Glumsø station skal flyttes!
I forbindelse med opgradering af jernbanen Ringsted - Femern Bælt til kørsel med 200 km/timen blive det nødvendigt at flytte de nuværende perroner på Glumsø station nogle hundrede meter længere mod syd.
Stationens Venner (en arbejdsgruppe under Glumsø Lokalråd) blev sidste år gjort opmærksom på Bane Danmarks planer for den fremtidige udformning af Glumsø station. Man måtte desværre konstatere at disse planer ville give klare forringelser i forhold til stationen som den er, og fungerer, i dag, og dermed heller ikke ville leve op til Næstved Kommunes strategiplaner med Glumsø og omegn som udviklingsområde.
Dels ville al adgang til og fra perronerne skulle foregår gennem et lang smal indhegnet gangareal, dels vil gåafstand for buspassager og billister/cykellister blive væsentlig forlænget – op til 650 meter fra bil til påstigning.
Adgang for handicappede ville ligeledes blive kraftig forringet.
På den baggrund kontaktede Stationens Venner i første omgang Transportministeren (som dengang var Magnus Heunicke) og forelagde problemstillingerne. I svar tilbage anbefalede Ministeren Stationens Venner om at gå i direkte dialog med Bane Danmark om opbygning af den fremtidige Glumsø Station.
Baseret på dette har Stationens Venner så, gennem det sidste års tid, i tæt dialog med Næstved kommune og DSB, udarbejdet flere alternative layout’s for den nødvendige flytning af perronerne. Disse layout’s har været forlagt Bane Danmark, som på baggrund af disse, har beregnet ekstraomkostningerne i forhold Bane Danmarks oprindelige layout. Indtil nu er de forskellig forslag endt i manglende finansiering af disse ekstraomkostninger.
I forrige måned modtog Næstved Kommune så et alternativt layout (skitse) fremsendt fra Bane Danmark. Dette forslag har nu været fremlagt og diskuteret mellem Næstved Kommune og Stationens Venner med det resultat at man foreløbig bakker op om forslaget, men har bedt Bane Danmark om at udarbejde mere detaljerede tegninger af projektet.
Dette oplæg vil blive fremlagt på et borgermøde 13. august på Glumsø Kro hvor Suså Lokalråd/Stationen Venner håber at alle interesserede vil møde op og give deres besyv med omkring udformningen af Ny Glumsø Station.


 Referat fra Interessegruppen Stationens Venner 6 oktober 2014 kl. 1900 på Elmevej 45 / Visti.
Deltagere: Arne C, Poul, Visti (referent), og Jette.
Afbud fra: Arne L., Henrik og Doris
 
Dagsorden. 
  1. Orientering om stationen fra Poul. 
Poul informerede indledningsvis om at der på sidste møde i Stationsrådet*) bl.a. var fremlagt Bane Danmarks planer for omlægning af Glumsø station i forbindelse med at perronerne grundet kurveudretning skal flyttes 200-300 mtr. i retning mod Næstved.
*) deltagere bl.a. Uffe Nielsen Næstved erhvervsråd, Georg Bendsen ”DSB”, Katrine Rose Næstved kommune, Poul Eriksen Stationens Venner, m.fl.
 
Poul fremlagde (tegninger) for Bane Danmarks oplæg. Der var i enighed om at oplægget absolut ikke imødekom såvel Næstved Kommune og Lokalrådets versioner for det fremtidige Glumsø/Glumsø Station.
På Stationrådets møde var også blevet fremlagt DBS’s alternative forslag til ombygning af stationen. Dette oplæg var allerede forkastet af Bane Danmark.
Poul Fremlagde der på et oplæg til diskussion for hvorledes Stationens Venner så opbygningen af den fremtidige station. Oplægget blev med få rettelser aftalt som det der skulle videre mod Bane Danmark.
Processen i det videre forløb blev aftalt således:
Ønsket er at kunne fremlægge Stationenes Venners oplæg ”på højeste sted” – transportminister Magnus Heunicke. Som løftestang for dette skulle forsøges inden for meget kort tid at få et møde med borgmester Carsten Rasmussen for at få dennes politiske opbakning til at gå videre med oplægget.
Det blev aftalt at Poul og Visti indledningsvis finpudser skitseoplægget og fremsender anmodning til Carsten Rasmussen om møde. 

Referat fra Interessegruppen Stationens Venner 18 september 2014 kl. 1900 i Åsø Bygade 25

Deltagere: Arne C, Arne L, Henrik, Poul, Visti, Jette og Doris (referent)

Dagsorden.
 
Status pt.

Arne C orienterede om baneførelsen i Åsø. Eksproprierings regler bør ligne dem fra motorvejs regler. Der blev på mødet ikke truffet beslutning om hvad og hvem der skulle tage action på dette.

Artikel fra Landsbrugsavisen:

Det kan endvidere forekomme, at en landmand, der får eksproprieret jord til et offentligt formål, har krav på at få erstattet jorden til en højere pris end den rent landbrugsmæssige værdi. Det kan for eksempel være, hvis naboarealerne er udlagt til bolig eller erhverv, og det kan sandsynliggøres, at det areal der er blevet udlagt til offentligt formål (også) ville være blevet anvendt til bolig eller erhverv, hvis arealet ikke var blevet reserveret til et offentligt formål. Jeg skal derfor opfordre til, at landmænd der står over for en ekspropriation altid søger sagkyndigt råd, forinden et købstilbud fra en kommune accepteres.

Se f.eks. denne: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/m10/OmProjektet/Documents/Folder%20om%20ekspropriation.pdf

Støj niveauet bør undersøges af uvildige instanser. Der blev på mødet ikke truffet beslutning om hvad og hvem der skulle tage action på dette.

 (http://www.le34.dk/projekter/femern-balt-forbindelse har rådgivendeopgaver for Fehmern Bælt)
Støjens udbredelse
(05.02.2014) (rank: 25)
Støj fra jernbaner opstår ved kontakten mellem hjul og skinne og togvægten samt det antal tog, der kører på strækningen. Støjniveauet for jernbaner måles i decibel hvor 64 dB er en middelgrænseværdi for året.

Her DB(A)billede fra Ringsted 

Hvad vil der ske fremover
iføge BaneDanmark: Glumsø

Da togene skal køre med 200 km/t mod de nuværende 160 km/t, og kurverne derfor skal rettes ud, er det nødvendigt at anlægge en ny linjeføring nord for Glumsø.

 Den nye linjeføring bliver anlagt op til 200 meter vest for den nuværende og medfører anlægget af en ny bro, som kan bære Aså Bygade over banen.

For at kunne sætte hastigheden op til 200 km/t er det nødvendigt at rette kurver på banen ud flere steder på strækningen. Desuden er det nødvendigt at anlægge en ny linjeføring nord for Glumsø samt at flytte perronerne på Glumsø Station.

 På Glumsø Station medfører kurveudretningen, at perronerne bliver flyttet 200 meter mod syd. Stationsbygningen med tilhørende faciliteter bevares.

Hvilke muligheder har vi med indflydelse.

Visti skriver til Næstved Kommune og forespørger om møde vedrørende bl.a. nedenstående punkter.
Hvor præcist perronen skal være?

·         Hvor stopper bageste togvogn fra Ringsted?

·         Hvor kommer elevatortårn til at stå?

·         Hvor bliver P-forholdene?

·         Hvor bliver adgangsforholdene?

·         På hvilken baggrund er kort med støjforhold opbygget – målinger, beregninger og hvor korrekte kan de forventes at være

·         Støjskærme – højde, type, placering

·         Hvilke muligheder har de berørte boliger for hjælp? Evt. garanti til at kunne købe ny bolig?

·         Hvad er det forventede antal tog (gods/persontog) per døgn, per retning.

Poul orienterede om stationsbygningen.
Der bliver holdt åbent til toilet og ventesal, vagtselskab sørger for kontrol og rengøring.
T-shirt sælges fra Rejseladen.
Der arbejdes stadig på at få Mikrovirksomheder og pendlerkontor i bygningen.

Eventuelt.
Nyt møde aftales senere.

Glumsø Stations fremtid

Glumsø station er i disse år udsat for en række forandringer,
På grund af Post Danmarks omstrukturering af postfunktionerne på stationen er det ikke længere muligt at drive Kiosken med de forskellige service funktioner.
Venteværelse og toliletter vil blive holdt åbent.

Efter afgørelsen om lukning af billetsalget, er nu nye ideer velkomne,
Lokalrådet har i samarbejde med Næstved Egnens Udviklingsselskab drevet kiosken i 3 år,
men dette vil ophører pr. 30. september 2014.

T-shirt med bynavn kan nu købes i Rejseladen.

 
Stationsvej 2014
Smukt gammel lampe på Glumsø Stationsbygning

Du kan købe Glumsø trøjer i Rejseladen.

 

100 kr. for dem med korte ærmer. 

200 kr. med langt ærme og kraftig kvalitet sweatshirt

Borgermøde 30. maj 2013, kl. 19 22-05-2013

Referat fra Borgermøde 30.5.13

Omkring 30 personer mødte op til Borgermøde vedrørende Glumsø Stationskiosk.
Efter en kort og præcis orientering gik debatten livligt i gang. Der blev stillet mange spørgsmål om driften, om rejsekortet, om hvem der ejer bygningen.

Kiosken har en standardlejekontrakt med DSB.

Driften løber lige rundt uden overskud. 
Der bør findes nogle indtægtskilder, som ikke konkurrerer med de øvrige butikker i Glumsø. Derfor blev der nedsat nogle gruppe, som skulle komme med gode råd og ideer.


Der kom følgende punkter frem:
Fitnes
Kontorfællesskab
Kulturelle øvelokaler
Turistinfo
Lokal infosted
Sløjfe grill og flytte der op
Musikskole
Ansigt ud af til
Mikrokontorer
Kaffe
Show room: cykler, plæneklippere (betalt reklame)
Kunstudstilling
Udlejning af cykler
Cykelværksted
Unge samles
Gammeldags isvaffel
Værested, en kommuneopgave?
Månedlig cafe aften
Kontormiljø, mødelokale
Kuverteringsservice, masse  forsendelse
Turisme
en service, som ikke eksisterer her i forvejen
Boghandelsartikler
Kontorfællesskab
Stationsbygningen bliver mere central, når Af- og påstigning flyttes 400m mod Næstved
Bankfunktion for Danske Bank, hæv dine penge på stationen i stedet for automaten eller butik.

Rigtig gode mange ideer, som Stationens Venner vil arbejde videre med. 
Mange vil gerne fremover høre mere om planerne, men der var desværre ikke mange, som havde tid og energi til at gå ind i arbejdet.
Glumsø Lokalråd arbejder videre med planerne, og tager gerne imod flere forslag og evt. arbejdskraft. Næste møde i Lokalrådet torsdag 13.6. kl. 19. 

 


Den 30. maj kl. 19.00 afholdes borgermøde på Glumsø Kro, Kobberstuen.
Vi redegør for situationen som Service Kiosken er i lige nu.

Hvad skal der ske med byens

DSB, kiosk, post, bank og lokaler?

Kom med din ide og mening.

Støt op om vores station - vi glæder os til at se dig


 
SUSÅ MIDTPUNKT
Din stationskiosk
lukkede 30. septemer 2014
1.7.2008 blev hjulet igen placeret på Glumsø Station, da stationen var renoveret færdig.
Dit navn:  
Din kommentar: