Den lokale udviklingsplan
Glumsø Lokalråd » Den Lokale Udviklingsplan:

​ 

HVAD ØNSKER DU DIG

TIL FREMTIDEN I GLUMSØ  Lokale Udviklingsplan 2021 / 2022:


Fortsættelse af LUP
Lokalrådet laver nu i samarbejde med Næstved kommune, en ny Lokale Udviklings Plan (LUP) for at skabe
synlighed fra borgerne omkring de ønsker de har for fremtiden i det lokale område.

Hvordan er det gået

En stor del af de projekter, der er beskrevet i de tidliger planerne, er efterfølgende sat i værk eller realiseret.
Heraf kan bl.a. nævnes arbejdet med at sikre Glumsø Stations fremtid og udvikle Spånpladegrunden, etablering af ’Sansoteket’ ved Glumsø bibliotek, Danmarks korteste badestrand og Fugleskjulet ved Glumsø sø.

Nu samler vi forslag og ideer til det fremtidige arbejde, har du forslag så send en mail til:        Glumsoelokalraad@gmail.com

 

I 2015 og 2018 lavede Glumsø og omegns Lokalråd i de første version af en samlet lokal udviklingsplan (LUP) for Glumsø og omegn. 

Med denne version 3.0 af den lokale udviklingsplan er vores ønske at fortsætte det gode arbejde med at videreudvikle Glumsø og omegn og fortsat motivere borgerne i området til at engagere sig i enkeltprojekter og i udviklingen generelt.


Man kan også indskrive sin ide herunder:

 

Kontaktperson:  
Adresse:  
By:  
Telefon:  
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
INDKOMNE FORSLAG

Vi mangler et hospice i Næstved kommune. Det ville være en super beliggenhed i forbindelse med boliger, skabe lokale arbejdspladser, besøgende/pårørende ville nemt kunne komme hertil med tog og bus.......

Lone Laursen


Etablering af LAR løsninger - bassinger til opsamling af regnvand ved voldsom regn og etablering af seperat kloakering.
Etablering af klatrevæg - hvor en der en gavl der er høj nok til at det kan blive interessant.
Thor Temte

Et forslag kunne være Tænke-Bænke placeret på udvalgte steder i naturen. Systemet kendes fra Møn, Stevns og vist også Vordingborg. Her er bænke mange steder. Både umiddelbart tilgængelige og også fjernt fra stier og lidt hemmelige. Bænke er hver forsynet med et skilt med et tænksomt citat i relation til stedet eller bare tænkeværdigt.
Jens Knudsen
Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister  - Lyssignal Sorøvej/Nyve/Storegadej vil gavne cyklister og gående.
Fortov og cykelsti bliver nødvendig fra rundkørsel Nyvej og til Fabriksvej og Spånen
Bedre opkørsler til eksisterende cykelstier Nyvej, når man kommer cyklende fra Ringstedvej eller Storegade 
Doris Christiansen


Gå en tur på alle de mange græsplæner der er rundt om os. Det være sig mindre områder ved vore boliger, større plæner mellem husklynger, på rundkørslers midte, langs med veje. Registrer de planter og insekter du finder. Lad områderne hvile. Næste år kan du igen registrere og se om der er sket nogen ændringer på plantediversiteten og insekttallet.
Bent Nielsen
Adgang til skov og land – stier og markveje   -  Der mangler adgang til Vesterskov, så spejderne, der kommer med tog til Glumsø,  kan blive fri for at gå på Sorøvej til Næsbycentret.
Doris Christiansen
Her er nogle af de ønsker som man i 2018 kom frem med som måske skal med igen.

 
 • Boligudvikling – tilflytning til byen af alle aldersklasser og kategorier 
 • Bevarelse af vuggestue, børnehaver, skole 
 • Et sted, hvor unge må være 
 • Anvendelse af den tidligere stationsbygning 
 • Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister   
 • Opdateret sti fra speedwaybanen til Vesterskov 
 • Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og faciliteter 
 • Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger
 • Udvidelse af Glumsø Hallens kapacitet, f.eks. bedre faciliteter til opbevaring af redskaber og rum til mindre aktiviteter
 • Adgang til skov og land – stier og markveje 
 • Glumsø Naturcenter 
 • Bedre markedsføring/promovering af de tilbud/faciliteter, som allerede er, evt. turistbrochure 
 • Både og kanoer på søen 
 • Udendørs træningscenter 
 • Bedre kollektiv transport i lokalområder 
 • Et sted hvor unge (6-16 år) kan spille computerspil 
 • Adgang til offentlige toiletter i byrummet 
 • Glumsø på Sjællandsleden 
 • Indretning af hyggeområde på parkeringspladsen 
 • Cykel-/gangbro over den ny banetrace som forlængelse af Åsø Bygade 
 • Vandrehjem i Glumsø 
 • Flere/bedre sportsmuligheder 
 • Byporte – synliggørelse af indkørsel til byen på jernbanebroerne og veje 
 • Forbedringer ved hjertestien 
 • Infostander om regler for anvendelse af Naturstyrelsens arealer og lokale skove 
 • Udendørs skateboardbane 
 • Skibakke-optræk om vinteren på den store kælkebakke i anlægget 
 • Etablering af muldtoilet ved Smørhullet 
 • Udlægning og navngivning af stier i området 
 • Befæste vejrabatter på dele af Møllebækvej 
 • Etablere grussti fra Sorøvej til indskoling/SFO bag om børnehaven 
 • Udendørs scene ved biografen, f.eks. en drive-in biograf 
 • Beach volleybane i gryden i anlægget 
 • Mere kunst i byen, gerne skulptur eller vandkunst gennem byen
 
Poul Eriksen
Udviklingen af Glumsø sker i en forkert retning. Udviklingen er sket i vestlig og nordvestlig retning. Alle ligger længere og længere væk fra Glumsø station. Denne er et væsentligt punkt i ønsket om at flytte til Glumsø, nem og hurtig transport til og fra København. DSB´s udvikling med støjsvage elektriske tog er en alvorlig konkurrent til vejtrafikken, som er i kraftig stigning med den deraf tiltagende støj.
Det er nu tid til at åbne for en udvikling af boligområder i sydøstlig retning tæt på stationen. Det vil sige syd for viadukten på Skullerupvejen mod Herlufmagle. Der kan udvikles mellem jernbanen og Nødholmsvej. Denne kan hermed omlægges, væk fra bakken op til Brugsen. Der kan bygges mange boliger, meget tæt på stationen. Modargumentet vil være støj fra jernbanen. MEN prøv lige at bo ved siden af Nyvej!  Mange boliger tæt på stationen vil være et vægtigt argument for nye medborgere. Der mangler lejeboliger.
Kig lige seriøst på forslaget inden I afviser det.
Med venlig hilsen
Bent Nielsen

HVAD HAR VI GANG I

 
Bypedellerne 

Bypedellerne i Glumsø – et stærkt aktiv der bidrager til en velfungerende by.
Efter initiativ fra Glumsø og Omegns lokalråd blev Bydpedellordningen i Glumsø en realitet den 1. november 2020.
Den gamle skurvogn som havde stået bagved Kroen skulle flyttes og blev doneret til de frivillige bypedeller, som det fremtidige ”samlingsskur”, bagved Brugsen, som velvilligt har stillet arealet til rådighed.   Det er en fin og central placering, som vi er utroligt glade for.
Siden da er skurvognen blevet renoveret udvendigt med nye facader og vinduer. Indvendigt er der sat et værkstedbord op og der er indsat nogle stole og borde vi har fået af Lions.
I alt 23 opgaver er frem til september blevet løst af bypedellerne.
Heraf kan bl.a. nævnes:
 • Opsyn med Smørhullet hvor der altid er ryddeligt og lagt brænde frem til gæsterne
 • Opsyn med toilettet hvor der altid er rent og pænt
 • Skiftet bordplader og bænke ved smørhullet
 • Renoveret stationens bænke og flyttet dem fra den gamle station
 • Græsslåning ved Tingstedet og ved smørhullet
 • Fjernet gammelt plankeværk ved Kroen
 • Sørget for hjemmeside
 • Tilsyn med Sansotektet
 • Slebet og malet byens mange flagstænger
 • Hjulpet med det praktiske omkring stationsindvielse og skovdagen
Og meget mere!!
 

 


By-pedellerne er den gruppe af frivillige som i fællesskab udfører mindre reparationer og vedligehold af nogle fællesfaciliteter i byen. Det kan for f.eks. være græsslåning, male byens flagstænger, skifte en lås eller reparere en bænk, klippe og beskære m.m. Hermed bidrager by-pedellerne til noget meget vigtigt for Glumsø, nemlig at byens mange gæster og ikke mindst byens borgere fortsat kan nyde at færdes både i byen og omkring søen. –
Hvis du har lyst til at være med i gruppen, er du altid velkommen til at kontakte

Vagn Holk Lauridsen på tlf. 2176 9867.
se mere på:

Lokalrådets frivillige - Bypedeller - Glumsø og Omegns Lokalråd - FORENINGER - Glumsø Net Avis - GlumsoAvis
 

 
Bogskab

Initiativtager er en borger i Glumsø, 
som har henvendt sig til Lokalrådet 
om støtte til gennemførelse af ideen.
Borgeren er med i projektgennemførelsen og vil efter opsætning aktivt forsøge at få bogskabet indarbejdet som et gode for Glumsøs borgere, herunder vil der blive omtale på Facebook om f.eks. nyheder i skabet m.v. 
Frisør Jeanette stiller sin gavl til rådighed for 
opsætning af bogskabet.

Alfa Kviste vil sponsorere skabet, som
vil bliver et design a'la Alfa kviste, 
indvielse forventes i starten af 2022.


 

Vil du høre mere, så kontakt:
Jens Knudsen, Skolevej 4, 4171 Glumsø. Mobil 3051 81882.
E-mail: jensnknudsen@gmail.com


Afgræsning ved Glumsø sø
- mere biodiversitet og mere udsyn

I den sidste LUP var der ønsker om at bevare udsynet over Glumsø Sø fra den nordlige ende. Derfor blev det besluttet at afgræsse engen i det nordøstlige hjørne af søen. Næstved Kommune støtter projektet, da det samtidig er med til at forbedre biodiversiteten på engen. 

Det er lykkedes at skaffe finansiering til projektet fra Næstvedegnens Landbrugsfond og Næstved Kommunes Grøn Plan-pulje. I løbet af efteråret/vinteren 2021 vil engen blive indhegnet og i foråret 2022 vil der blive lukket 3-4 kreaturer ud på arealet.

Det vil blive spændende at følge udviklingen i plante- og dyrelivet på engen, når først kreaturerne går igang med at afgræsse arealet. Der bliver etableret en stende, så det vil være muligt for borgerne at komme ind i engen og følge udviklingen tæt på.


 


Vil du høre mere, så kontakt:


Karen Eberhardt Henriksen
Bavelsevej 23
4171 Glumsø 

Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger

Danmark er et foreningernes land og her danner Glumsø ingen undtagelse. Glumsø med omegn har mange foreninger der ud fra deres målsætninger forsøger at tilbyde borgerne de bedste tilbud. De enkelte foreninger arbejder generelt meget individuelt, men vi er en gruppe under Lokalrådet, der tror på, at et koordineret samarbejde foreningerne imellem omkring eksempelvis markedsføring, arrangementer, m.m. kunne være til fælles bedste. 
 
Mener du også, at vi kunne bibringe foreningslivet lidt synergi, så sæt X ud for idéen om et ”Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger”, og hvis du ønsker at medvirke til at sætte handling bag ordene, så kontakt gerne undertegnede tovholder på Lokalrådets Foreningsgruppe.
 
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / 4123 2612


Forbedringer ved hjertestien

Hjertestien rundt om søen blev åbnet i 2012. Stien er blevet en velbesøgt succes. Nye ansigter fra det lokale miljø og besøgende benytter stien i støt stigende antal. At stien er et besøgsmål ses på, at foldere i Hjerteforeningens folderkasser til stadighed skal efterfyldes.

Stien er stadig ikke en sluttet ring. Der mangler en gennemgang ved børneinstitution (Haletudsen) til Anlægget. En strækning på ca. 200 m gennem et lettere sumpet område, så en gangbro vil være nødvendigt.

Synes du også en etablering af gangbro er vigtig for vores lokalområde, så sæt X ”Etablering af gangbro ved søen. Fra børneinstitutionen (Haletudsen) til Anlægget”
 


Vil du høre mere, så kontakt:

Jens Bybeck Nielsen Lærkevej 4  4171 Glumsø. Mobil 51916750
E-mail: jensbybeck@gmail.com

 

Jens Knudsen, Skolevej 4, 4171 Glumsø. Mobil 3051 81882.
E-mail: jensnknudsen@gmail.com

 

Glumsø på Sjællandsleden


Sjællandsleden er i nærheden af Glumsø Lokalråds område. Der har været mange, der har omtalt muligheden for at denne kunne få et ekstra sving gennem Glumsø. Det kunne tilføre området noget nyt med vandrende turister, og også byen kunne udvikle sig i retning af at tilbyde noget, der synes at tiltrække turister til at gå gennem vort område. Er der noget særligt ved at gå denne vej eller tage udgangspunkt via offentligt transport til at starte herfra (nogenlunde midtvejs) og have muligheden for en kortere tur i begge retninger af Sjællandsleden.
 
Mod Nord er Sjællandsleden i Sorø Kommune lige på den anden side af Susåen. Stykket til Glumsø kunne være via Spangen ved Næsby og en af Kløverstierne. Mod syd er Sjællandsleden ved Holløse mølle og kan nås via Hjertestien omkring Glumsø Sø og af private veje/lidt ny stistykker til Holløse mølle.
 
Status:
De 3 andre stykker end Hjertestien er privatejede/behæftet private holdninger og sandsynlighed for enighed med opnåelse af offentlig adgang vil kræve megen indsats og tidshorisonten kan blive af længere varighed.
 
Det kunne hjælpe på de igangværende opgaver med Spangen ved Næsby og Kløverstier at indkredse om Glumsø kunne være et sted for vandrere at søge mod, så indsatsen også kunne have denne sidegevinst med at åbne mulighed for Sjællandsleden.
 
Er det bare en vision eller har Glumsø noget at tilbyde vandrere. Overnatningsforhold, festlige lejligheder, beskrivelser om hvad der kan ses på ruten nær vort område ad stier mod nord og syd? Sæt X ud fra ”Glumsø på Sjællandsleden”, hvis du også synes, at det er en god idé…
 
For mere information kontakt:
Thor Temte, Skelby 137, 4171 Glumsø, E-mail: thor.temte@gmail.com


Glumsø Stations bygning

Glumsø station er nu færdig ombygget men stations bykningen skal ikke være en tom skal vi skal finde anvendelse af bygningen
”Stationens venner” arbejder med disse ting.
 

Sæt X ud for ”Glumsø Stations bygnings fremtid”, hvis du mener, at en bevarelse af denne er vigtig for vores lokalområde.
 
Vil du høre mere, så kontakt:


Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / 4123 2612
Poul B Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø. Mobil 22116722 /pbe@cirkelnet.dk Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister

Lokalrådet ønsker at få bedre trafiksikkerhedsforhold for borgerne i Glumsø. Det være sig gående, cyklister og motionister. Ganske vist er der flere steder markeret cykelstier langs de offentlige veje, men de er ikke tilstrækkelige sikre til færdsel for cyklister og gående.  
 
Status:
Næstved Kommune har på deres prioriteringsliste. Sti mellem Glumsø og Skelby 
 
Sæt X ud for ”Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister”, hvis du også mener, at det er vigtigt for vores lokalområde.
 
Hvis du er interesseret i at høre mere eller deltage i arbejdet for bedre trafikksikkerhedsforhold for borgerne i Glumsø er du velkommen til at deltage.
 
For mere information kontakt:
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / 4123 2612En ny hal – Hal 2

Dels med baggrund i den stigende søgning til udøvelse af idræt i Glumsø hallen dels for at få mere moderne facilitet satte en del af idrætsforeningerne sig i Glumsø området i 2012 bag ansøgning til kommunen om en Ny Hal2 Glumsø, som skulle ligge i forbindelse med den eksisterende hal. Der blev fra kommunen set med positive øjne på projektet men dels denne og en fornyet ansøgning i 2013 måtte afvises grundet manglende midler.
 
For det videre arbejde omkring projektet Ny Hal2 Glumsø blev sidste år (2013) nedsat en projektgruppe, der nu arbejde videre mod en mere detaljeret beskrivelse af projektet (forprojekt).
 
Sæt X ud for idéen om ”Hal 2”, hvis du også synes, at den er vigtig for vores lokalområde.
 
Hvis du er interesseret i at hørte mere om dette i detaljer, eller ønsker du at deltage i arbejdet hen imod en Ny Hal 2 i Glumsø, er du meget velkommen til at henvende dig til nedenstående medlem af Styregruppen.

 
 Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø  Tlf. 4123 2612 ervichr@gmail.com

Jette Wengberg, Mejsevej 35, 4171 Glumsø. Tlf 25774599 / mejsevej@privat.dk


Rejseladen
 
I Rejseladen er der højt til loftet og samtidig plads til endog meget store armsving. Sideløbende er der brug for det stille, daglige slid.
Kort sagt, kan man udfolde mange meget forskelligartede talenter.
 
Rejseladen er, sammen med Biografen, den faktor, der sætter kulturen i svingninger!

Cafeen er også stedet, hvor man kan få god mad og drikke uden at blive flået økonomisk. Faktisk kan man spise i folkekøkkenet helt uden at betale!

I Rejseladen kan man realisere sine ideer. Demokratiet er meget "fladt", så beslutningsprocessen kan være kort, og netop dit projekt kan være lige om hjørnet? 
 
Status:
 
Der er i øjeblikket omkring 40 frivillige i Rejseladen.
Der er altid behov for flere frivillige hænder.

Karen Eberhardt Henriksen
Bavelsevej 23
4171 Glumsø

Telefon 58 53 10 07
 


 

Glumsø Erhverv

 
Beskrivelse:
 
Glumsø Erhverv er en fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply. Vi er "bøjelige" i forhold til den opgave, der skal udføres.

Glumsø Erhverv arrangerer "City night" med aften-åbning af alle butikker. Der er masser af liv i Storegade og som regel et stort motionsløb rundt om søen.

Glumsø Erhverv er bagmænd/-kvinder for "Julemanden kommer til byen", som altid lægges i 1. lørdag i advent.

Arrangementerne rummer store muligheder for at aktivere mange folk i alle aldersgrupper.
 
Status:
 
Det gælder for alle beskrevne events, at der er fuld opbakning fra erhvervslivet. Der er ingen problemer i at bede om sponsorgaver/præmier.
 
Glumsø Erhverv har sin egen økonomi. Lokalrådet må ikke opkræve kontingent. Derfor betaler alle kr. 500 til en "cigarkasse", som Form & Frisør administrerer.
 


Kontaktperson(er): Poul B Eriksen Mobil 22116722

 

KOKS
 
De 4 bogstaver står for

Kræmmermarked, Open air, Kulturnat og Sommerfest.
Altid sidste lørdag i august.

KOKS-samarbejdet er det bedste/smukkeste bevis på, at der kun kommer et resultat, hvis alle er med. Foreninger, erhvervsliv, kulturliv og kirke går sammen om en byfest, som fornøjer mange og gavner alle.

KOKS-gruppen er ikke stor og må derfor trække på frivillige fra foreningerne, som så til gengæld får glæde af overskuddet.

Forretningerne annoncerer, så KOKS får kroner i kassen, og der kommer flere kunder i butikkerne.
Alle indser fornuften heri, og denne meget "enkle" visdom kommer fint til udtryk i det faktum, at der - mod alle odds - stadig er mange butikker i Glumsø 
  
Status:
 
KOKS har lavet sit årlige arrangement gennem en årrække.
Byfesten er blevet en tradition, som alle kender og er kommet for at blive.
 
Glumsø er nærmest synonym med KOKS. 


Kontaktperson(er): Poul B Eriksen Mobil 22116722


Hundeskoven
 
Byen har to hundeskove, en i Statsskoven som er anlagt i samarbejde med Naturstyrelsen og er Danmarks første naturlegeplads for hunde. Ideen med netop denne hundeskov er, at der inde i hundeskoven nu er bygget lege- og aktivitetsredskaber til hundene, hvor både hundene og deres mennesker kan blive udfordret fysisk og mentalt. Alle hunde elsker at få stillet opgaver og blive aktiveret sammen med deres mennesker og gennem samarbejdet med din hund få du større forståelse for hunden og større kontrol af den.
Den anden ligger i østskoven og er anlagt i en dejlig voksen skov, hvor der er mulighed for en skøn tur i en indhegnet skov. Skoven er anlagt i samarbejde med Næstved kommune.
 
Status:
 
Suså Hundeejerforening, som i samarbejde med Naturstyrelsen og Næstved kommune opførte skovene, ophørte som selvstændig forening efter hundeskovenes opførelse og kontakten ligger nu i en gruppe under Lokalrådet.
Skovene er blevet en stor velbesøgt succes.  Skovene besøges ikke kun af lokale men får besøg langvejs fra og omtales på forskellige hunde internet sider.
Skoven mangler efterhånden vedligeholdelse og derfor er altid behov for flere frivillige hænder.
 
Kontaktperson(er): Poul B Eriksen Mobil 22116722

 

Adgang til skov og land
 
Den egn Glumsø ligger i, er en stor ressource. Foruden byen er der søer, åbne landskaber, små og store skove og et enestående kulturlandskab. Gennem området er der markveje, kirkestier og spor, hvor man kan færdes til fods og på cykel. Det er vigtigt for udviklingen og beboerne at holde disse stier og spor åbne for adgang. Udvalgte steder kan forbindes med systemer af stier - markveje kan genoprettes, nye spor kan laves. Der kan f.eks. oprettes forbindelse til andre stier over Susåen via en spang ved Næsby.
 
Kontaktperson:Thor Temte, Skelby 137, 4171 Glumsø, E-mail: thor.temte@gmail.com


Smørhullet
 
Bålhytten ”Smørhullet” beliggende på bakken nær rundkørsel på Nyvej, hvor der er mulighed for at parkere.

En borgergruppe blev nedsat 19. maj 2010. Den 1. april 2011 gik arbejdet i gang med at bygge bålhytten. Den 16.6.2011 blev hytten indviet, stemmesedler blev omdelt og man valgte navnet ”Smørhullet”, fordi hytten ligger i et smørhul ved Glumsø Sø.

Hytten kan lånes via Næstveds Foreningsportal, nøgle afhentes på biblioteket.

Intentionerne var at der skulle afholdes 4 årlige åbent hus arrangementer. 
I 2021 blev der afholdt skovens dag 7.8., som var godt besøgt trods OL finale mellem Danmark og Frankrig.


Kontaktpersoner: Doris Christiansen