Pressemeddelse
 
1½ minut, pris - 3 cifret millionbeløb!
 
Hvad må besparelse på 1 ½ minut for at køre togstrækningen Ringsted-Rødby koste?
I forbindelse med Rødby-Femern projektet er det fra Folketinge vedtaget at hastigheden for kørsel af tog på strækningen Ringsted-Rødby skal sættes op til 200 km/t. Dette indebærer at man nogle steder må ændre baneføringen væsentlig for at opgradere det pågældende stykke bane fra 160 km/t til 200 km/t.
Dette er af BaneDanmark bl.a. projekteret til at blive på en strækning omkring Glumsø hvor baneføringen, på grund af ønsket om kurveudretning, skal flyttes 300 mtr. Ud over at denne forflytning (udgravning af dæmming, jordflytning/deponering, nyt skinnelegeme, ændring af station m.m.) påføres lokalområdet en masse ulemper som eksempelvis, bro må nedlægges, forringelse af stationens funktioner, øget støj og vibrationsgener, landbrug/lodsejeres adgang til jord forringes væsentligt etc..
Denne projekterede forlægning – pris større 3 cifret millionbeløb - vil ifl. Bane Danmark give en tidsbesparelse for gennemkørende persontog på 1 ½ minut.
Disse oplysninger blev i august fremlagt på et borgemøde hvilket blandt de lokale (skatte)borgere afstedkom dyb forundring og frustration og slet ikke harmonere med budget nedskæringer overalt i vores samfund, og et Rødby-Femern projekt som allerede inden det er kommet i gang ser ud til slet ikke at kunne overholde budgettet der lå til grund for vedtagelsen af projektet.
På den baggrund blev Glumsø Lokalråd pålagt at fremsende åbent brev (se vedlagte bilag 1 nedestående) med disse oplysning til Transportminister Hans Christian Schmidt og Folketingets Transportudvalg, og på denne måde oplyse om mulighed stor besparelse på projektet.
Brevet blev afsendt 16 oktober og Glumsø Lokalråd afventer i skrivende stund stadig respons på brevet.
------------------- // ---------------
 
Pva Glumsø Lokalråd:
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / ervichr@gmail.com / mobil 4123 2860
 

 BILAG 1

Åbent brev til:
Transportminister Hans Christian Schmidt.
Folketingets Transportudvalg.
 
Vedrørende Ringsted-Femern Bælt forbindelsen – Baneforlægning ved Åsø.
 
Indlednings info:
I forbindelse med opgradering af jernbanen Ringsted - Femern Bælt til kørsel med 200 km/timen er det iflg. ”lov om anlæg af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark” planlagt at forflytte de nuværende spor på en strækning fra Boelhaveskov over Åsø til Glumsø.
 
Som vi (Glumsø Lokalråd) er oplyst har den planlagte sporforlægning det ene formål på den nævnte strækning at hæve den mulige hastighed fra 160km/t til 200km/t.
Da denne hastighedsforøgelse – på den anførte korte strækning – kun kan udnyttes af gennemgående persontog (med en tidsgevinst på 1,5 minutter) og IKKE godstog og IKKE persontog der har standsning på Glumsø Station, ser vi investeringen (større 3-cifret millionbeløb) i baneforlægning som ikke rentabel eller med meget ringe rentabilitet.
En bibeholdelse af nuværende sporføring vil, udover anførte millionbesparelse, også afstedkomme:
  1. Den planlagte flytning (og forringelse) af Glumsø Station ikke vil være nødvendig.
  2. Støj og viberationsgener i området vil blive formindsket betydeligt.
  3. Risiko for påvirkning af Åsø vandværk minimeres (fjernes).
  4. Broen ved Åsø kan bibeholdes.
  5. Gener for berørte lodsejer i Åsø området minimeres.
Ovenstående er del af information givet på et borgermøde1) i Glumsø  august 2015. Forelagt disse oplysninger blev det fra borgerne pålagt Glumsø Lokalråd at henstille til Regering og Folketing (Transportminister og Transportudvalg) at hastigheden for gennemkørsel af strækningen Åsø-Glumsø forbliver 160km/t2). Ud over ovenstående aspekter vil det give –
 
muligheden for et større 3-cifret milionbesparelse på projektet.
 
1) Også repræsentanter fra Banedanmark og DSB deltog i dette møde.
2) I den forbindelse kan nævnes at der på strækningen Ringsted –Rødby allerede er projekteret hastigheds nedsættelse til 160 km/t, (eller derunder), på 4 andre delstrækninger.
 
Hvis det ønskes vil vi fra Lokalrådet meget gerne møde op og forklare/drøfte sagens detaljer.
 
På vegne af Glumsø Lokalråd, 4171 Glumsø:
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / ervichr@gmail.com / mobil 4123 2860
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / pbe@cirkelnet.dk / mobil 2211 6722
Arne Cederholm, Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø / alc4171@live.dk / mobil 2084 6954
 
Ovenstående er, ud over til Transportminister Hans Christian Schmidt og Folketingets Transportudvalg, fremsendt til:
Borgmester Carsten Rasmussen -  Næstved Kommune, Næstved Byråd og Pressen.


 
Emne: Glumsø ”Ny” Station Borgermøde 13 august 2015 – opfølgning.
 
Tak for jeres medvirken på borgermødet 13 august. Vi mener selv de fremmødte fik en god information omkring Glumsø ”Ny” station og mener også at der under omstændighederne var opbakning til at gå videre med det fremførte projekt. I den forbindelse vil vi lige her opsummere nogle detaljer:
 
Den fremlagte layouttegning (vedlagt) fra Bane Danmark har givet anledning til nogle misforståelser. Vi har derfor fremstillet en ny supplerende layoutskitse (vedlagt).
På den nye skitse er den eksisterende perronbro fjernet, cykelparkering markeret, støjværnene er sat på i fuld længde og vores ønske/forslag til perronadgang fra Østergade er lagt på.
 
Under mødet var der også en info/debat omkring støjværnet der skal føres igennem hele byen. På forespørgsel om hvilke type der ville blive anvendt i Glumsø og om det var muligt at ”forskønne” disse med eksempelvis begroning af Egeføj svarede Bane Danmark at det ville blive den grå stadardskærm som ses langs banen overalt i landet og begroning ville ikke blive tilladt p.g.a. løbende vedligeholdelse.
Stationens Venner har efterfølgende researchet lidt på dette og fundet bl.a. følgende:
Ved Hvidovere bruger Bane Danmark en godkendt støjskærm type Tp4. Denne kan ikke ødelægges med graffiti, overholder Euro norm og er EEC mærket. (Se vedlagte).
 
 
          
 
 
Med venlig hilsen:
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / ervichr@gmail.com / mobil 4123 2860
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / pbe@cirkelnet.dk / mobil 2211 6722
 
 
PS - til info: På borgermødet vakte det stor forundring for de fremmødte at man i det samlede projekt omkring opgradering af Ringsted-Rødby banen til 200km/t ofrede ”3 cifrede” millionbeløb på kurveudretning ved Åsø/Glumsø for at opnå en besparelse på 1 ½ min for kun gennemkørende persontog. På den baggrund er vi i lokalrådet blevet opfordret til at informere trafikministeren/transportudvalget om denne problemstilling. I vil modtage kopi af dette brev.
 
Glumsø station skal flyttes!
I forbindelse med opgradering af jernbanen Ringsted - Femern Bælt til kørsel med 200 km/timen blive det nødvendigt at flytte de nuværende perroner på Glumsø station nogle hundrede meter længere mod syd.
Stationens Venner (en arbejdsgruppe under Glumsø Lokalråd) blev sidste år gjort opmærksom på Bane Danmarks planer for den fremtidige udformning af Glumsø station. Man måtte desværre konstatere at disse planer ville give klare forringelser i forhold til stationen som den er, og fungerer, i dag, og dermed heller ikke ville leve op til Næstved Kommunes strategiplaner med Glumsø og omegn som udviklingsområde.
Dels ville al adgang til og fra perronerne skulle foregår gennem et lang smal indhegnet gangareal, dels vil gåafstand for buspassager og billister/cykellister blive væsentlig forlænget – op til 650 meter fra bil til påstigning.
Adgang for handicappede ville ligeledes blive kraftig forringet.
På den baggrund kontaktede Stationens Venner i første omgang Transportministeren (som dengang var Magnus Heunicke) og forelagde problemstillingerne. I svar tilbage anbefalede Ministeren Stationens Venner om at gå i direkte dialog med Bane Danmark om opbygning af den fremtidige Glumsø Station.
Baseret på dette har Stationens Venner så, gennem det sidste års tid, i tæt dialog med Næstved kommune og DSB, udarbejdet flere alternative layout’s for den nødvendige flytning af perronerne. Disse layout’s har været forlagt Bane Danmark, som på baggrund af disse, har beregnet ekstraomkostningerne i forhold Bane Danmarks oprindelige layout. Indtil nu er de forskellig forslag endt i manglende finansiering af disse ekstraomkostninger.
I forrige måned modtog Næstved Kommune så et alternativt layout (skitse) fremsendt fra Bane Danmark. Dette forslag har nu været fremlagt og diskuteret mellem Næstved Kommune og Stationens Venner med det resultat at man foreløbig bakker op om forslaget, men har bedt Bane Danmark om at udarbejde mere detaljerede tegninger af projektet.
Dette oplæg vil blive fremlagt på et borgermøde 13. august på Glumsø Kro hvor Suså Lokalråd/Stationen Venner håber at alle interesserede vil møde op og give deres besyv med omkring udformningen af Ny Glumsø Station.


 Referat fra Interessegruppen Stationens Venner 6 oktober 2014 kl. 1900 på Elmevej 45 / Visti.
Deltagere: Arne C, Poul, Visti (referent), og Jette.
Afbud fra: Arne L., Henrik og Doris
 
Dagsorden. 
  1. Orientering om stationen fra Poul. 
Poul informerede indledningsvis om at der på sidste møde i Stationsrådet*) bl.a. var fremlagt Bane Danmarks planer for omlægning af Glumsø station i forbindelse med at perronerne grundet kurveudretning skal flyttes 200-300 mtr. i retning mod Næstved.
*) deltagere bl.a. Uffe Nielsen Næstved erhvervsråd, Georg Bendsen ”DSB”, Katrine Rose Næstved kommune, Poul Eriksen Stationens Venner, m.fl.
 
Poul fremlagde (tegninger) for Bane Danmarks oplæg. Der var i enighed om at oplægget absolut ikke imødekom såvel Næstved Kommune og Lokalrådets versioner for det fremtidige Glumsø/Glumsø Station.
På Stationrådets møde var også blevet fremlagt DBS’s alternative forslag til ombygning af stationen. Dette oplæg var allerede forkastet af Bane Danmark.
Poul Fremlagde der på et oplæg til diskussion for hvorledes Stationens Venner så opbygningen af den fremtidige station. Oplægget blev med få rettelser aftalt som det der skulle videre mod Bane Danmark.
Processen i det videre forløb blev aftalt således:
Ønsket er at kunne fremlægge Stationenes Venners oplæg ”på højeste sted” – transportminister Magnus Heunicke. Som løftestang for dette skulle forsøges inden for meget kort tid at få et møde med borgmester Carsten Rasmussen for at få dennes politiske opbakning til at gå videre med oplægget.
Det blev aftalt at Poul og Visti indledningsvis finpudser skitseoplægget og fremsender anmodning til Carsten Rasmussen om møde. 

Referat fra Interessegruppen Stationens Venner 18 september 2014 kl. 1900 i Åsø Bygade 25

Deltagere: Arne C, Arne L, Henrik, Poul, Visti, Jette og Doris (referent)

Dagsorden.
 
Status pt.

Arne C orienterede om baneførelsen i Åsø. Eksproprierings regler bør ligne dem fra motorvejs regler. Der blev på mødet ikke truffet beslutning om hvad og hvem der skulle tage action på dette.

Artikel fra Landsbrugsavisen:

Det kan endvidere forekomme, at en landmand, der får eksproprieret jord til et offentligt formål, har krav på at få erstattet jorden til en højere pris end den rent landbrugsmæssige værdi. Det kan for eksempel være, hvis naboarealerne er udlagt til bolig eller erhverv, og det kan sandsynliggøres, at det areal der er blevet udlagt til offentligt formål (også) ville være blevet anvendt til bolig eller erhverv, hvis arealet ikke var blevet reserveret til et offentligt formål. Jeg skal derfor opfordre til, at landmænd der står over for en ekspropriation altid søger sagkyndigt råd, forinden et købstilbud fra en kommune accepteres.

Se f.eks. denne: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/m10/OmProjektet/Documents/Folder%20om%20ekspropriation.pdf

Støj niveauet bør undersøges af uvildige instanser. Der blev på mødet ikke truffet beslutning om hvad og hvem der skulle tage action på dette.

 (http://www.le34.dk/projekter/femern-balt-forbindelse har rådgivendeopgaver for Fehmern Bælt)
Støjens udbredelse
(05.02.2014) (rank: 25)
Støj fra jernbaner opstår ved kontakten mellem hjul og skinne og togvægten samt det antal tog, der kører på strækningen. Støjniveauet for jernbaner måles i decibel hvor 64 dB er en middelgrænseværdi for året.

Her DB(A)billede fra Ringsted 

Hvad vil der ske fremover
iføge BaneDanmark: Glumsø

Da togene skal køre med 200 km/t mod de nuværende 160 km/t, og kurverne derfor skal rettes ud, er det nødvendigt at anlægge en ny linjeføring nord for Glumsø.

 Den nye linjeføring bliver anlagt op til 200 meter vest for den nuværende og medfører anlægget af en ny bro, som kan bære Aså Bygade over banen.

For at kunne sætte hastigheden op til 200 km/t er det nødvendigt at rette kurver på banen ud flere steder på strækningen. Desuden er det nødvendigt at anlægge en ny linjeføring nord for Glumsø samt at flytte perronerne på Glumsø Station.

 På Glumsø Station medfører kurveudretningen, at perronerne bliver flyttet 200 meter mod syd. Stationsbygningen med tilhørende faciliteter bevares.

Hvilke muligheder har vi med indflydelse.

Visti skriver til Næstved Kommune og forespørger om møde vedrørende bl.a. nedenstående punkter.
Hvor præcist perronen skal være?

·         Hvor stopper bageste togvogn fra Ringsted?

·         Hvor kommer elevatortårn til at stå?

·         Hvor bliver P-forholdene?

·         Hvor bliver adgangsforholdene?

·         På hvilken baggrund er kort med støjforhold opbygget – målinger, beregninger og hvor korrekte kan de forventes at være

·         Støjskærme – højde, type, placering

·         Hvilke muligheder har de berørte boliger for hjælp? Evt. garanti til at kunne købe ny bolig?

·         Hvad er det forventede antal tog (gods/persontog) per døgn, per retning.

Poul orienterede om stationsbygningen.
Der bliver holdt åbent til toilet og ventesal, vagtselskab sørger for kontrol og rengøring.
T-shirt sælges fra Rejseladen.
Der arbejdes stadig på at få Mikrovirksomheder og pendlerkontor i bygningen.

Eventuelt.
Nyt møde aftales senere.

1.7.2008 blev hjulet igen placeret på Glumsø Station, da stationen var renoveret færdig.