullet bag shelters ved Speedway banen: Skov- og Naturstyrelsen har fjernet det ødelagte trædække på broen, så kun skelettet er tilbage. Lige nu står det hele under vand, så det er umuligt at arbejde dernede. 
   3. Thor orienterede om, at LAG holder generalforsamling den 11. marts 2024. Alle opfordres til at møde op.
 
 1. Hjerteredderkursus
  1. Ellen og Karen havde foreslået, at lokalrådet arrangerede et Hjerteredderkursus for borgere i Glumsø. Bestyrelsen bakkede op om dette. Kurserne afholdes af Hjerteforeningen og er gratis. Der er tale om 30. min intro i genoplivning, der kan være fra 5-15 deltager på et hold. Ellen og Karen arbejder videre med ideen og der træffes endelig beslutning på  næste bestyrelsesmøde i lokalrådet.
 
 1. Anvendelse af Glumsø Sø
  1. Næstved Kommune har givet tilladelser til eksisterende udledninger i Glumsø Sø. Der sker ingen ændringer i forhold til søens vandkvalitet, og den seneste (17. januar 2024) måling af vandet i Glumsø Sø, viser at badevandet er meget fint. Lokalrådets bestyrelse vil bede NK om at skrive et indlæg på Facebook, som forklarer, hvad udledningerne betyder for vandkvaliteten i Glumsø Sø. Linda tager sig af den opgave.
 
 1. Stisystemer i Glumsø
  1. Der er et fint stisystem i Glumsø by, men der mangler skiltning, der viser vej videre ud ad byen. Visti har taget kontakt til NK og de har meldt tilbage at i løbet af foråret / sommeren 2024, vil der komme skilte op, som viser vej til stierne videre ud ad byen.
 1. Status på projekter / opgaver
  1. Boligudvikling i Glumsø
   1. Spånpladegrunden: Poul BE og Visti har været til møde med Næstved Erhverv, På mødet bad Næstved Erhverv Glumsø & Omegns Lokalråd om at holde lidt igen med at rette henvendelser til potentielle bygherrer. Det skal afvente, at NK får fastsat priserne på grundene.
  2. IT:
   1. Som nævnt på sidste møde skal Netavisen flyttes over på en ny platform, da den gamle lukker. Poul BE og Visti deltog i et webredaktørmøde sammen med Glumsø Gymnastik (GG). GG har lavet en procesplan for udviklingen af ny hjemmeside, og de er gået i gang med at lave en kravspecifikation. Der er en ung gut, Nicklas Friis, som gerne vil hjælpe til med udviklingen. Visti kommer med lidt mere info ved Glumsø Netavis på næste bestyrelsesmøde.
  3.  Cykelrute Skelby til Glumsø:
   1. Linda arbejder videre med sagen og vender tilbage på næste møde.
   2. På Google Maps vises der en cykelrute fra Skelby til Glumsø via Ulstrup / Højkærgårdsvej / Holmager og Nødholmsvej.
  4. Bypedellerne:
   1. Ikke noget nyt
  5. Fjernvarme i Glumsø
   1. Det blev afholdt borgermøde den 17. januar, hvor ca. 140 borgere mødte op. Der var en god stemning på mødet. Inden mødet havde støttegruppen, hjulpet bl.a. med uddeling af invitationer og det praktiske vedr. mødet. Info fra mødet kan læses på Glumsø Fjernvarmes hjemmeside: https://www.glumsoefjervarme.dk
  6. Råger i Glumsø:
   1. Her i januar arbejdes der fortsat på at få fjernet så mange reder som muligt. Det er kun lovligt at fjerne reder frem til 1. februar.
   2. Det er problematisk, at der er borgere, som fodrer fugle på Skov- og Naturstyrelses arealer ved rundkørslen på Nyvej / Haletudsen. Visti tager kontakt til Skov- og Naturstyrelsen for at høre, hvad deres holdning er til at der fodres med brød og kødaffald på deres areal. Karen sender Visti kontakt oplysninger.
  7. Padle tennis:
   1. Arbejdsgruppen starter nu på at søge fonde. Gruppen er blevet rådet til kun at etablere 1 bane i første omgang. Næste møde i gruppen er den 31. januar.
 
 1. Økonomi
  1. Bestyrelsen aftalte at øremærke 10.000 kr. af overskud fra KOKS til etablering af ny hjemmeside - Netavis.
  2. Lokalrådenes Fællespulje har indsendt årsregnskabet NK. Det blev aftalt at søge puljen om penge til en ny projektor. Visti
 
  
 1. Eventuelt
  1. Poul BE orienterede om, at Hospicegruppen holder borgermøder i Aulaen på Næstved Gymnasium den 27. februar kl. 19.00
  2. Thor lovede at finde de ejendomsmæglere, som arbejder i Glumsø området og sende dem link til Byfilmen.
 
 
Næste møder:
                      Torsdag den 15. februar – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. marts – Generalforsamling kl. 19.00 i ”Den Gule Café”
Torsdag den 21. marts – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 18. april – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.

 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. november 2023 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Vagn Holk Lauridsen, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen
 
Afbud: Jens Nygaard Knudsen (Karen E Henriksen deltog i første og sidste del af mødet)
 
1.     Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul Worch
                Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen


 
2.     Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1.  Møde 19-10-2023
2.1.1.  4.1.4 Thor holder kontakten til Tyvelse og Sandby vedr. fælles varmeløsninger, men der sker ikke noget lige nu.
2.1.2.    Resten er indeholdt i de kommende punkter.
 
 
3.     Godkendelse af dagsorden.
3.1.  Dagsorden blev godkendt.
 
 
4.     Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1.Formanden:
4.1.1.
4.1.2.
 1. Den 22. november afholdte NK en Frivilligkonference – Visti deltog. Her blev Frivilligcenter Næstved præsenteret. Det har fokus på rammerne for det frivillige sociale arbejde og er derfor ikke specielt møntet på Lokalrådene.
 2. Den 4. november blev der afholdt møde for Lokalrådsformændene, Visti deltog. Mødet var lidt uorganiseret, og kun halvdelen af repræsentanter for de 14 lokalråd var mødt op.
4.1.5.Lokalrådspuljen: I fordelingsrådet er der ikke fuld enighed om, hvorledes og efter hvilke kriterier puljen skal fordeles. Der er kun nogle få lokalråd som søger, og heraf etså pengene bliver “ulige” fordelt. Glumsø & Omegns Lokalråd, skal være bedre til at udnytte puljen. Der kunne f.eks. søges til det årlige nisseoptog.
4.2.Medlemmer:
 1. Visti, Thor, Poul BE, Jens BN og Linda deltog i Lokalrådenes stormøde den 11. november. Der var enighed om, at det havde været godt og veltilrettelagt møde. Visti var med til at give et oplæg om ”Det gode liv på landet”, som nu er gået ind i en ny fase under navnet: ”Et godt liv i by og på land”, som er opdelt i 4 hovedtemaer: Transport; Boligformer; Aktiviteter, faciliteter og adgang til Naturen; Fællesskaber og frivillighed. Visti er tovholder på den sidstnævnte. Der havde måske været lidt meget ”snik, snak” på stormødet, men alle deltagere fik sagt noget, og der kom en del gode ideer frem. Som opfølgning på mødet vil Mette D gerne vide, hvad der var bedst / kan gøres bedre: Idéudveksling i grupperne var rigtig godt, men det var svært at komme i dybden med emnerne, det blev lidt for overfladisk. Men et godt arrangeret møde.
 2. Ifølge Trafikplan 2024 vil det koste 58 millioner at anlægge en cykelsti langs med Næstved / Sorø landevejen fra Skelby til Næsby Bro (kommunegrænsen). Der er også forslag om at forbedre forholdene for cyklister mellem Herlufmagle og Glumsø.
 3. Poul BE gjorde opmærksom på, at træbroen ved vandhullet lige øst for speedwaybanen er farlig at færdes på. Den er meget nedslidt og med begyndende råd i brædderne. Samtidig er det et problem, at broen står under vand en stor del af året. Borde- / bænke sættet trænger også til renovering. Ellen og Karen skriver Skov- & Naturstyrelsen, og gør opmærksom på problemet.
4.2.4.
 
 
5.     Kunst og kultur
5.1.  Udsmykning af plankeværket ved Sansoteket: Der er lavet en skriftlig aftale med ejerne, om at der gerne må sættes skilteplader på langs med Sansoteket. Ejerne sørger selv for at afrense og male det nuværende plankeværk. Bypedellerne forstærker plankeværket og sætter skilteplader op i marts / april. Der er også lavet en skriftlig aftale med Næstved Ungdomsskole, Klub Glumsø om at de vil male et ”Glad plankeværk” arbejdstitlen er ”Hvad gør dig glad?”. Finansieringen forventes at komme på plads i starten af 2024. Kunstgruppe under Lokalrådet skal med som punkt på næste bestyrelsesmøde Visti – Skal busskjulet på Sorøvej også udsmykkes?
 
 
6.Anvendelse af Glumsø Sø
6.1.  Ellen gennemgik NK’s svar på det høringssvar Lokalrådets bestyrelse havde indsendt til partshøringen vedr. udledninger til Glumsø Sø. Ellen og Karen skriver til NK for at få uddybet, hvordan overløb vil blive registreret og hvordan Lokalrådet vil få mulighed for at følge med i eventuelle overløb. Ellen har bedt om NK at blive orienteret, når tilladelserne vil blive meddelt. Lokalrådets bestyrelse konkluderede, at hvis der ikke fremkommer nyt i den endelige tilladelse, så vil Glumsø & Omegns Lokalråd ikke påklage tilladelsen.
 
 
7.Status på projekter / opgaver
7.1.  Boligudvikling i Glumsø
7.1.1. Spånpladegrunden: Visti orienterede om, at byggemodningen er godt i gang.
7.1.2. Byfilmen er lagt ud på hjemmesiden: https://glumsoe.ivoresby.dk  
7.1.3. Velkomstmappe: Det er fortsat et problem at identificere ”nye borgere”, Visti vil gerne have hjælp til opgaven, så meld ind til Visti, når I hører om nytilflyttere. Visti oplever, at der skabes god kontakt, når mappen uddeles. Visti husker Velkomstmappen til næste møde.
7.1.4. Boligselskabet Sjælland ved Tommy Novland har bekræftet deltagelse på Lokalrådets generalforsamling den 14. marts.
7.1.5. Der skal arbejdes på at skaffe firmaer, der er interesserede i at bygge på arealet Poul B og Visti
7.1.6. Cykelgangsti fra Spånpladegrunden til rundkørsel: Der er søgt om at få etableret cykelgangsti og Visti har også gentaget ønsket flere gange. Det affødte en snak om sti fra rundkørslen på Nyvej til Søpark alle? Alle stisystemer i Glumsø sættes på som punkt på næste møde Visti
7.2.  IT:
7.2.1.Netavisen skal flyttes over på en ny platform, da den gamle lukker. Poul vil meget gerne have en til at hjælpe, så han ikke sidder med det alene. Der er behov for, at der er flere administratorer, som kan lægge info på Netavisen rydde op / mm. Hvem melder sig? Netavisen peger hen til Mærk Glumsø, men sidstnævnte er lidt tung at arbejde med, så det er ikke “bare lige”. Der er ingen support fra NK. Mette har svaret lokalrådene og indkaldt til webredaktørmøde den 11. januar. Lokalrådets bestyrelse besluttede, at der skal findes en ny platform til Netavisen, som er nem at arbejde med og at “Mærk Næstved” droppes. Poul BE og Visti arbejder videre med at finde en ny platform.
7.3.   Cykelrute Skelby til Glumsø:
7.3.1. Linda har været forbi på Nødholmsvej og konstateret, at der er sat et ”Blind vej” skilt op, som viser, at der er mulighed for at gå og/eller cykle igennem til Ulstrup. Men der, hvor den nye cykelsti fra Skelby ophører ved Ulstrupvej, mangler der skiltning, der viser til Glumsø ad den nye cykelrute via Ulstrup Mosevej til Glumsø. Ligeledes skal der ved Hjertestiens udmunding på Nødholmsvej skiltes med cykelrute til Skelby via Ulstrup Mosevej. Linda arbejder videre med sagen. Visti sender billeder til Linda.
 1. Visti arbejder fortsat på at få cykelruten med på Google Maps, men der er svært at få hul igennem til Google.
7.4.  Bypedellerne:
7.4.1. Den 5. november holdt Bypedellerne ”Brugsens Dag”. De var 6-7 Bypedeller og det gik fint. Det var en hyggelig dag.
7.4.2. Infopladen ved ”Lilletorv” bliver renset i 2024 alle ønsker, som er blevet fremsat sammen med Lions er på ”to do” listen.
7.4.3. Renovering af plakatsøjle ved kirken er Poul BE tovholder på. Det bliver først til foråret. Hvis der kommer udgifter i forbindelse med renoveringen, har Lions tilkendegivet, at de vil dække udgifterne helt eller delvis.
7.4.4. Vagn sørger for, at Linda kommer med på listen over Bypedeller – som kagesupport 
 1. Økonomi status for 2023 – Rammebeløbet på 12.000,- kr. er stort set brugt.
7.5.  Fjernvarme i Glumsø
7.5.1. Der afholdes Infomøde den 17. januar 2024 i Den Gule Cafe på Glumsø Skole. Glumsø Fjernvarme A.M.B.A. har søgt NK om økonomisk bistand til informationsmaterialer, men de har fået afslag. Det skyldes, at det vil være i strid med statsstøttereglerne, hvis NK bidrager. Ansøgningen genfremsendes til Carsten Rasmussen, Rune Kristensen og Linda Frederiksen. Lokalrådets bestyrelse besluttede at nedsætte en støttegruppe under Lokalrådet, som kan hjælpe med informationsmaterialer mm. Følgende meldte sig til gruppen: Jens BN, Poul BE, Ellen og Karen. Vagn indkalder til det første møde i gruppen.
7.5.2. Nu er der oprettet en hjemmeside for Glumsø Fjernvarme: https://www.glumsoefjervarme.dk
7.5.3. NK har tilmeldt alle deres adresser i Glumsø i til at få fjernvarme. I alt 47% af ejendommene i Glumsø er tilmeldt.
7.5.4. Andelsboligforeningerne i Glumsø er inviteret til møde for at få informationer om deres muligheder for at få fjernvarme
7.5.5. Tilslutningen for en husstand vil beløbe sig til 30.000kr + moms og de årlige varmeomkostninger vil blive 24-25.000 kr.
7.5.6. Infomøde i Næstved den 12. december, alle potentielle fjervarmekunder i NK bliver inviteret i E-boks.
7.5.7. Der blev klappet af Vagn for det store frivillige arbejde han og resten af bestyrelsen for Glumsø Fjernvarme udfører 
7.6.  Stationen:  
7.6.1. Referat fra stationsrådsmøde 17/11:
7.6.1.1. Der vil blive kigget på forbedringer af belysningerne i/ved cykelskure.
7.6.1.2. Der blev talt om behovet for at få placeret busstoppesteder ved nybyggerierne i Glumsø.
7.6.1.3. DSB ønsker at sætte stationsbygningen til salg, pt er der kun en lejlighed, der er besat, den anden er ledig. Poul BE spøger DSB, hvad prisen er.
7.6.1.4. Der blev også talt om den (manglende) vedligeholdelse af Banedanmarks plantebed på stationen.
7.6.2. Antal påstigninger på Glumsø station er stigende 
7.7.  Råger i Glumsø:
7.7.1.  Der blev holdt møde i gruppen den 16. november, og der deltog et nyt medlem, Visti Iversen, i gruppen. Han har erfaringer med rågebekæmpelse fra tidligere bopæl, og er jæger. Hans erfaring var at det ikke kan betale sig, at bekæmpe voksne råger, det er meget svært at få dem på skudhold. Det blev derfor aftalt at have fokus på nedrivning af reder og bekæmpelse af ungerne.
7.8.  Padle tennis:
7.8.1. Gruppen holdt møde den 15. nov. Projektbeskrivelsen er nu på plads, hvilket blandt andet betyder, at man nu kan begynde at få skaffet en startkapital. Med en startkapital lettes arbejdet med at søge fonde. Glumsø Tennis vil stå som afsender af ansøgningerne.
 
 
8.Økonomi
8.1.  Jens BN præsenterede det forventede årsregnskabet for 2023 og budgettet for 2024. Der var færre store udgifter i 2023 end i 2022. Lokalrådet har modtaget 20.000kr af årets overskud fra KOKS. Pengene skal bruges til projekter, som alle områdets borgere kan have glæde af. Lokalrådet skal sørge for at gøre opmærksom på, hvad pengene bliver brugt til. Punkt på næste møde Visti: Hvad skal KOKS pengene og de øvrige driftsmidler bruges til? Poul BE fik ros for at skaffe penge til udgifterne til Glumsø Netavis og Jens BN fik ros for at holde godt styr på budgettet / regnskabet 
 
  
9.Eventuelt
 1. Hospicegruppen arbejder på at holde borgermøder i Næstved og andre oplandsbyer bl.a. for at få flere støttemedlemmer.
 
Næste møder:
                      Torsdag den 18. januar – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 15. februar – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. marts – Generalforsamling kl. 19.00 i ”Den Gule Café”
Torsdag den 21. marts – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 18. april – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.
 

Referat af Glumsø og Omegsns Lokalråds bestyrelsesmøde torsdag den 19. oktober 2023 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen

 
Afbud: Vagn Holck Lauridsen, Jens Nygaard Knudsen (Karen E Henriksen deltog i sidste del af mødet)
 
 1. Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul W
                Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen


 
 1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
  1. Møde 21-09-2023
   1.  2.1.2 Infoskærmen på Kroen: Poul BE har ikke oplevet problemer siden sidste møde.
   2.  Poul W har kigget på vandtæt pavillon og Lokalrådet kan købe en ny inklusiv to sidestykker til 1500 – 1800 kr. Poul holder øje med, om der kommer et godt tilbud og køber en ny (maks. 2000kr.)
   3.  4.1.5 Visti har sendt ansøgning til NK’s ekstrapulje vedr. finansiering af ”Syng sammen i Sommernatten” i 2024. Der er ansøgt om 7.900 kr.
   4.  8.1 Visti har rykket NK for oplysninger om status på udledningstilladelserne til Glumsø Sø.
   5.   Resten er indeholdt i de kommende punkter.
 
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  1. Dagsorden blev godkendt.
 
 
 1. Orientering og debat ved formand/medlemmer
  1. Formanden:
   1. Fejringen af Biografens 100 års fødselsdag var et rigtig fint og velbesøgt arrangement. Lokalrådet havde doneret Bio penge til et musikalsk indslag.
   2. Beskæring af træerne i Storegade: På Lokalrådets initiativ blev der 19. oktober afholdt et møde med NK Park & Vej, inviterede lodsejere og repræsentanter fra Lokalrådet. Det var et meget konstruktivt møde. Kastanje alléen i anlægget samt ”Gryden” i anlægget blev også besigtiget. Repræsentanterne fra NK, har lavet en beskrivelse af, hvordan træerne i Storegade skal beskæres / plejes. Det blev aftalt, at Kastanje alléen skal stammes op til ca. 5 meter, og græsset under kronerne vil ikke blive klippet. Beskæringsarbejdet starter den 26. oktober, Jens BN og Poul sørger for at P-pladsen afspærres, så træbeskærerne kan komme til.
   3. Alex Dyberg (Center for Teknik og Miljø) har besvaret Vistis henvendelse vedr. diverse vejarbejder mm i Glumsø by. Lokalrådet har i den forbindelse modtaget en plan for indsnævring af vejbanen ved Brugsen. Visti kontakter Palle for at gøre opmærksom på, at der skal være plads til lastbiler til Brugsen. Linda har spurgt NK til afstanden mellem byskiltene og bumpene i Sandby. Visti har orienteret NK om, at byskiltet på Åsøvej er forsvundet.
   4. Pulje til fælles varmeløsninger: Den 6. marts åbnede en pulje på 300.000kr., hvor naboer i tæt bebyggelse kan søge om penge til rådgivning om en fælles varmeløsning. Det kunne f.eks. være en mulighed i Tyvelse og / eller Sandby. Thor arbejder for at få arrangeret et orienteringsmøde i Møllebæksalen for beboerne i Tyvelse samt andre interesserede. Thor kontakter NK for at høre, om de vil deltage.
   5. En borger har henvendt sig til Lokalrådet med et ønske om flere legeplader i Glumsø by. På den baggrund har Visti lavet en oversigt over legepladser i Glumsø by. Oversigten vil blive lagt ud på Facebook 4171 og den vil blive inkluderet i Velkomstmappen til byens nye borgere. Samtidig er borgeren blevet opfordret til at arbejde videre med ideen og få samlet en arbejdsgruppe. Lokalrådet vil gerne bistå med erfaringer og ekspertise fra lignende projekter.
   6.   Lokalrådenes stormøde den 11. november 2023 kl. 9-14: Så mange som mulig fra bestyrelsen deltager. Der vil blive udsendt et spørgeskema til Lokalrådsbestyrelserne. Visti opfordre alle i bestyrelsen til at udfylde skemaet, hvad enten man deltager i stormødet eller ej. Byrådet vil blive bedt om at udfylde et tilsvarende skema. Skemaerne vil blive udsendt snarest.
  2. Medlemmer:
   1. Thor har deltaget i et dialogmøde om SFO og klub tilbud i NK. Der er tanker om, at SFO’erne skal ”fritsættes”.
   2. Elisabeth har været til møde i Næstved om, hvordan man får opmærksomhed i forbindelse med generalforsamlinger.
 
 
 1. Lokalrådets generalforsamling 2024
  1. Generalforsamling afholdes den 14. marts 2024
  2. Boligselskabet Sjælland indbydes til at holde oplæg om det nye miljøvenlige byggeri på Møllesvinget.
 
 
 1. Næstved Kommune budget 2024
  1.  Linda orienterede om budgetforliget: Det får ingen direkte indflydelse på vores lokalområde. Men der skal spares på administrationen, hvilket kan betyde længere svartider på borgernes henvendelser. Der er ikke reduceret i de 141.000 kr, som ”plejer” at blive tildelt lokalrådene i NK. Lokalrådene vil fortsat modtage deres faste bevilling. Bestyrelsen formoder, at der fortsat vil være en fællespulje, som lokalrådene kan søge til projekter i lokalområderne. Visti vil opfordre Mette Dinesen til at orientere Lokalrådsformændene på det næste formandsmøde om, hvad det nye budget helt konkret betyder for lokalrådene i NK.
 
 1. Kunst og kultur
  1. Jens BN og Karen har arbejdet videre med forslaget vedr. udsmykning af stakittet langs med Sansoteket. Der er taget kontakt til Næstved Ungdomsskole, om de kunne være interesserede i at stå for udsmykningen. Det er blevet meget positivt modtaget og Klubben i Glumsø vil gerne påtage sig opgaven. Der skal laves en skitse på forhånd, som arbejdsgruppen skal godkende.
  2. Jens BN fremsender det afsluttede regnskab for gavlmaleriet i Storegade til Næstved Kommune. Der er et overskud fra dette projekt, som vil blive ansøgt videreført til udsmykningen af stakittet ved Sansoteket.
  3. Jens BN fremlagde projektskema vedr. projektet ”Udsmykning af stakit ved Sansoteket”. Lokalrådets bestyrelse godkendte projektskemaet.
         
 
 
 
 1. Anvendelse af Glumsø Sø
  1. Visti har rykket for svar vedr. Lokalrådets input til partshøringen om udledningstilladelser til søen.
  2. Forslaget om opdeling af søen til forskellige rekreative formål: Visti har spurgt til, hvad status er på NK’s forslag til anvendelse af søen.
  3. Vedr. stoppet dræn gennem kofolden udfor slagteriets P-plads: Ellen og Karen har henvendt sig til NK om det tilstoppede dræn, som forhindrer en god afgræsning af folden. Efterfølgende har to medarbejdere fra ”Vandløb” været på besigtigelse sammen med Ellen og Karen, og de lovede at vende tilbage med mulige løsningsforslag.
 
 
 1. Status på projekter / opgaver
  1. Boligudvikling i Glumsø
   1. Spånpladegrunden det første spadestik blev taget den 11. oktober. Det var en rigtig fin dag, og der var efterfølgende en fin artikel i Sjællandske, som Visti har rost. TV2 Øst havde også et indslag fra dagen.
   2. Boligselskabet Sjælland er de første, som vil gå i gang med at bygge på arealet, de forventer at gå i gang april – maj 2024. Den anslåede byggeperiode er 1½ år. Der er et fint billede mm på deres hjemmeside: Søgården i Glumsø - Boligselskabet Sjælland (bosj.dk)
   3. Velkomstmappen er primært tiltænkt tilflyttere “udefra” ikke “gamle” Glumsø borgere. Den skal afleveres personligt. De første er uddelt til nytilflytterne i Søvænget og et par husstande på Bavelsevej. Det koster ca. 60 kr. at lave mappen. Lokalrådet påtænker at bruge KOKS midler til trykning af flere mapper.
  2. IT:
   1. Netavisen skal flyttes over på en ny platform, da den gamle lukker. Poul vil meget gerne have en til at hjælpe, så han ikke sidder med det alene. Der er behov for, at der er flere administratorer, som kan lægge info på Netavisen rydde op / mm. Hvem melder sig?
   2. Mærk Glumsø er også blevet lagt over på en ny platform, men det er desværre noget bøvl at arbejde med – Punkt på næste møde (Visti) 
  3.  Cykelrute Skelby til Glumsø:
   1. Linda oplyste, at der burde være sat nyt skilt op med Blind vej, der indikerer, at det er muligt at fortsætte ad en sti. Men Linda har ikke fået tjekket det.
   2. Visti arbejder fortsat på at få cykelruten markeret på Google Maps.
  4. Bypedellerne:  
   1. Den 5. november holder de ”store oprydning” på Brugspladsen. Det er tilbage- betaling for at måtte være på pladsen.
  5. Fjernvarme i Glumsø
   1. Projektforslag er blevet godkendt i byrådet og der er udsendt et Nyhedsbrev sendt til alle interessetilkendegivere. Det er vigtigt at holde borgene informerede for at holde interessen ved lige. Linda vil prøve at få mere finansiering til opstart af fjernvarmeprojekterne.
  6. Padle tennis:
   1. Gruppen har holdt møde den 28. september og næste møde er den 30. oktober. Gruppen har lavet et fællesdrev og et GANT-diagram som hjælp til styring af projektet.
  7. Grønomstilling:
   1. Thor havde været til bestyrelsesmøde i Grønomstilling. Der blev bl.a. talt om at etablere en Miyawaki skov ved Fensmark i samarbejde m skolen. Gruppen arbejder videre på at få regionspolitikerne med på ideen. Gruppen har planer om at arrangere et borgermøde i oplandet.
  8. Offentlige skraldespande:
   1. Poul W oplyste, at hvis man henvender sig vedr. overfyldte skraldespande, så reagerer NK ”Vej og Park” meget hurtigt. Hvis der mangler offentlige skraldespande, kan man gå ind på “Giv et Praj” og gøre opmærksom på problemet. Så vil NK tage stilling til, om der kan opsættes ekstra skraldespande.
 
 
 1. Økonomi
  1. Lokalrådet har modtaget 20.000kr af årets overskud fra KOKS. Pengene skal bruges til projekter, som alle områdets borgere kan have glæde af. Lokalrådet skal sørger for at gøre opmærksom på, hvad pengene bliver brugt til. Punkt på næste møde: Hvad skal pengene bruges til? Visti
  2. Driftsbeholdningen er i bund, bl.a. fordi Lokalrådet har lånt penge til Fjervarme-gruppen.
 
  
 1. Eventuelt
Intet til dette punkt.
 
 
Næste møder:
                      Lørdag den 11. november – Lokalrådenes stormøde kl. 09:00–14:00
                      Torsdag den 23. november – Bestyrelsesmøde
                      Juleferie
Torsdag den 18. januar – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 15. februar – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. marts – Generalforsamling kl. 19.00 i ”Den Gule Café”
Torsdag den 21. marts – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 18. april – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.


 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. september 2023 kl. 18:30

 
Deltagere: Visti Christoffersen, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Vagn Holck Lauridsen, Karen E Henriksen og Ellen Wejdling
 
Afbud: Jens B. Nielsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen og Linda Frederiksen
 
Gæst: Bent Nielsen 
 
 1. Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer:
                Referent: Karen Eberhardt Henriksen

 
 1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
  1. Møde 17-08-2023
   1. 2.1.3 Jens BN og Karen har planlagt et møde med ejerne af stakittet ind mod Sansoteket for at få aftalt, hvad der er muligt. Bent N gjorde opmærksom på, at man skal sørge for at få en klar aftale med ejerne om vedligehold mm. Der skal også tages kontakt til biblioteket. Jens og Karen er også i gang med at afsøge mulighederne for at søge penge til projektet. En af ideer er, at det skal være lokale børn og/eller unge mennesker, som skal have mulighed for at udsmykke stakittet.
   2. Infoskærmen på Kroen: det sker, den bliver slukket, når der har været et arrangement i mellemstuen. Poul BE sætter en seddel op om, at hvis man slukker, skal man huske at tænde igen, inden man går. Vagn rydder op i indslagene på skærmen.
   3. Det er ikke så lige til at få cykelruten fra Skelby til Glumsø med på Google Maps. Visti arbejder fortsat på sagen.
   4. Elisabeth har meldt tilbage på Trafikbestilling 2024, der er ikke noget, der vedrører Glumsø & omegn.
   5. Hjertestartere i Glumsø by: Ellen og Karen arbejder fortsat på det. Er der hjertestartere på Søvang og i Hallen? Bliver de serviceret/opdateret? Der tages kontakt til Lions for at høre, hvor mange de har opsat.
   6. Efter flere henvendelser fra Glumsø & Omegns Lokalråd mangler bestyrelsen stadig respons fra Åsø Bylaug.
   7. Resten er indeholdt i de kommende punkter.  
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  1. Dagsorden blev godkendt. Visti huskede at sende den opdaterede dagsordenen elektronisk til Elisabeth   
 
 1. Orientering og debat ved formand/medlemmer
  1. Formanden:
   1. Invitationen til ”Stærke fællesskaber” fra Frivilligrådet er ikke så aktuel fra Lokalrådet, men hvis nogen ønsker at deltage, skal de endelig tilmelde sig.
   2. Thor har tilmeldt sig et dialogmøde om SFO og klubtilbud i NK.
   3. Den 31. august var der følgegruppemøde vedr. ”Godt Liv i Lokalområder” Visti er med i gruppen, som har til opgave at sørge for, at indholdet i ”Godt Liv på Landet” bliver flyttet med over i Kommuneplanen. Det bliver samlet i 4 punkter: Transport; Frivillighed; Fællesskaber og Boligformer.
   4. Vedligeholdelse af fortove mm: Visti henvendte sig til NK vedr. deres fortove og NK har svaret, at kommunen er pesticidfri, men de kører med et svidemiddel. Mht. byens øvrige fortovsejere, så har de generelt modtaget informationerne om vedligeholdelse af fortove positivt. Visti skriver til Park & Vej for at høre, hvad deres planer er mht. beskæring af træerne i Storegade. Bestyrelsen var enig med Bent N i, at træerne burde have været beskåret for længe siden.
   5. Syng Sammen i Sommernatten: Visti sender en ny ansøgning så arrangementet kan fortsætte i 2024.
   6. Biografen: LAG har bevilliget penge til en varmepumpe, fordi Bio ikke kan vente på fjernvarmen. Bio kan sælge varmepumpen efter 5 år. 7 fra Lokalrådets bestyrelse deltager i fejringen af Bio den 5. oktober.
   7. Rejseladens sponsoraften den 24. oktober kl. 18: Thor og Jens BN deltager
   8. Lokalrådenes stormøde den 11. november 2023 kl. 9-14: Så mange som mulig fra bestyrelsen deltager.
  2. Medlemmer:
   1. Østergård er blevet solgt og de nye ejere har allerede ryddet, så der igen er farbart på fortovet forbi ejendommen J
   2. Lokalrådet skal være opmærksomme på, om der bliver ryddet op i Bogskabet og ikke ”kun” fyldt mere i.  
 
 1. Næstved Kommune budget 2024
  1. Alle ikke lovbundne opgaver er sat på sparelisten – herunder tilskud til lokalrådene. Lokalrådet har indgivet høringssvar mod dette.
 
 
 1. KOKS 2023
  1. Evaluering:
   1. Alt i alt et godt arrangement – endnu engang J
   2. Visti har skrevet til Jeanette og bedt om den samme stand i 2024.
   3. Reklamestanderen dur ikke rigtig (plakaterne kan ikke sidde fast). Visti undersøger, om det vil hjælpe at male pladerne.
   4. Evt. indkøb af en ny pavillon er udsat til næste møde. Poul W er ved at undersøge mulighederne
         
 
 1. Opgaver sammen med Lions
  1. Møde med Lions den 9. september følgende blev aftalt:
   1. Skiltet/maleriet ”Glumsø i Susålandet” på Kroen: Lions undersøger, mulighederne for at genopfriske/genmale skiltet.
   2. Infotavlen på Lilletorv: Tavlen skal renoveres. Bypedellerne renser og sliber tavlen og Poul B. undersøger priserne på nye folietryk. Lions informeres om priserne.
   3. Afrensning af reklamestanderen ved kirken: Poul B. undersøger, hvad det vil koste at renovere reklamestanderen. Når der er overblik over udgifterne aftaler Lokalrådet og Lions, hvad der skal ske med reklamestanderen.
   4. Afrensning/maling af bænke i Storegade og ved Søvang. Bypedellerne er i gang med opgaven og færdiggør den.
   5. Bænken ved busstoppestedet i Storegade renses og males og flyttes hen ved Bogskabet. Bypedellerne tager sig af den opgave.
 
 
 
 1. Anvendelse af Glumsø Sø
  1. Lokalrådets svar vedr. partshøringen om udledningstilladelse til søen er blevet indsendt og afventer svar. Visti skriver til NK, at lokalrådet gerne vil modtage afgørelsen.
  2. Forslaget om opdeling af søen til forskellige rekreative formål er også indsendt. NK har svaret, at de er i gang med at se på anvendelsen / opdeling af søen. Så de takkede for Lokalrådets input og vender tilbage, når deres forslag er klar.
  3. Ved indgangen til anlægget fra Skolevej står et gammelt skil med ”Cykling forbudt”. Lokalrådet vil tage kontakt til NK om at få fjernet skiltet.
 
 
 1. Status på projekter / opgaver
  1. Boligudvikling i Glumsø
   1. Spånpladegrundens 2 nye vejnavne bliver Møllesvinget og Møllekrogen. Fabriksvej vil ikke blive brugt.
   2. Fornyet ansøgning om cykle-/gangsti ind til rundkørslen på Nyvej er afsendt i februar 2023
   3. Visti har rykket for svar på, hvornår byggemodningen går i gang. NYT siden mødet: Første spadestik i byggemodningen tages af Carsten Rasmussen onsdag 11. november kl. 11:00.
  2. Visti har rykket Alex for svar på status vedr. diverse vejarbejder i Glumsø by. 
  3.  Velkomstmappen er færdig og de første er blevet udleveret.
  4. Cykelruten fra Skelby til Glumsø: Skelby Lokalråd har henvendt sig vedr. den manglende skiltning. Linda har lovet at tage det op. Og der var klage over, at stien ikke er farbar på visse strækningen, men det er ikke tilfældet.
  5. Bypedellerne.
   1. Den 23. september holder Bypedellerne møde for at opdatere hinanden om, hvordan det går med opgaverne.
   2. Der arbejdes med et forslag om at afholde en ”Byens dag” til foråret, hvor Bypedellerne inviterer borgerne i Glumsø til forårsrengøring samt pølser på grillen. Vagn og Ellen er tovholdere.
   3. Cykelparkeringen bliver tyverisikret - Bjørn og Visti kigger på det
  6. Fjernvarme i Glumsø
   1. Artikel i SN for at få skabt fornyet interesse. Efter dialog med NK er projektforslaget blevet rettet til, og det forventes, at byrådet godkender forslaget på deres møde den 3. oktober.
  7. Rågeplage i Glumsø
   1. Visti har udsendt referat fra gruppens møde den 19. september. Gruppen arbejder nu videre med fjernelse af reder og bortskydning / regulering af voksne råger.
  8. Padle tennis:
   1. Gruppen har holdt møde den 14. september og de skal nu i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse for at kunne søge penge. LAG midler er en mulighed.
  9. Hospice Syd- og Midtsjælland:
   1. Gruppen arbejder videre på at få regionspolitikerne med på ideen. Gruppen har planer om at arrangere et borgermøde i oplandet.
 
 
 1. Økonomi
  1. Intet nyt, det ser fortsat OK ud
 
  
 1. Eventuelt
Intet til dette punkt.
 
 
Næste møder:
                      Torsdag den 5. oktober – Biografen 100 år (i Bio)
                      Torsdag den 19. oktober – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 11. november – Lokalrådenes stormøde kl. 09:00–14:00 (mere info senere)
                      Torsdag den 23. november – Bestyrelsesmøde
                      Juleferie
Torsdag den 18. Januar - Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.


 
 


 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. august 2023 kl. 18:30
 
Deltagere: Visti Christoffersen, Poul Worch, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Jens Nygaard Knudsen, Vagn Holck Lauridsen, Karen E Henriksen, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen
 
Afbud: Jens B. Nielsen og Thor Temte
 
 1. Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul Worch
                Referent: Karen Eberhardt Henriksen

 
 1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
  1. Møde 15-06-2023
   1. 2.1.2 Visti har ikke gjort noget endnu, men Åsø bylaug har heller ikke meldt tilbage vedr. antal skolesøgende børn.
   2. 4.1.1 Der er ingen ændringer i budgettet for “Grøn Omstilling”
   3. 8.4 Jens BN og Karen er endnu ikke gået i gang med se på mulighederne for udsmykning af stakittet.
   4. 9.3 Indslag på infoskærmen: Det er endnu ikke besluttet, hvor længe de må ligge. Vagn og Poul B
   5. 9.7 Større skraldespande ved Hjertestien: Poul holder øje med dem og anmoder NK om udskiftning, når der er behov for det.
   6. Resten er indeholdt i de kommende punkter.
 
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  1. Dagsorden blev godkendt med den bemærkning, at Visti skal huske at sende rettelser til dagsordenen elektronisk til Elisabeth.
 
 
 1. Orientering og debat ved formand/medlemmer
  1. Formanden:
   1. Husk at opdatere informationer på Lokalrådets fællesdrev - send info (login mm) ud til bestyrelsen - kun bestyrelsen
   2. Klubben Glumsø 2023/24 har temaet ”Gør noget godt for andre”. Lokalrådets er blevet bedt om at komme med ideer: Søvang - kørestol til KOKS? Gøre opmærksom på, at man kan vise interesse ved at deltage i lokale aktiviteter (Sport og andet ….)
   3. Brev til BaneDanmark omkring manglende vedligehold af bed på stationen: BaneDanmark har svaret, at arealet her i sensommeren vil blive slået af, hvorefter der udføres en let behandling af jordoverfladen med efterfølgende såning af nye blomsterfrø. Derved kommer vi tættere på naturens egen cyklus, hvor de vilde planter kaster deres frø om efteråret, hvilket gerne skulle resultere i et bed med flere vilde blomster og mindre ukrudt (Vild med vilje). Planterne skal slås ned en gang om året.
   4. Vi er blevet bedt om, at komme med emner / input til Lokalrådenes Stormøde 11. november 2023: 1. Nogle politikere er kritiske overfor lokalrådsideen - lad os høre hvorfor? 2. Evaluering af projektet vedr. “Byparken” ved Lilletorv som ikke blev til noget. En masse penge blev brugt til udarbejdelse af projektet, men vi fik aldrig slutproduktet. Lokalrådet og andre brugte mange frivillige timer! 3. Ingen opbakning til Fjernvarme Amba. Hvad forventer kommunalbestyrelsen af Amba’en? Hvordan kan vi forbedre samarbejdet? Debatten fortsættes på næste møde. Visti
  2. Medlemmer:
   1. Manglende skiltning af cykelruten fra Skelby til Glumsø: Der bør laves en skiltning af cykelruten ved Næstvedvej og Nødholsmvej, der blev foreslået en færdselstavle med blind vej som viser, at der er en cykelrute for enden.  Linda prøver at få det på plads. Visti sørger for at cykelruten vises på Google Maps.
   2. Regler for vedligeholdelse af fortove: Grundejeren skal sørge for at holde fortovet rent og frit både sommer (ukrudt / beplantning) og vinter (sne / is). Reglerne kan ses her: https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/veje/vintervedligeholdelse#forpligtigelser-som-grundejer-98
   3. LAG midler: Der kan søges LAG midler ved eventuel kollektiv varmeløsning for Åsø, Sandby, Tyvelse m.fl. Thor 
   4. Trafikbestilling 2024 – Høringssvar: Der er ikke noget, der direkte vedrører Glumsø. Elisabeth melder tilbage på næste møde.
 
 
 1. Næstved Kommune budget 2024
  1. Lokalrådets kommentarer til Råderumspuljen: Visti har sendt et bidrag om vigtigheden af lokalrådsdemokrati, som begrundelse for fortsat finansiering af lokalrådene. Visti viser på næste møde budgettet for lokaldemokrati. NK har budgetseminar i august måned, budgetforhandlinger i september og endelig beslutning af budgettet er i oktober. 
  2. Lokalrådets upload på budgetblokken: Visti har sendt forslag til at afsætte penge til rågeregulering, - cykelsti fra Spånpladegrunden til eksisterende cykelsti på Nyvej samt - til opførelse af redskabsrum ved sportshallen.
 
 
 1. KOKS 2023
  1. Lokalrådet har stade 140 midt i Storegade. Karen kommer kl 07.00 og hjælper med opsætning af pavillonen, reklamestander, beach-flag, bord og stole mm.  Vi sætter sidestykket i højre side. Visti medbringer bord og stole.
  2. Der indkøbes eventuelt en ny pavillon til næste sæson. Poul W undersøger til næste gang, hvad en ny god, vandtæt pavillon koster.
  3. Bemanding af staden: Kl. 9 Vagn; kl. 11 Poul W
  4. Slik mm – Jens BN
  5. Den nye Byfilm skal præsenteres.
  6. Velkomstmappen skal præsenteres.
  7. Bypedellerne vil være repræsenteret – Vagn har lavet aftale med dem.
  8. Fjernvarme Amba’en har sin egen stand – Vagn vil være begge steder.
  9. Indvielse af gavlmaleriet – Jens BN har styr på det             
 
 
 1. Opgaver sammen med Lions
  1. Aftale møde mellem Lions og Lokalrådet for at afklare:.
   1. Hvad skal der ske med reklamestanderen på Lilletorv
   2. Afrensning af reklamestanderen ved kirken
   3. Renovering af kortet ved kroen: Lokalrådet var enige om, at det nuværende kort ikke nødvendigvis skal renoveres. Det må godt erstattes af et tilsvarende med samme motiv.
   4. Turisttavle – udformning og hvor skal den opsættes?
   5. Afrensning/maling af bænke i Storegade og ved Søvang. (Det arbejde er Bypedellerne begyndt på).
   6. Hjertestartere: Ellen og Karen sørger for at få alle hjertestartere i Glumsø by kortlagt på https://hjertestarter.dk/
   7. Fra lokalrådet deltager Vagn, Visti, Poul BE og Poul W Visti indkalder til mødet.
 
 
 1. Anvendelse af Glumsø Sø
  1. Ellen og Karen præsenterede et udkast til kommunen vedr. skiltning, som skal vise og oplyse om, hvor på søen, der må være aktiviteter, og hvor der skal være fred til mennesker og dyr. Lokalrådet godkendte udkastet, som fremsendes NK, der skal tage beslutning om søens anvendelse og evt. opsætning af skilte.
  2. Høringssvar til NK vedr. tilladelser til udledning af opspædet spildevand til Glumsø Sø. Ellen og Karen præsenterede et udkast til høringssvar, hvor der bl.a. gøres opmærksom på: forurening af søen med e.coli i juli måned; at søen allerede er fosfor belastet; at det ikke fremgår, hvordan man vil håndtere overløb.  Udkastet blev godkendt af lokalrådet og fremsendes til NK. Poul W. tilbød at holde øje med eventuelle overløb fra det nye overløbsbassin nedenfor Smørhullet, eventuelle overløb vil kunne indberettes efterfølgende.
 
 
 1. Padle Tennis i Glumsø
  1. Lokalrådet godkendte, at Visti, som repræsentant for lokalrådet, deltager i arbejdsgruppen vedr. etablering af padle tennis i Glumsø.
 
 
 1. Status på projekter / opgaver
  1. Boligudvikling i Glumsø
   1. Byfilmen er blevet vel modtaget og vises på en skærm til KOKS. Der ar enighed om, at filmen er meget informativ. Der bliver lavet en Facebook kampagne med filmen målrettet ejendomsmæglere, boligsøgende o lign. Linda sender den til Næstved Erhverv og spørger, om de vil distribuere den. 
  2.  Velkomstmappen er nu færdig og vil blive præsenteret på KOKS og derefter uddelt til nytilflyttere til Glumsø.
  3. Bypedellerne.
   1. Bænke renset/malet i Storegade og på Søvang
   2. Handicapskiltning på Lilletorv er blevet overmalet
   3. Skiltning om toilet ved Smørhullet
   4. Spang på baneareal
   5. Smørhul/Tingstedet – løbende opsyn og vedligehold
   6. Sansoteket - vedligehold
  4. Fjernvarme i Glumsø
   1. Status: Vagn orienterede om, at det rådgivende ingeniørfirma Artelia har været ind over projektforslaget, som er sendt til NK. Forventes godkendt i byrådet i oktober
  5. Rågeplage i Glumsø
   1. Status: Visti oplyste, at der er skudt 53 rågeunger i forbindelse med den tilladte regulering. Rågegruppen mødes igen inden så længe – Visti indkalder.
  6. Afgræsning ved søen: Køerne er på ferie, indtil der er kommet frisk græs i folden. Projektet har penge til at indkøbe en buskrydder til Bypedellerne, så de kan slå græsset langs med / under hegnet. Vagn indkøber.
 
 
 1. Økonomi
  1. Det sidste tilskud fra NK på Kr 5.000,- er nu indbetalt. Der var enighed om, at de 5.000kr. udlånes til Fjernvarmegruppen med underskudsgaranti.
 
  
 1. Eventuelt
Intet til dette punkt.
 
 
Næste møder:
                      Lørdag den 26. august KOKS i Glumsø
                      Torsdag den 21. september – Bestyrelsesmøde
                      Torsdag den 19. oktober – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 11. november – Lokalrådenes stormøde – mere info senere
                      Torsdag den 23. november – Bestyrelsesmøde
                      Juleferie
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.


 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. juni 2023 kl. 18:30
 

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Thor Temte, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm Jens Nygaard Knudsen, Vagn Holck Lauridsen og Ellen Wejdling
 
Afbud: Linda Frederiksen og Karen E Henriksen
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer:
                Referent: Ellen Wejdling


 
2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 25-05-2023
2.1.1 4.1.1. Lions har besvaret Lokalrådets brev og bl.a. sendt nogle forslag:
 1. at der findes en ny placering til infotavlen ved ”Lilletorv” gerne ved Brugsen. Lokalrådet var overvejende for at bibeholde den nuværende placering, men emnet tages op igen på lokalrådsmødet i august Visti
 2. at Bypedellerne rengør plakatsøjlen ved Nyvej/Storegade.
 3. at Bypedellerne giver bænken foran Søvang træbeskyttelse og renser bænken ved Søvang på vej ned mod søen/anlægget.
Visti melder tilbage til Lions, at listen er givet videre til Bypedellerne, som vil tage stilling til, om de kan påtage sig opgaverne.
Lions svarede også, at de vil udarbejde et budget for renovering af skiltet/maleriet ”Glumsø i Susålandet” som hænger på Medborgerhuset/Kroen ved indgangen til ”Salen”. Lokalrådet bifalder dette.
2.1.2 5.2.2.1 Visti har endnu ikke kontaktet NK vedr. mulighederne for 2-1 vej mellem Tyvelse og Glumsø.
2.1.3 5.2.2.2 Visti har ikke fået videresendt Vagns kontaktoplysninger til Åsø Bylaug.
2.1.4 7.1.2 Visti har sendt indbydelse til Åsø Bylaug, om at bidrage med indlæg til den nye Velkomstmappe.
2.1.5 7.8 Paddle baner i Glumsø: alle bestyrelsesmedlemmer i Glumsø Badminton, Tennis; Gymnastik, Susaa Floorball, GIV og Lokalrådet er inviteret til et møde i den Gule Café den 20. juni, for at få indtryk af hvor realistiske mulighederne er.
 
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 Dagsorden blev godkendt
 
 
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1 Formanden:
4.1.1 Den 14. juni deltog Visti i et online møde om økonomi til fritidsområdet i NK. Der blev bl.a. givet en introduktion til budgetprocessen i kommunen. Lokalrådet skal være opmærksomt på, at vi kan komme med forslag til det kommende budget, og at vi kan komme med bemærkninger til kommunens spareforslag. Lokalrådet skal specielt være opmærksom på de foreslåede besparelser vedr. lokalrådene i NK. Visti, Thor, Ellen og Karen kigger på NK’s plan vedr. ”Grøn Omstilling”.
4.2 Medlemmer:
4.2.1 Gården på Østergade er blevet sat til salg.
4.2.2 På anmodning fra Lokalrådet er der nu lavet en sti fra Sorøvej til indskolingen (et tidligere borgerønske).
 
 
5 Demokratikursus 6. juni evalueres
5.1 Generelt var det et godt møde. Men en anden gang må det gerne være mere struktureret.
5.2 Der blev præsenteret mange gode ideer på mødet. En del af mødet var information og en del var erfaringsudveksling.
5.3 Det vil være en god ide at invitere bylaug og andre ”borgerforeninger” med til Erfa-møderne.
5.4 Vi vil foreslå, at mødefrekvensen er 1 gang om året.
 
 
6 City Night / Glumsø løb 9. juni evalueres
6.1 Promoveringen af Glumsø fjernvarme medførte god snak. Mulighederne for udlejning af butikslokaler medførte også god snak, der var 4-5 stykker, der var seriøst interesserede. Der var også stor opbakning fra forretningerne/erhvervslivet herunder mange fine sponsorpræmier til løberne. Alt i alt var det en god aften.     
 
 
7 KOKS 2023
7.1 Hvilke emner skal lokalrådet tage op: Bypedeller/Fjernvarme/Lokalrådets projekter / Hospice / ”Meld ind når du får en ny nabo”
7.2 Den endelige plan laves på lokalrådsmødet i august. Visti
 
 
8 Skal lokalrådet etablere en kunstfond?
8.1 Der var enighed om, at Lokalrådet skal arbejde på konkrete projekter og ikke etablering af fonde.
8.2 Der er skaffet nok penge til etablering af gavlmaleriet i Storegade. Arbejder går i gang den 21. august og maleriet vil blive afsløret på KOKS.
8.3 Thor vil prøve at starte en gruppe, som skal arbejde med kunst i Glumsø.
8.4 Jens BN og Karen kikker på mulighederne for udsmykning af stakittet mod Sansoteket.
 
 
9 Status på projekter/opgaver
9.1 Boligudvikling i Glumsø:
9.1.1  Der arbejdes stadig med Byfilm og velkomstmappe.
9.2 Bypedellerne: Info om Bypedellerne lægges på infoskærmen ved Kroen. Der var forslag om en ”Arbejdsdag i Glumsø” – Vagn og Ellen går videre med ideen. Vi skal huske, at Bypedellerne er frivillige og udfører derfor de opgaver, de synes, der er sjove at arbejde med. Vagn har en liste over opgaver, som Bypedellerne vælger fra. Det vil være rigtig godt at få flere til at deltage i arbejdet, så alle i lokalrådets bestyrelse opfordres til at reklamerer for Bypedellerne og efterlyser interesserede.
9.3 Infoskærmen ved Kroen: Poul BE, Doris og Vagn laver regler for, hvor længe indslag må blive på skærmen mm.
9.4 Fjernvarme i Glumsø: Arbejdet går planmæssigt - Det er planen, at alle i Glumsø kan have fjernvarme om 5 år J
9.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej: Jens BN orienterede om indvielsen den 17. juni. Der kommer en fotograf til Skelby og der vil være en journalist ved skolen i Glumsø. Skolepatruljerne vil stå og dirigerer trafikken på Nødholmsvej og på Nyvej. I skolegården vil der være vand og frugt til deltagerne.
9.6 Hospice i Glumsø: Der er blevet valgt en bestyrelse til ”Hospice Sydsjælland”. Det første bestyrelsesmøde afholdes den 19. juni. Der er lavet en fin folder om projektet. Thor nævnte, at det er oplagt at søge støtte hos LAG-Sydsjælland.
9.7 Fiskepladser ved søen: Der mangler IKKE et skilt, men der mangler kapacitet i skraldespandene. Poul W vil anmode NK Park & Vej om at få større skraldespande.
9.8 Sejlads på Glumsø Sø: Ellen og Karen kigger på retningslinjerne.
9.9 Lions vil donere 5.000kr. til Loklarådet, som – efter aftale med Lions – kan anvendes til forskellige formål eksempelvis en ny infotavle ved stationen. Der afholdes et møde med Lions i august om dette. Visti indkalder
 
 
10 Økonomi
10.1 Intet nyt til dette punkt.
 
  
11 Eventuelt
Intet til dette punkt.
 
 
Næste møder:
                      Torsdag den 17. august – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 26. august KOKS i Glumsø
            Torsdag den 21. september – Bestyrelsesmøde
                      Torsdag den 19. oktober – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 11. november – Lokalrådenes stormøde – mere info senere
                      Torsdag den 23. november – Bestyrelsesmøde
                      Juleferie
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. maj 20 23 kl. 18:30

Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Thor Temte, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm og Karen E Henriksen
 
Afbud: Jens Nygaard Knudsen, Vagn Holck Lauridsen, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen
Gæster: Åsø Bylaug: Mette, Jesper og Jan
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul Worch
                Referent: Karen E Henriksen

 
2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 20-04-2023
2.1.1 Alle opgaverne er vil blive drøftet under de nedenstående punkter
 
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 Dagsorden blev godkendt
 
 
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1 Formanden:
4.1.1 Lions har svaret på Thors henvendelse vedrørende opslags tavlen på Lille Torv og bykortet udvendigt på Kroen. Lokalråds bestyrelsen blev enige om at svare Lions, at man ønsker at infotavlen på Lille Torv bibeholdes, men at en del af tavlen bliver udnyttet til et bykort over Glumsø, samt oplysning om regler for anvendelse af resten af infotavlen. Der var også enighed om at det gamle bykort udvendig på Kroen skal friskes op. Visti skriver til Lions.
4.1.2 Ny turist infotavle på stationen (eller et andet sted i byen)?: Den infotavle som tillige stod ved stationen, blev nedtaget i forbindelse med flytningen af stationen. Skal der laves en ny? Visti sætter punktet på dagsordenen til næste møde.
4.1.3 Indvielse af Gamer rum i Klubben på skolen i Glumsø: Visti deltog i indvielsen og havde en lille gave med.
4.1.4 Kandidat til den ”Grønne pris”: Har vi en kandidat? Ikke umiddelbart, der er deadline den 12. juni.
4.1.5 Hjertestarter i Hallen: Lions bekræfter, at de sørger for opdatering af de 3 Hjertestartere i området, som de ejer. Der var forslag om at få Hjertestarterne markeret på bykortet. Poul BE og Visti
4.1.6 Sankt Hans båltale: Visti er blevet bedt om at holde båltalen i anlægget kl. 20.30. Hvis vi har emner, kan vi sende dem til Visti.
4.1.7 KOKS 2023: Hvad vil Lokalrådet have fokus på? Fjernvarme /Boligselskabet Sjællands kommende byggeri på Spånpladegrunden blev foreslået. Hvem gør hvad? Tages op på næste møde Visti
4.1.8 Kursus for Lokalråd i NK den 6. juni: Mette Dinesen har udsendt program for kurset. Glumsø & Omegns Lokalråd, skal sørge for sandwich og drikkevarer: Visti bestiller sandwich hos slagteren og Jens BN sørger for drikkevarer. Visti og Jens BN mødes kl. 17.30 på dagen og gør klar i den Gule Café.
4.1.9 Åbning af Pizza House på Storegade 4 den 3. juni kl. 15-16. Visti kommer og tager en gave med.
4.1.10 Ukrainske flygtninge: Lokalrådet har modtaget en opfordring fra NK til at engagere sig i aktiviteter for ukrainske flygtninge i vores område. Visti sender mailen videre til Connie Christoffersen.
4.1.11 Kontaktbetjent: Den nye kontaktbetjent Bjørn Steffen inviterede Lokalråd og Tryghedsambassadører til et netværksmøde. Pga. meget sen indkaldelse kunne Visti ikke deltage. Lokal Politiets nyhedsbrev ”Dialogen” lægges på NetAvisen. Visti
4.2 Medlemmer:
4.2.1 Tværgående dialogmøde om Landsbynetværket er blevet til et videomøde den 31. maj. Thor deltager og orienterer på næste bestyrelsesmøde.
4.2.2 Poul BE orienterede om mødet den 8. juni vedr. nedsættelse af en støtteforening til oprettelse af Hospice Midtsjælland i Glumsø. Mødet afholdes kl. 19 i den Gule Café.
 
 
5 Gæster: Åsø Bylaug
5.1 Gensidig præsentation
5.2 Uformel dialog: Der er 26 husstande i Åsø. Bylauget startede op lige før Corona, med det formål at skabe sammenhold i Åsø og for at etablere et netværk udover vandværket. Bylauget er formelt registreret i NK, bl.a. for at de kan tilskud til vedligeholdelse af gadekæret.
5.2.1 De nuværende aktiviteter i bylauget er afholdelse af grillhygge og julehygge med julemand. Disse aktiviteter foregår ved gadekæret, hvor bylauget har fået opstillet 3 borde/bænke sæt, som alle er besat, ved arrangementerne. Der kommer flere og flere børnefamilier til Åsø, så bylauget arbejder også på, at få lavet et legeområde i byen.
5.2.2 Konkrete ting Lokalrådet kan hjælpe med:
5.2.2.1 Åsø bylaug vil gerne have hjælp til oprettelse af 2-1 vej mellem Tyvelse og Glumsø. De har været i dialog med Tyvelse Bylaug, hvor der også er et ønske om en mere sikker skolevej. Lokalrådsbestyrelsen kom med  nogle af deres erfaring fra oprettelsen 2-1 vej fra Næsby Vrå til Glumsø. Bl.a. at det er en rigtig god ide at kontakte beboerne langs med vejen for at få deres opbakning til oprettelse af 2-1 vej. Visti lovede at finde den rigtige kontakt i NK og efterfølgende indkalde til et lille møde. Inden mødet vil Åsø Bylaug finde ud af, hvor mange skolesøgende børn der benytter strækningen.
5.2.2.2 Thor nævnte, at ”Nærvarme” måske kunne være en mulighed i Åsø. Visti sender kontaktoplysninger på Vagn og link til Ressource City – Næstved
5.2.2.3 Thor stillede sig til rådighed, med erfaringer fra arbejdet i Næsby Bylaug.
5.2.2.4 Visti sender også oplysninger om Lokalrådspuljen.
5.3 Hvilke informationskanaler kan Lokalrådet anvende for at borgerne i Åsø informeres om diverse aktiviteter i Glumsø & Omegn? Karen sender referaterne fra lokalrådets bestyrelsesmøder til Jesper.
 
 
6 Håndtering af affaldsproblemer på pladsen ved NK’s pumpestation (nedenfor Smørhullet)
6.1.1 Der efterlades affald på jorden oppe på pladsen ved pumpestationen og nede ved søen, hvor der fiskes. NK har for nylig opsat en skraldespand ved pumpestationen og lokalrådet vil opsætte forbudsskilte om henkastning af affald og brug af åben ild. Skiltene sættes op ved fiskepladserne. Visti, Poul BE og Poul W.     
 
 
7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø:
7.1.1  Byfilmen blev optaget i flot vejr den 22. maj. Med hjælp fra Kim sender Poul BE og Visti supplerende videoer fra KOKS, City Night mm. Det første udkast til byfilmen forventes klar i juni.
7.1.2 Velkomstmappen: Åsø Bylaug har holdt velkomstfest for nytilflyttere. Visti sender nogle eksemplarer af Velkomstmappen til bylauget.
7.2 Fjernvarme i Glumsø:
7.2.1 A.m.b.a’en har langt om længe fået et CVR.Nr.
7.2.2 EOn er ved at udarbejde et projektforslag, som skal fremsendes til NK. Det forventes at forslaget er færdigt i løbet at juni måned. Når det er klar vil det blive fremlagt til drøftelse i A.m.b.a.’ens bestyrelse. I den forbindelse arbejder bestyrelse på at få et eksternt ingeniørfirma til at validere beregningerne.
7.2.2.1 Den foreløbige tidsplan for udrulningen af fjernvarme i Glumsø ser således ud:
          A. Kommunal sagsbehandling af det indsendte projektforslag (august 2023.) 
B. Myndighedskontakt vedr. miljø, grund, lokalplan (september oktober 2023)
Søgning af kommunegaranti
Finansiering igennem Kommunekredit
Evt. søgning af relevante støttepuljer 
C. Teknik og udbud (oktober – december 2023)
Udarbejdelse af endeligt teknisk design af fjernvarmeanlæg og varmenet
Dimensionering af teknisk anlæg og varmenet
Udarbejdelse af udbudsmateriale Totalentreprise eller delentrepriser herunder
                                         Varmenet: Hovednet og stikledninger
                                         Produktionsanlæg
                                         Units og installation 
D. Udbudsrunde/valg af leverandør (kontraktindgåelse januar – marts 2024) 
E. Igangsætning, etablering af værk og hovedledninger (april 2024 – maj 2025) 
F. Tilkobling af installationer (juni 2025 – oktober 2027)
7.3 Bypedellerne: Der har været afholdt møde om kommende opgaver (Sæsonstart). Der er mange opgaver og derfor brug for flere Bypedeller! Opgaven vedr. reparation af taget på Smørhullet har NK, med god hjælp fra Mette Dinesen, heldigvis påtaget sig.
7.4 Kunst i det offentlige rum – gavlmaleri i Storegade: Jens BE er i fuld gang med at skaffe penge til projektet. NK har lovet at stille underskudsgaranti. Bidragsyderne får deres navn på en lille infotavle ved maleriet. Kunstneren begynder at male gavlen den 21. august. Snakken om gavlmaleriet førte en snak om en evt. oprettelse af en kunstfond – Visti sætter det på dagsorden til et kommende møde.
7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej: Jens BN orienterede om indvielsen den 17. juni. Arrangementet starter ved Skelby forsamlingshus, hvor den røde snor klippes af udvalgsformand Marianne Olsen. Skolepatruljerne står og dirigerer trafikken på den sædvanlige plads ved forgængerfeltet ved kirken og særligt på Nødholmsvej, hvor cyklisterne kommer fra Ulstrup Mose og skal fortsætte ad Hjertestien langs med Spånpladegrunden. Visti hjælper med at få lagt info på NetAvisen mm. Jens BN vil spørge Dennis om der er en klasse på skolen, som kan deltage og om arrangementet evt. kan nævnes på AULA. Der sendes pressemeddelelse til TV2 mfl. Vi opfordrer, dem vi kender, til at deltage. Var der nogen, som meldte sig til at hjælpe med opstilling af borde mm i Glumsø???
7.6 Afgræsning i engen ved anlægget: Der er kommet to køer på græs, de skal kælve omkring Sankt Hans. Ellen og Karen sørger for nogle billeder og lidt info til NetAvisen, når køerne har kælvet.
7.7 Rågekolonier i Glumsø by: Der er blevet skudt rågeunger både i anlægget og ved tennisbanerne. Der afholdes nyt møde i gruppen den 30. maj, hvor de videre tiltag skal debatteres og planlægges.
7.8 Skater- / Padelbane i Glumsø:
7.8.1 Skaterbane - projektet er lukket ned, fordi der har været ringe tilslutning til arbejdsgruppen.
7.8.2 Padelbane: Flere foreninger i Glumsø er gået sammen for at få etableret en padelbane i Glumsø. De har sendt en forespørgsel til Lokalrådet om opbakning og hjælp til tovholder på projektet. Visti vil gerne hjælpe. Thor nævnte at en ansøgning til LAG er oplagt.
7.9 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø: Efter mødet med Alex er der indtil nu bl.a. blevet rejst en granit blok, som skal forhindre ulovlig parkering på fortovet ved Lille Torv. Park og Vej er på vej med forslag til stoppestedsplads ved Kroens - / Rejseladens P-plads. Det er meningen, at stoppestedspladsen skal indarbejdes i det allerede planlagte plantebed, der efter planen skal etablere til efteråret.
7.10 Stationsrådsmøder (Lokalrådet – Movia – DSB) starter op igen. Poul BE er indkaldt til møde.
7.11 Visti henvender sig endnu engang til Banedanmark vedr. det plantebed ved stationen, som ikke bliver passet.
 
 
8 Økonomi
8.1 Der er styr på pengene, der er 7.500 kr. på driftskontoen.
 
  
9 Eventuelt
Thor uddelte ”Næsby Nyt” og ”Udviklingsstrategi 2023-24 LAG Sjællandsyd”
 
 
Næste møder:
                      Tirsdag den 6. juni kl. 18.00 – demokratikursus, Den Gule Café
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
                      Torsdag den 17. august – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 26. august KOKS i Glumsø
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.

Dagsorden for møde torsdag den 25. maj 20 23 kl 18:30

Deltagere: Thor Temte, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Elisabeth Bastholm, Karen Henriksen, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen.
Afbud:. Jens Nygaard Knudsen.
Gæster: Åsø Bylaug
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer…..
                Referent…

 
2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 20-04-2023
2.2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat 
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 ….
  
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer.
4.1 Formanden:
4.1.1  Renovering af Infotavlen på Ll. Torv i Glumsø – svar til Lions
4.1.2 Ny turist info stander på stationen (eller andet sted i byen)
4.1.3 Indvielse af Gamer rum Klubben, Glumsø Skole.
4.1.4 Kandidat til den Grønne Pris 
4.1.5 Hjertestarter i Hallen, Lions servicerer.
4.1.6 Sct.Hans båltale – emner at berøre
4.1.7 Demokratikursus tirsdag 6 juni – program (foreløbig)
4.1.8 Samarbejde om padelbane i Glumsø
4.1.9 Ukrainske flygtninge – skal vi engagere os i lokale arrangementer
4.1.10 Ny kontakt betjent
4.1.11 …
4.2 Medlemmer
4.2.1 …
  
5 Gæster: Åsø Bylaug
5.1 Gensidig præsentation (Åsø Bylaug og Lokalrådet)
5.2 Uformel dialog - herunder:
5.2.1 Nuværende arbejde i Åsø bylaug samt kommende planer.
5.2.2 Er der konkrete ting lokalrådet kan hjælpe med.
5.2.3 Hvilke informationskanaler kan vi som Lokalråd anvende for at sikre alle i Åsø er informeres om diverese aktiviteter m.m.
5.2.4 …
 
6 Håndtering af affaldsproblem på pladsen ved NK’s pumpestation (ved Smørhullet)
6.1 Der henkastes affald på jorden – fortrinsvis fra holdende biler
6.2
  
7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø
7.1.1 Byfilm
7.1.1.1 Status (Poul og Visti)
7.1.1.2 …
7.1.2 Velkomstmappe
7.1.2.1 Status (Poul og Visti)
7.1.2.2 …
7.2 Fjernvarme i Glumsø
7.2.1 Status (Vagn)
7.2.2 ….
7.3 Bypedellerne.
7.3.1 Info fra sæsonstart 22. april (Vagn)
7.3.2 Tag på bålhytten - Smørhullet
7.3.3 ….
7.4 Kunst i det offentlige rum – gavlmaleri på Storegade
7.4.1 Info/status (Jens B.)
7.4.2 ….
7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej
7.5.1 Indvielse (Jens B)
7.5.2 …
7.6 Afgræsning i Anlægget
7.6.1 Staus, hvornår udsættes køer/kalve og hvormange
7.6.2 …
7.7 Oprettelse af Hospice i Glumsø
7.7.1 Status (Poul B)
7.7.2 …
7.8 Rågekolonier i Glumsø
7.8.1 Status (Visti)
7.8.2 …
7.9 Skaterbane på Glumsø Skole
7.9.1 Status (projekt lukket ned) (Visti)
7.9.2 …
7.10 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind!
7.10.1 ….
7.10.2 ….
  
8 Økonomi
8.1 …… (Jens B)
  
9 Eventuelt
9.1

  
Næste møder:
                     Tirsdag den 6. juni kl. 18.00 – demokratikursus, Den Gule Cafe
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
                      Torsdag den 17. august – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 26. august - KOKS
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.
 


Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 20 23 kl. 18:30


Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Vagn Holck Lauridsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Thor Temte, Poul B. Eriksen og Elisabeth Bastholm
 
Afbud: Ellen Wejdling, Linda Frederiksen og Karen E Henriksen
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer:
                Referent: Jens B. Nielsen (og Karen EH)

 
2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 16-03-2023
2.1.1 Punkt 3.1.3 Thor har snakket med Lions om opslagstavlerne i byen. Lions vil godt renovere opslagstavlen på Lilletorv og er enige i, at kortet ved Kroen skal restaureres. Thor holder løbende dialog med Lions om hvordan og hvornår, det skal ske i praksis.
 
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 Dagsorden blev godkendt 
 
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1 Formanden:
4.1.1 Visti deltog i Åbent Hus i Kultur og Fritid den 30. marts. Her talte han blandt andre med Idræts- og Fritidskonsulent Maja Damgård om, at et af ønskerne i LUP’en var et bedre samarbejde mellem foreningerne i Glumsø. Maja Damgård vil gerne være med til at arrangere et møde med de lokale foreninger. I samtale med Kim Dawartz nævnte denne bl.a., at telefonisk kommunikation principielt er billigere end mail kommunikation. Grunden er bl.a. at mails skal journaliseres og gemmes.
4.1.2 Dansk Rakkerpak vil gerne underholde Glumsøs borgere igen i år. Invitationen er videresendt til Rejseladen og til Bio.
4.1.3 Syng sammen i Sommernatten fortsætter i 2023, som det plejer. Programmet for 2023 er på vej J
4.1.4 Lokalrådene i NK er inviteret til at deltage i et arrangement om den kommende Næstvedstrategi. Arrangementet afholdes den 27. april kl. 16.30 på Rønnebæksholm.
4.1.5 Vinterbadepunkt: Det blev besluttet at indstille til NK at Glumsø Badestrand bliver registreret som Vinterbadepunkt. Vinterbadepunkt er en del af den nordiske mærkningsordning Badepunkt, som har til formål at fremhæve gode, sikre badesteder. Ordningen bestyres i DK af Friluftsrådet.
4.1.6 Borgerrådgivningen i NK har udgivet sin årsberetning den kan læses her: Borgerrådgiveren udgiver sin første hele årsberetning | Næstved Kommune (naestved.dk)
4.1.7 Åsø bylaug er inviteret til at deltage i Lokalrådets bestyrelsesmøde den 25. maj. Et emne på mødet bliver ”fjernvarme”.
4.1.8 Invitation fra Lokalråd Fensmark til at deltage i et møde, hvor Lokalråd Fensmark gerne vil høre, hvordan projekt ”Sansoteket” lykkedes i Glumsø. Visti og Jens NK deltager i mødet.
4.1.9 Mette Dinesen udsender et nyhedsbrev om Lokaldemokrati og Medborgerskab, det første i 2023 er netop udkommet. I nyhedsbrevene kan man bl.a. læse om puljer og fonde til lokal udvikling og gode eksempler på, hvordan frivillige skaber lokal udvikling. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan man tilmelde sig her: Ubivox email platform (uxmail.io)
4.2 Medlemmer:
4.2.1 Kommunestrategi – borgermøde 30. marts: Thor og Visti deltog i mødet, som havde fokus på ”Livet i Bymidten og Livet i Oplandet”. Formålet var at få input til borgersamlingens arbejde.
4.2.2 Jens NK har svaret på NK’s henvendelse vedr. bekæmpelse af bjørneklo!!
 
 
5 Besøg af Mette Dinesen, NK’s Lokalrådskonsulent
5.1 Mette var glad for at være inviteret til at deltage i lokalrådets bestyrelsesmøde, da hun meget gerne vil i dialog med lokalrådene. Mette arrangerer også gerne dialogmøder imellem lokalråd og politikere. Mette er kommunens kontaktperson i LAG.
5.2 Demokratikursus: Mette vil gerne have ideer til indhold, form og tidspunkt? Hvordan styrker vi det tværgående samarbejde lokalrådene imellem? Visti sender forslag til mødedatoer i ugerne 5.-18. juni.
5.3 Fire af de 14 lokalråd i NK har udarbejdet en LUP. Foruden Glumsø & Omegn er det Vestlandet4700, Lokalområdet 4262 og Tybjerg & Omegn. Tappernøje har lavet en ”Bæredygtig Lokal Udviklingsproces” (BLUP)
5.4 Visti fortalte om nogle af de udfordringer Glumsø & Omegns lokalråd har pt. (Bekæmpelse af Råger i Glumsø By, vedligeholdelse af Bålhytte (Smørhullet) og af Sansoteket, drift af hallens cafeteria, mm)
 
 
6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
6.1 Evaluering af Workshop. Der deltog 4 personer udover Lokalrådets bestyrelse, derfor blev der arbejdet i plenum. Der var en god debat og gode forslag til det videre arbejde.
6.2 Følgende er startet (lokalrådets repræsentant):
6.2.1 Skaterbane (Visti)
6.2.2 Samarbejde mellem foreningerne (Elisabeth og Visti)
6.2.3 Udvidelse af Glumsø Hallen / redskabsrum (Visti)
6.2.4 Oprettelse af hospice i Glumsø (Poul BE)
6.2.5 Kunst i Glumsø (Jens BN): Ahlmann har givet tilsagn om, at der godt må males på gavlen af Storegade nr.9. Jens har været i kontakt med Anne Bundgaard, som bl.a. har lavet gavlmalerier på 2000 Frederiksberg. Hun har givet et tilbuds på opgaven og Jens vil nu prøve at søge penge til projektet. Projektdokument vedr. Projekt Gavlmaleri i Glumsø blev fremlagt og godkendt af Lokalrådets bestyrelse.               
 
 
7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø:
7.1.1 Optagelsen at Byfilmen er aftalt til 22. maj og drejebogen er lavet. Der skal bruges nogle statister til optagelserne.
7.1.2 Spånpladegrunden: Birch ejendomme har ikke fået svar på, hvornår de kan byde på en byggegrund. Det er til vurdering, om der evt. skal føres fjernvarme ud til området.
7.1.3 Sorøvej 17: Der har været afholdt et nabomøde på byggegrunden med NK. Der var en grundig debat om projektforslaget. NK vil se på projektforslaget igen.
7.2 Fjernvarme i Glumsø:
7.2.1 E.ON har tilbudt at lave et projektforslag, som forventes færdigt inden sommerferien. A.m.b.a. mangler stadig CVR. Nr. Det er meget uforståeligt, at det skal tage så lang tid og dermed bremse arbejdet!!
7.3 Bypedellerne: Der har været afholdt møde om kommende opgaver (Sæsonstart). Der er mange opgaver og derfor brug for flere Bypedeller!
7.4 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø:
7.4.1 Den 14. april blev der afholdt et møde med Alex D. Albrektsen, NK. Med baggrund i at der generelt køres alt for hurtigt på Nyvej, kunne Alex bl.a. oplyse, at der er planlagt hastigheds dæmpende foranstaltninger i form af hævet fodgængerfelt ved Wengberg og pudebump ved fodgængerfelt ved Haletudsen og på Sandbyvej lige før viadukten. Lokalrådet havde derudover nogle ønsker omkring vejforbedringer i byen. Disse ønsker tog Alex med til NK.
7.5 Rågekolonier i Glumsø by: Det brev, der blev sendt til formanden for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, er blevet videresendt til Jens Fuglsang Bach, som har svaret at NK ikke har nogen politik vedr. regulering af råger, og at der heller ikke er afsat midler til regulering af råger. Men lokalrådet må gerne sørge for, at der bliver fjernet reder, hvis Lokalrådet betaler udgifterne!!! Projektdokument vedr. Regulering af Råger i Glumsø By blev fremlagt og godkendt af Lokalrådets bestyrelse.
                 
 
8 Økonomi
8.1 Intet til dette punkt
 
  
9 Eventuelt
På næste møde sættes et punkt på dagsordenen vedr. håndtering af affald på pladsen for enden af NK’s vej til pumpestationen nedenfor Smørhullet. Visti
 
 
Næste møder:
                      Torsdag den 25. maj – Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. juni kl. 18.00 – demokratikursus, Den Gule Cafe
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
                      Torsdag den 17. august - Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.


Dagsorden for møde torsdag den 20. april 20 23 kl 18:30


Deltagere: Thor Temte, Jens Nygaard Knudsen, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Elisabeth Bastholm.
Afbud: Karen Henriksen, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen.
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer…..
                Referent……


2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 16-03-2023
2.2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 ….
 
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer.
4.1 Formanden:
4.1.1 Reception i Kultur og Fritid
4.1.2 Dansk Rakkerpak, Tour De Næstved
4.1.3 Syng Sammen i Sommernatten – plan 2023
4.1.4 Sæt dit præg på Næstved Kommune frem mod år 2035 / Rønnebæksholm 27 april
4.1.5 Badestrand - Vinterbadepunkt
4.1.6 Borgerrådgivning NK, årsberetning.
4.1.7 Invitation fra Lokalråd Fensmark (Sansotek)
1.1.1  …
1.2 Medlemmer
1.2.1 Kommunestrategi – borgermøde 30/3 i Gl. Ridehus (Thor)
1.2.2 ...
 
5 Besøg af Mette Dinesen / Lokalområdekonsulent - indeholdende bl.a.:
5.1 Mette præsentere sig selv og hendes ”job-profil/opgaver”
5.2 Emner bl.a.:
5.2.1 Kommende info møder for lokalrådsmedlemmer
5.2.2 Lokalsamfundenes frustration over ”småting”
5.2.3 Hvordan finder vi rundt i den kommunale adminstration/organisation
5.2.4 Hjælp til fremskaffelse af resourcer (penge) til såvel større som mindre opgaver
5.2.5 Konkret hjælp: Udvidelse Glumsø Hallen, Råger (se også pkt 7.6)
5.2.6 …
 

 
 
 
6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
6.1 Evaluering af Workshop
6.2 Og hvad herfra.
6.2.1 ……
6.2.2 Er igangsat:
6.2.2.1 Skaterbane (Visti)
6.2.2.2 Samarbejde i foreningerne (Elisabeth, Visti)
6.2.2.3 Udvidelse af Glumsø Hallen / redskabsrum (Visti)
6.2.2.4 Oprettelse af Hospice i Glumsø (Poul B)
6.2.2.5 Kunst i Glumsø (Jens B)
 
7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø
7.1.1 Byfilm
7.1.1.1 Status (Poul og Visti)
7.1.1.2 …
7.1.2 Spånpladegrunden
7.1.2.1 Status
7.1.2.2 …
7.1.3 Sorøvej 17
7.1.3.1 Status (Jens B)
7.1.3.2 …
7.2 Fjernvarme i Glumsø
7.2.1 Status (Vagn)
7.2.2 ….
7.3 Bypedellerne.
7.3.1 Sæsonstart - kommende opgaver
7.3.2 ….
7.4 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø
7.4.1 13/4 Møde med Alex D. Albrektsen / Team Trafik
7.4.2 ….
7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej
7.5.1 Status (Jens B.)
7.5.2 …
7.6 Rågekolonier i Glumsø
7.6.1 Status (Visti)
7.6.2 …
7.7 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind!
7.7.1 ….
7.7.2 ….
 
8 Økonomi
8.1 ……
 
9 Eventuelt
9.1
 
Næste møder:
                      Torsdag den 27. april 2023 kl. 16.30, Rønnebæksholm (tilmelding nødvendig)
                      Torsdag den 25. maj
                      Torsdag den 15. juni
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18:30 på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen” i Kobberstuen.


                    
  Onsdag den 29. marts – LUP Borgermøde i ”Den Gule Café” kl. 19.00

                      


 


Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. marts 20 23 kl. 18:30
Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Vagn Holck Lauridsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Thor Temte, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen
 
Afbud: Poul B. Eriksen og Elisabeth Bastholm, Karen E Henriksen deltog ikke i hele mødet
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul W
                Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen


 
2 Bestyrelsen konstituerer sig
2.1 Bestyrelsen konstituerer sig:
2.1.1 Formand: Visti Christoffersen
2.1.2 Næstformand: Thor Temte
2.1.3 Kasserer: Jens Bybeck Nielsen
2.1.4 Sekretær: Karen Eberhardt Henriksen
2.2 Linda Frederiksen er ny suppleant, så der var en kort præsentation ”bordet rundt”
2.3 Billede af bestyrelsen: Blev udsat til næste gang, da der manglede to medlemmer af bestyrelsen.
 
 
3 Gennemgang af referat fra sidste møde.
3.1 Møde 19-01-2023
3.1.1 Punkt 4.1.1 Visti inviterer Mette Dinesen, NK til næste bestyrelsesmøde.
3.1.2 Punkt 4.1.2 Visti venter med at tage kontakt til borgerne i Sandby og Tyvelse, til der er styr på, hvor på internettet Lokalrådets dokumenter kommer til at ligge (hjemmesiden er ved at blive flyttet til en ny platform)
3.1.3 Punkt 4.1.3 Thor har endnu ikke fået taget kontakt til Lions vedr. opslagstavlerne i byen.
 
 
4 Godkendelse af dagsorden.
4.1 Dagsorden blev godkendt
 
 
5 Orientering og debat ved formand/medlemmer
5.1 Formanden:
5.1.1 Hjertestartere i Glumsø: Der mangler registrering af hjertestarterne og styr på den årlige service. Problemet skal drøftes med NK, så det tages op på næste møde, hvor Mette Dinesen, NK deltager. Visti
5.1.2 Kloakering ved skolens langs med Sorøvej: Ønske om, at der etableres en grussti (skolesti) til skolebørnene langs med boldbanerne, og at krolfbanen bliver reetableret. Visti har aftalt et møde med de relevante borgere fra Glumsø og Signe Vind fra NK når reetableringsarbejdet skal gå i gang.
5.1.3 Administrationsgrundlag for flexboliger i NK: NK har sendt en forespørgsel til Lokalråds bestyrelserne i NK vedr. høringssvar af forslag til administrations- grundlaget af flexboliger. Visti har svaret at Glumsø & Omegns Lokalråd ikke ønsker ændringer i administrationsgrundlaget.
5.1.4 Oversigt over mulighederne for at søge fonde: Foreninger i NK kan få gratis licens til www.fonde.dk, hvor man kan få et samlet overblik over legater og fonde samt få en masse inspiration. Vigtigt at præsentere linket til hjemmesiden med til LUP borgermødet. (Ellen og Karen)
5.1.5 Storegade 4 – pizzeria, lejligheder: Pizzeriaet flytter op midt i Storegade (nr. 4), hvor der var bager. Der bliver etableret to lejligheder i selve bageriet.
5.2 Medlemmer:
5.2.1 Kommuneplanstrategi – foreningsmøde 7. marts: Strategien skal sætte kursen for udviklingen i NK frem mod 2035. 5 af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, som i alt havde 49 deltagere fra forskellige foreninger. Deltagerne blev bedt om at komme med ideer til tre emner: Børn og unge; Byudvikling samt Bæredygtighed og Erhverv. Det var et godt møde.
5.2.2 Kommuneplanstrategi – følgegruppemøde 9. marts. Følgegruppen består af 7 lokalrådsforpersoner i NK. Visti deltog sammen med de øvrige medlemmer af gruppen. Processen for den kommende strategi for lokalområderne blev præsenteret. Den består af følgende punkter:
5.2.2.1 Strategien skal dække hele NK: landområder, udviklingscentre, Næstved by
5.2.2.2 Strategien skal bygge ovenpå ”Godt Liv på Landet” 2017-2021
5.2.2.3 Strategien skal prioritere temaerne – børn og unge / byudvikling / bæredygtighed og erhverv
5.2.2.4 Strategien skal involvere blandt andet:
5.2.2.4.1 En styregruppe
5.2.2.4.2 Borgergruppe
5.2.2.4.3 Borgermøder
5.2.2.4.4 Et større seminar
5.2.2.4.5 Lokalrådene som bindeled til borgerne
5.2.2.5 Følgegruppen fik præsenteret et udkast til tidsplan for den overordnede kommuneplanstrategi samt strategien for lokalområderne.
5.2.3 Temamøde, foreningernes kommunikation med omverdenen: Poul BE og Visti deltog i temamødet, hvor der var fokus på, hvordan foreninger kan bruge deres hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve til at få flere medlemmer og sælge flere ydelser.
 
 
6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
6.1 Borgermødet afholdes som aftalt den 29. marts 2023 i Den Gule Café.
6.2 Bestyrelsen fordelte opgaverne imellem sig: Vagn, Ellen og Karen er tovholdere og laver den endelige planlægning.
 
 
7 Cykelstiforbindelse via Ulstrup Mosevej
7.1 Visti orienterede om arbejdet med at forbedre stien, så den kan benyttes med almindelige cykler. Arbejdet påbegyndes i marts.
7.2 Jens BN har været i kontakt med Skelby Lokalråd og aftalt at lave en indvielse af cykelforbindelsen i maj eller juni. Det kunne være en cykeldag, hvor man evt. starter i Glumsø og cykler langs søen til Nødholmsvej og via Ulstrup Mosevej til Krigshavnen i Skelby, hvor der afsluttes med pizza. Lige nu afventer man endelig besked fra NK om, hvornår stien er færdig.
    
 
 
8 Fjernvarme i Glumsø.
8.1 Bestyrelsen har konstitueret sig med Vagn som formand.
8.2 A.m.b.a. har store problemer med at få et CVR.nr. fordi SKAT har sagspukler. Uden CVR er det umuligt at skaffe penge til opstartsarbejdet. Men arbejdet i bestyrelsen skrider rigtig godt frem. Referat fra generalforsamlingen mm kan ses her: Glumsø Fjernvarme (glumsoavis.dk)
 
 
9 Status på projekter / opgaver
9.1 Boligudvikling i Glumsø:
9.1.1 Velkomstmappe til nytilflyttere vil være klar 1. juli. Andelsboligforeninger og grundejerforeninger i Glumsø vil få mapperne, som de så kan udlevere personligt til nytilflyttere.
9.1.2 Optagelsen at Byfilmen er aftalt til 22. maj. Filmen finansieres af lokale sponsor midler indsamlet af AD-MEDIA-Danmark. Lokalrådet er vidende om hvilke firmaer, der har sponsoreret filmen, men kender ikke de enkelte beløb.
9.1.3 Søpark Alle 1: Der er skrevet kontrakt på alle lejemål.
9.1.4 Sorøvej 17: NK afholder et nabomøde sidst i maj måned, hvor alle de nærmeste naboer er inviteret til at deltage.
9.1.5 Spånpladegrunden: Birch ejendomme har spurgt NK, hvornår grundene vil komme i udbud. NK svarede, at det vil ske efter sommerferien. Lokalrådsbestyrelsen efterspurgte en plan for, hvordan fjernvarme indtænkes i byggemodningen. Man kunne evt. stille spørgsmål på et byrådsmøde til sammenhængen mellem politik og byggemodning. Visti har udarbejdet en redegørelse for den langtrukne byggemodning af arealet. Det blev aftalt at denne skrivelse fremsendes til NK med kopi til Carsten Rasmussen og Marianne Olsen. Skal lokalrådet foreslå et nyt navn til Fabriksvej?
9.2 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø:
9.2.1 Opfølgende mail sendt til Trafik og Miljø, Team Trafik: Der er ikke sket noget siden mødet i efteråret 2021, bortset fra ny asfalt enkelte steder i byen. Lokalrådet har ikke fået svar fra NK vedr. de øvrige punkter, som blev drøftet på mødet i 2021 (hastighedsregulering mm). Men forhåbentlig skal byen graves op i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør, så Lokalrådsbestyrelsen gør ikke mere ved sagen lige nu.
9.3 IT, hjemmesider, elektroniske infosystemer:
9.3.1 Arbejdet med omlægning af NK’s hjemmesider skrider meget langsomt frem. Visti har bedt om mere undervisning for at kunne deltage i vedligeholdelsen af hjemmesiden. Men det har ikke været muligt.
9.4 Rågekolonier i Glumsø by:
9.4.1 Lokalrådet har taget initiativ til at samle en arbejdsgruppe, som består af nogle berørte borgere og nogle medlemmer fra Lokalrådets bestyrelse. Det første møde blev afholdt den 13. marts. Det var et meget konstruktivt møde, hvor det blev aftalt, hvad der skal gøres og hvem der gør hvad.
9.4.2 Der har efterfølgende været kontakt til NK, hvor beskeden var, at naboerne skulle skræmme rågerne med larm de næste 14 dage. Dette er sat i værk. Der er også afsendt et brev til formanden for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. I brevet bliver der gjort opmærksom på problemet og formanden inviteres til at komme til Glumsø og opleve rågernes aftensang.
9.5 Biografens jubilæum den 5. oktober 2023. I forbindelse med Biografens jubilæum er der indgået en aftale mellem Biografen og Lokalrådets bestyrelse om fælles aktiviteter på dagen. Lokalrådenes Fællespulje yder et bidrag på 5000 kr. til aktiviteterne. Det medførte lidt snak, om de lokale foreninger er klar over, at de kan søge penge fra Lokalrådspuljen, hvis det vel at mærke er til åbne arrangementer. Det tages med på LUP (Ellen og Karen) og der skal reklameres på NetAvisen (Visti og Poul).
9.6 Afgræsning ved nordenden af Glumsø Sø: Der er lavet aftale med ejeren af køerne om, at der igen i år kommer et par køer med kalve på engen.
                 
 
10 Økonomi
10.1 Lokalrådenes Fællespulje har bevilliget 5.200 kr. til Glumsø Bio’s jubilæum
 
  
11 Eventuelt
Intet til dette punkt
 
 
Næste møder:
                      Onsdag den 29. marts – LUP Borgermøde i ”Den Gule Café” kl. 19.00
                      Torsdag den 20. april – Bestyrelsesmøde
                      Torsdag den 25. maj – Bestyrelsesmøde
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 23. februar 2023

 

Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen Ca. 23 personer deltog i generalforsamlingen

 

 1. Valg af stemmetællere:

Bente Frantzen Thor Temte

b.     Valg af dirigent:

Ole Jensen blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

c.      Indlæg om Boligudviklingen i Glumsø

Inden selve generalforsamlingen kom Visti Christoffersen med en status på boligudviklingen i Glumsø:

Bebyggelsen Søpark Brynet på Søpark Alle vil være indflytningsklar fra juli 2023 og alle 66 boliger er udlejet.

På Spånpladegrunden forventes byggemodningen begyndt februar 2023 og forventes færdig i august 2023. Der bliver i alt 7 forskellige byggefelter på arealet med forskellige typer bebyggelse. Boligselskabet Sjælland har allerede købt byggefeltet i det sydvestligste hjørne af arealet. Her vil de opføre 42 lejligheder i op til tre etager med etplans- og toplanslejligheder samt rækkehuse, alle til udlejning. Byggeriet vil blive opført med et klimaaftryk på en fjerdedel af det normale. Se mere på: Søgården i Glumsø - Boligselskabet Sjælland (bosj.dk)

Birch Ejendomme som opfører Søpark Brynet har også vist interesse for at bygge på Spånpladegrunden.

Lokalrådet arbejder på at få etableret en cykel-/gangsti mellem Fabriksvej og rundkørslen på Nyvej.

På Sorøvej17 har SB Enterprise A/S, Ringsted planer om at opføre 16 rækkehuse med indflytning ultimo 2024 primo 2025.

For dem der måtte have interesse i at kontakte en eller flere af ovenstående udlejere/ byggeentreprenører vil Lokalrådet lægge en oversigt over kontakt muligheder på Glumsø NetAvis (E-mail adresser/ link til hjemmesider m.m.)

d.     Formandens beretning:

Boligudvikling har som beskrevet i indlægget inden generalforsamlingen fyldt meget i 2022 og i forbindelse med det arbejder er der også blevet arbejdet med at få lavet en lille 3 minutters reklamefilm om Glumsø By, som er planlagt til at blive optaget i maj 2023.

Filmen sponsoreres af lokale erhvervsdrivende. Lokalrådets bestyrelse er også i gang med at lave en "tilflyttermappe", som vil informere om tilbud, faciliteter og aktiviteter i Glumsø by og omegn.

En anden ting, der har fyldt meget, er "Fjernvarme i Glumsø By". I september indkaldte Næstved Kommune Lokalrådets bestyrelse til et møde, hvor der blev præsenteret et projektoverslag for de praktiske muligheder for at få fjernvarme i hele Glumsø by. Forslaget var udarbejdet af fjernvarmeselskabet E.ON. Efter mødet i Næstved indkaldte Lokalrådets bestyrelse til et informationsmøde i Glumsø Hallen hvor omkring 220 borgere var mødt op. Efter mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe og deres arbejde ledte frem til oprettelsen af et

Side 1 af3

A.m.b.a. med navnet Glumsø Fjernvarme. Det er nu bestyrelsen for Glumsø Fjernvarme der fortsætter arbejdet med at få fjernvarme til Glumsø by.

Lokalrådets bestyrelser har et fortløbende arbejde vedr. trafik/vej/lysforhold i Glumsø by. Det omhandler bl.a. hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nyvej og renovering forbedring af Storegade, Ringstedvej og Østergade. Men med udsigten til at der skal graves op til fjernvarme, er dette arbejde sat i bero.

Der er efterhånden mange løbende opgaver som Lokalrådets bestyrelse varetager: Informationsarbejde: NetAvisen, Infoskærmen på kroen mm

Deltagelse i forskellige arbejdsgrupper nedsat af Næstved Kommune herunder trafikgruppen.

Afgræsning i den nordlige ende af søen. Syng sammen i sommernatten

Og ikke mindst Bypedellerne

Lokalrådets bestyrelse arbejder også fortsat på at få involveret lokalrådsområderne uden for Glumsø By. Men det lykkes kun i begrænset omfang bortset fra i Næsby. Der har dog været afholdt et møde i Sandby i forbindelse med Vejdirektoratets ønske om at lukke en vej i området. Dette var imod borgernes ønske og vejen er ikke blevet lukket©

Arbejdet med de Lokale Udviklings Planer (LUP) fortsætter og der afholdes borgermøde den 29. marts kl. 19.00 i den Gule Cafe.

Formanden takkede Næstved Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde. Lokalrådet er glad for den direkte kontakt og support fra Mette Dinesen.

Slutteligt takkede Visti Lokalrådets bestyrelse for veludført arbejde også set i lyset af, at ikke alle lokalråd fungerer lige godt.

Formandens beretning blev godkendt med klapsalve©

Efterfølgende bemærkede Thor Temte fra Næsby Bylag, at man der arbejder på at få en fælles varmeforsyning, som et alternativ til fjervarme.

Og Torben Hansen fra Åsø bemærkede, at man I Åsø oplever vækst i antallet af børnefamilier. Åsø har en lokalgruppe, som arbejder for lokalsamfundet, bl.a. med vedligeholdelse af gadekæret. Torben Hansen synes det er godt, der gøres noget for Glumsø By, men det er også vigtigt at have fokus på de små samfund.

I den forbindelse nævnte Poul B Eriksen, at Lokalrådet gerne opretter link til lokalsamfundene på NetAvisen, og også gerne hjælper med at oprette hjemmesider.

e.      Kassererens beretning:

Kassereren Jens B Nielsen fremlagde regnskabet for 2022.

Der var klap til kassereren og regnskabet blev godkendt. Formanden bemærkede, at regnskabet kun omhandler lokalrådets driftsbudget (primært mødeaktiviteter). Alle projekter som f.eks. "Afgræsning ved søen" aflægger særskilte regnskaber.

f.       Indkomne forslag:

Forslag 1:

Lokalrådets bestyrelse stillede forslag om ændring af Vedtægternes §8 Stk. 2 til:

"Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål i lokalområdet. Den sidste ekstraordinære generalforsamling tager ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse aflokalrådets midler."

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2 som ikke var et beslutningsforslag, men et forslag til debat:

Der er borgere i Glumsø By, som er generede afrågekolonier. Derfor er der et ønske om, at Lokalrådets bestyrelse hjælper med at løse problemet. På Glumsø NetAvis kan borgere bosiddende i Glumsø by registrere sig, hvis de er generet af en rågekoloni.

SideJaf3

.2

Der var bred enighed på generalforsamlingen om at gøre noget ved problemet. Lokalrådet opfordrer de berørte borgere til at deltage i arbejdet. Bjørn Hansen og Merete Djurhuus meldte sig til at deltage.

g.     Valg af medlemmer og suppleanter til Lokalrådets bestyrelse:

Følgende var på valg: Poul Worch Jens N Knudsen

Elisabeth Bastholm

Karen Eberhardt Henriksen Alle modtog genvalg

Begge suppleanter var på valg

Mads Jørgensen ønskede ikke genvalg. Som suppleanter blev valgt:

Ellen Wejdling- genvalg Linda Frederiksen

h.     Valg af revisorer

Begge revisorer blev genvalgt:

Henrik Djurhuus Mogens Petersen

i.       Eventuelt:

Fra salen blev der spurgt, om der blev arbejdet på at :fa flere dagligvarebutikker til Glumsø, når nu indbyggertallet vil stige. Linda Frederiksen svarede, at supermarkedskæderne kun finder det interessant at åbne butikker, i byer med mindst 10.000 indbyggere. Så vi er heldige i Glumsø, at der er to dagligvarebutikker.

Der blev også spurgt til, hvad der sker med stationsbygningen. Poul B Eriksen svarede, at der er kontakt til DSB om et eventuelt salg af bygningen.

Der var lidt mere debat om rågeproblemet, som alle anerkender, det er svært at komme til livs, men Lokalrådet lovede at arbejde videre med sagen.

Elisabeth Bastholm orienterede om, at hun dags dato havde deltaget i et møde i trafikgruppen i Næstved Kommune. Her blev det oplyst, at Sorø Kommune har indkaldt til møde om busrute 510, da Sorø Kommune ikke mener, de har økonomi til at betale deres bidrag til det nuværende antal afgange på ruten.

Formanden afsluttede mødet med at takke de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.