Den lokale udviklingsplan
Glumsø Lokalråd » Den Lokale Udviklingsplan:

Februar 2015
 
 
     
 

                                                                                   
 
Den Lokale Udviklingsplan:

 
Lokaldemokratiudvalget har i 2013 valgt at afsætte midler til udarbejdelse af Lokale Udviklingsplaner i udvalgte lokalområder i Næstved Kommune

Målet med de Lokale UdviklingsPlaner (LUP) er at skabe synlighed omkring de enkelte lokalområder. Intern synlighed i lokalområdet for at skabe en større sammenhængskraft og fælles fodslag - og eksternt i forhold til fx kommunen for at synliggøre lokalområdernes kendetegn, aktiviteter og fremtidsplaner. De enkelte LUP’er skal indeholde idéer til såvel kort- som langsigtede projekter og konkrete aktiviteter i lokalrådenes områder. I planen prioriteres idéerne med afsæt i, hvad området selv kan gøre.

De Lokale Udviklingsplaner skal tilpasses de enkelte lokalråd, og der vil efter udarbejdelse af planerne blive set på, hvor der kan være sammenhængende projekter på tværs af lokalområderne, og hvor Lokalrådene kan samarbejde og få inspiration til nye tiltag lokalt.

Glumsø lokalråd har valgt at indgå i opstartsprojektet og derved være de første til at udarbejde Lokale Udviklingsplaner for netop deres område

På de underliggende faner kan du læse om de ideer og projekter som er igang eller er undervejs.
 

Glumsø´s fremtid afhænger af dig.

 

Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger

Danmark er et foreningernes land og her danner Glumsø ingen undtagelse. Glumsø med omegn har mange foreninger der ud fra deres målsætninger forsøger at tilbyde borgerne de bedste tilbud. De enkelte foreninger arbejder generelt meget individuelt, men vi er en gruppe under Lokalrådet, der tror på, at et koordineret samarbejde foreningerne imellem omkring eksempelvis markedsføring, arrangementer, m.m. kunne være til fælles bedste. 
 
Mener du også, at vi kunne bibringe foreningslivet lidt synergi, så sæt X ud for idéen om et ”Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger”, og hvis du ønsker at medvirke til at sætte handling bag ordene, så kontakt gerne undertegnede tovholder på Lokalrådets Foreningsgruppe.
 
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / 4123 2612


Forbedringer ved hjertestien

Søens Folk er en interessegruppe under Lokalrådet, der har taget initiativ til partnerskab med Hjerteforeningen, Næstved Kommune, Naturstyrelsen, mange naboer og andre flinke mennesker til at få renoveret og ophøjet den 3,8 km sti omkring Glumsø Sø til Hjertesti. Der var indvielsesfest med ca 250 gæster til stien officielt blev Hjertesti i efteråret 2012. Søens Folk har fået sin andel af stiens renovering finansieret via fonde.
 
Hjertestien fik i projektforløbet tilført elementer til at styrke tryghed og oplevelser, for at lokke navnlig svage folk til igen at motionere i naturomgivelserne ved Glumsø Sø.
 
Status:
Stien er blevet en velbesøgt succes. Nye ansigter fra det lokale miljø og besøgende benytter stien i støt stigende antal. At stien er et besøgsmål ses på, at foldere i Hjerteforeningens folderkasser til stadighed skal efterfyldes.
 
Søens Folk har indlagt ønske på Kommunens budget 2014 om forbedring af udsigten i randplanter af massiv pilekrat i søens sydende. I ønsket er indlagt en oplysningsrunde til interesserede brugere af stien af en sagsbehandler med naturkendskab inden bevilling effektueres. I bevilling ønskes årlig vedligehold så tiltaget sikres i fremtiden.
Der er også viderebragt et ønske til NK om skraldespande med løbende tømmeservice ved Hjertestien.
 
Synes du, at forbedringer ved hjertestien er vigtig for vores lokalområde, så sæt X ud for ”Forbedringer ved hjertestien” i spørgeskemaet.
 
Vil du høre mere, så kontakt:
Jens Knudsen, Skolevej 4, 4171 Glumsø. Mobil 3051 81882.
E-mail: jensnknudsen@gmail.com

Claus Meyer


Glumsø på Sjællandsleden


Sjællandsleden er i nærheden af Glumsø Lokalråds område. Der har været mange, der har omtalt muligheden for at denne kunne få et ekstra sving gennem Glumsø. Det kunne tilføre området noget nyt med vandrende turister, og også byen kunne udvikle sig i retning af at tilbyde noget, der synes at tiltrække turister til at gå gennem vort område. Er der noget særligt ved at gå denne vej eller tage udgangspunkt via offentligt transport til at starte herfra (nogenlunde midtvejs) og have muligheden for en kortere tur i begge retninger af Sjællandsleden.
 
Mod Nord er Sjællandsleden i Sorø Kommune lige på den anden side af Susåen. Stykket til Glumsø kunne være via Spangen ved Næsby og en af Kløverstierne. Mod syd er Sjællandsleden ved Holløse mølle og kan nås via Hjertestien omkring Glumsø Sø og af private veje/lidt ny stistykker til Holløse mølle.
 
Status:
De 3 andre stykker end Hjertestien er privatejede/behæftet private holdninger og sandsynlighed for enighed med opnåelse af offentlig adgang vil kræve megen indsats og tidshorisonten kan blive af længere varighed.
 
Det kunne hjælpe på de igangværende opgaver med Spangen ved Næsby og Kløverstier at indkredse om Glumsø kunne være et sted for vandrere at søge mod, så indsatsen også kunne have denne sidegevinst med at åbne mulighed for Sjællandsleden.
 
Er det bare en vision eller har Glumsø noget at tilbyde vandrere. Overnatningsforhold, festlige lejligheder, beskrivelser om hvad der kan ses på ruten nær vort område ad stier mod nord og syd? Sæt X ud fra ”Glumsø på Sjællandsleden”, hvis du også synes, at det er en god idé…
 
For mere information kontakt:
Jens Knudsen, Skolevej 4, 4171 Glumsø. Mobil:  3051 8182.
E-mail: jensnknudsen@gmail.com


Glumsø Stations fremtid

Glumsø station er i disse år udsat for en række forandringer, som følge af udviklingen og Femerbælt byggeriet. De hermed afledte udfordringer har lokalrådet taget op og nedsat en undergruppe ”Stationens venner” der arbejder med disse ting.
 
Udfordringerne er:

 • Midlertidige lukninger pga ombygninger af broer

 • Støjgrænser som hæves pga øget godstransport

 • Forurenet jord der kompenseres til lodsejere

 • Post, Bank og DSB Billetsalgs lukkes og eventuel ventesal mm lukkes

 • Ombygning af lokaler så en større anvendelse grad er mulig

Status:

 • I samarbejde med Næstved Kommune prøver vi at få klarlagt, hvordan forløbet bliver og få afbøjet følgevirkningerne.

 • Efter afgørrelsen om lukning af billetsalget i 2014 er nu nye ideer velkomne, vi har i samarbejde med Næstved Egnens Udviklingsselskab drevet kiosken i 3 år, men den vil ophørre pr. 30. september 2014.

Sæt X ud for ”Glumsø Stations fremtid”, hvis du mener, at en bevarelse af denne er vigtig for vores lokalområde.
 
Vil du høre mere, så kontakt:

Arne Cederholm
Poul B Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø. Mobil 22116722 /pbe@cirkelnet.dk 
Henrik Nielsen


Nye muligheder i anlægget 

Anlægget i Glumsø er i sin tid tegnet af den kendte landskabsarkitekt CT Sørensen og er en testamenteret folkegave til Glumsø. Vores anlæg er unik og bruges af mange. Nævnes skal: Sommerfest til Sct Hans Fest, Open Air og vinterens brug som kælkebakke. Leg og værested. Kastanietræernes overflod bliver samlet med stor iver af barnlige sjæle. Hjertestien passerer igennem anlægget ved foden af Kælkebakken. Der soppes og bades ved søbredden, da bunden ud for ikke er dyb og ikke så mudret som resten af søen.
 
Lokalrådet har forespurgt Næstved Kommune om vandkvaliteten i relation til badevand.
Isoleret set på årene 2012 0g 2013 er vandkvaliteten OK, men kommunen fraråder badning, hvis resultaterne for en 4-årig periode ikke er i orden. Kommunen vender tilbage med resultater for 2014 til efteråret.
 
Ide:
Der lægges op til et borgermøde, hvor alle har mulighed for ideudveksling. Borgermødet kunne foregå her i sommerhalvåret med at gå en tur rundt i anlægget og slutte med et traktement og ideer drøftes. Ideer skal samles og vurderes om bæredygtighed over for helhed i relation til arkitektens intentioner for anlægget indtryk, vedligehold, levetid, og der skal vurderes om en ide vil få bred folkelig opbakning i lokalsamfundet.
 
Der er med tiden kommet mange ideer til muligheder,. Nogle få skal på forhånd nævnes og en del ideer vil kræve installationer:

 • Badestrand. 10-20 læs sand fordelt på begge sider af vandkanten.

 • Natur legeplads.

 • Motionsredskaber.

 • Teater faciliteter

 • Borde/bænke

 • Lift/optræk til kælke fra foden til toppen af kælkebakken

 
Synes du også, at det er en god idé at tænke kreativt i forhold til udviklingen af anlægget, så sæt X ud for”Borgermøde om nye muligheder i anlægget”
 
Vil du høre mere, så kontakt:
Jens N Knudsen, E-mail: jensnknudsen@gmail.com  /   Mobil 30 51 81 82


2-1 veje som skoleveje
Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister


Lokalrådet ønsker at få bedre trafiksikkerhedsforhold for borgerne i Glumsø. Det være sig gående, cyklister og motionister. Ganske vist er der flere steder markeret cykelstier langs de offentlige veje, men de er ikke tilstrækkelige sikre til færdsel for cyklister og gående.  Lokalrådet har sendt et brev til Næstved Kommune Teknisk udvalg den 27/2 -2012 for at høre om deres prioriteringer på dette område.
 
Status:
Næstved Kommune har svaret at de har 2 projekter på deres prioriteringsliste. Sti mellem Glumsø og Skelby samt sti langs Sorøvej mellem Glumsø og Skelbyvej. Disse projekter vil stadig stå på prioriteringslisten 2014,som skal behandles af Teknisk Udvalg snarest muligt
 
Sæt X ud for ”Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister”, hvis du også mener, at det er vigtigt for vores lokalområde.
 
Hvis du er interesseret i at høre mere eller deltage i arbejdet for bedre trafikksikkerhedsforhold for borgerne i Glumsø er du velkommen til at deltage.
 
For mere information kontakt:
Arne Larsen, Spurvevej 18 C, 4171 Glumsø E-mail: arneleger@c.dk


Glumsø Lokalråd har arbejdet med stier og cykelstier for sikring af skoleveje mm. og nu er vi så langt at Næstved kommune tager forslaget om 2 -1 vej op til overvejelse. Det drejer sig om Sorøvej til Næsby og Åsøvej til Tyvelse i første omgang. Det vil kunne sikre de bløde trafikanter lidt mere, så vi kan få nogle bedre og sikre skoleveje.

Det betyder at vejen er blevet ændret til en 2-1 vej (det udtales "to minus en vej"), hvilket vil sige at bilisterne skal dele et spor og kun trække ud over den hvide afmærkning, når der kommer modkørende bilister. Vigearealet eller ydersiden af afmærkningen er tænkt som cykelbane for cyklisterne.
Vejdirektoratet og andre kommuner har gode erfaringer med 2-1 veje, og Faxe Kommune har lavet udvalgte veje om til 2-1 og trafiksikkerheden bliver forbedret ved at hastigheden reduceres til 40 km, og der bliver skabt bedre plads til de bløde trafikanter.

Se også billeder nedenfor fra Silkeborg
  


Legepladser i Glumsø

Ønske og behov for legepladser i Glumsø er identificeret via facebook gruppen 4171 Glumsø. Lokalrådet er gået ind i sagen og tilbyder Lokalrådets erfaring som værktøj for at finde mulighed for egnede steder og gennemførelse.
 
Der er flere egnede steder, men lige pt. arbejder vi på en placering ved Biblioteket. Stedet synes at kunne bære forsøget med at finde og etablere partnerskaber og bæredygtighed for et projekt finansieret af fonde og med driftsikkerhed i en periode over 5 år.
 
Legepladsen vil blive for de allermindste børn og være stedet, børn første gang møder Biblioteket. Temaet bliver rettet mod børnenes sanser, som de har med sig og de er mestre i at bruge. Navnet på legepladsen er blevet SANSOTEKET, idet gruppen er blevet enige om, at børn med sut i munden, godt kan lære at sige det.
 
Status:
Projektet er i den sjove idéfase, hvor alt synes at kunne lade sig gøre.
 
Der er søgt og fået fondsmidler på 20.000 kr til et forprojekt. Midler skal bl.a. benyttes til mere muntre arrangementer med fremvisning og inddragelse i projektforløbet inden den egentlige søgning af fondsmidler til etablering.
 
Der er oprettet en facebook gruppe med navnet Glumsø Legeplads Gruppe.( https://www.facebook.com/groups/1423037804580258/?fref=ts ) Her kan interesserede løbende følge med og således være aktive deltagere ved at like gruppens ideer og tiltag. Det er vigtigt, at ideer og målet for legepladsen er lokalt funderet. Facebook er et spændende socialt medie til at kunne være i kontakt med forældregruppen, der for manges vedkommende har travlt med at få hverdagens butik til at hænge sammen og fungere.
 
Der er sendt oplæg til kommunen om at gå ind i partnerskab om etablering af legeplads ved Biblioteket, og Lokalrådet afventer en tilbagemelding herfra.
 
Sæt X ud for idéen om ”Legepladser i Glumsø”, hvis du også synes, at dette er vigtigt for vores lokalområde.
se også facebook gruppen Glumsø Legeplads
 
Vil du høre mere – kontakt:
Jens Knudsen, Skolevej 4, 4171 Glumsø.  Mobil: 3051 8182.
E-mail: jensnknudsen@gmail.com.


En ny hal – Hal 2

Dels med baggrund i den stigende søgning til udøvelse af idræt i Glumsø hallen dels for at få mere moderne facilitet satte en del af idrætsforeningerne sig i Glumsø området i 2012 bag ansøgning til kommunen om en Ny Hal2 Glumsø, som skulle ligge i forbindelse med den eksisterende hal. Der blev fra kommunen set med positive øjne på projektet men dels denne og en fornyet ansøgning i 2013 måtte afvises grundet manglende midler.
 
For det videre arbejde omkring projektet Ny Hal2 Glumsø blev sidste år (2013) nedsat en projektgruppe, der nu arbejde videre mod en mere detaljeret beskrivelse af projektet (forprojekt).
 
Sæt X ud for idéen om ”Hal 2”, hvis du også synes, at den er vigtig for vores lokalområde.
 
Hvis du er interesseret i at hørte mere om dette i detaljer, eller ønsker du at deltage i arbejdet hen imod en Ny Hal 2 i Glumsø, er du meget velkommen til at henvende dig til nedenstående medlem af Styregruppen.

 
 Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø  Tlf. 4123 2612 ervichr@gmail.com

Jette Wengberg, Mejsevej 35, 4171 Glumsø. Tlf 25774599 / mejsevej@privat.dk

Saneringsmodne ejendomme

Næstved Kommunes Ejendomsudvalgets har udsendt orientering om saneringsmodne bolig- og erhvervsejendomme.

I Lokalrådets høringssvar er der knyttet forslag til, at arealer omkring Fabriksvej gives kommunal opmærksomhed og planlægning for omdannelse til noget specielt i vores lokalområde frem for områdets stagnation, som en følge af den generelle krise.
 
Der stilles forsag til løsningsmodeller og opfordrer til delbevilling for forprojekter. Lokalrådet stiller sig åben for at medvirke i dette arbejde ved at oprette en interessegruppe om emnet. I høringssvarets forslag er citeret politikeres imødekommenhed under valgmøder før kommunalvalget om at de gerne ville høre lokale ideer for området.
 
Status:
Der er kommet svar fra kommunen om Lokalrådets høringssvar med informationer om saneringsmode ejendomme og erhvervsbygninger.
Høringssvar er behandlet i 3-4 politiker udvalg i kommunen og er nu overdraget embedsværket om mulighed for at der kan arbejdes for at lave en ny lokalplan for området ved Fabriksvej.
Samtidigt orienterer kommunen om, at en ny lokalplan kun kan laves, hvis områdets privatejere ønsker det.
 
Kontaktperson:
Elisabeth Tramm, Skolevej 3, 4171 Glumsø. Mobil: 3029 6566


Rejseladen
 
I Rejseladen er der højt til loftet og samtidig plads til endog meget store armsving. Sideløbende er der brug for det stille, daglige slid.
Kort sagt, kan man udfolde mange meget forskelligartede talenter.
 
Rejseladen er, sammen med Biografen, den faktor, der sætter kulturen i svingninger!

Cafeen er også stedet, hvor man kan få god mad og drikke uden at blive flået økonomisk. Faktisk kan man spise i folkekøkkenet helt uden at betale!

I Rejseladen kan man realisere sine ideer. Demokratiet er meget "fladt", så beslutningsprocessen kan være kort, og netop dit projekt kan være lige om hjørnet? 
 
Status:
 
Der er i øjeblikket omkring 40 frivillige i Rejseladen.
Der er altid behov for flere frivillige hænder.
 
Kontaktperson(er): Jens LyhneMobil 2614 5014
 

Byens børn
 
Beskrivelse:
 
Byens Børn er en fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply. Vi er "bøjelige" i forhold til den opgave, der skal udføres.

Indvielse af Hjertestien var en kæmpeudfordring, som krævede mange hænder! Fastelavn er blevet rutine, der kan klares af to m/k.
 
Byens Børn arrangerer også "City night" med aften-åbning af alle butikker. Der er masser af liv i Storegade og som regel et stort motionsløb rundt om søen.
 
Byens Børn er bagmænd/-kvinder for jule-eventen, som altid lægges i 1. lørdag i advent.
 Arrangementet rummer store muligheder for at aktivere mange folk i alle aldersgrupper.
 
Status:
 
Det gælder for alle 3 beskrevne events, at der er fuld opbakning fra erhvervslivet. Der er ingen problemer i at bede om sponsorgaver/præmier.
 
Byens Børn har sin egen økonomi. Lokalrådet må ikke opkræve kontingent. Derfor betaler alle kr. 500 til en "cigarkasse", som Form & Frisør administrerer.
 
 Kontaktperson(er): Jens LyhneMobil 2614 5014


Koks
 
DE 4 bogstaver står for

Kræmmermarked, Open air, Kulturnat og Sommerfest.
Altid sidste lørdag i august.

KOKS-samarbejdet er det bedste/smukkeste bevis på, at der kun kommer et resultat, hvis alle er med. Foreninger, erhvervsliv, kulturliv og kirke går sammen om en byfest, som fornøjer mange og gavner alle.

KOKS-gruppen er ikke stor og må derfor trække på frivillige fra foreningerne, som så til gengæld får glæde af overskuddet.

Forretningerne annoncerer, så KOKS får kroner i kassen, og der kommer flere kunder i butikkerne.
Alle indser fornuften heri, og denne meget "enkle" visdom kommer fint til udtryk i det faktum, at der - mod alle odds - stadig er mange butikker i Glumsø (ingen tomme lokaler!)
  
Status:
 
KOKS har lavet sit årlige arrangement gennem en årrække.
Byfesten er blevet en tradition, som alle kender og er kommet for at blive.
 
Glumsø er nærmest synonym med KOKS. 
 
Kontaktperson(er): Jens LyhneMobil 2614 5014


Skydeklubben
 
Skydeklubben har ca 70 medlemmer hvor de ca 35 er børn og unge under 25 år, og der er 29 skytter med eget våben, som derved skal være medlem af en skytteforening.
 
Vi skyder 2 gange om ugen, mandag og onsdag hele året, og om sommeren kører vi til Gimlinge og skyder på 25m og 50m baner, begge steder med Riffel og Pistol. Der er forskellige aktiviteter i Klubben som Fastelavns skydning, klubmesterskydning, stort stævne i november hvor der kommer skytter fra hele Sjælland og Lolland Falster. Der afholdes også en årlig Fugleskydning hvor alle kan deltage.
 
Så har vi en gang om året Skoleskydning, hvor omkring 70 elever fra 5 klasser deltager, samt klubben tager ud til mange stævner og DM i Vingsted.
 
Vi åbner også vores lokaler for aktiviteter som Polterabend, Børnefødselsdage, Lions Club, Spejdere, hvor vi stiller med instruktører. Derforuden deltager vi i Kulturnat, byfesten KOKS med luftskydning.
  
Status:
 
Vi kender ikke fremtiden. Børnehaven som er i samme bygning "Sømarksgården" hvor også Skytteforeningen har til huse, lukker 1 april 2014. Skytteforeningen har lejekontrakt med Kommunen indtil november 2014.
  
Kontaktpersoner: Preben Hansen, Formand - Mobil: 25541648


Hundeskoven
 
Byen har to hundeskove, en i Statsskoven som er anlagt i samarbejde med Naturstyrelsen og er Danmarks første naturlegeplads for hunde. Ideen med netop denne hundeskov er, at der inde i hundeskoven nu er bygget lege- og aktivitetsredskaber til hundene, hvor både hundene og deres mennesker kan blive udfordret fysisk og mentalt. Alle hunde elsker at få stillet opgaver og blive aktiveret sammen med deres mennesker og gennem samarbejdet med din hund få du større forståelse for hunden og større kontrol af den.
Den anden ligger i østskoven og er anlagt i en dejlig voksen skov, hvor der er mulighed for en skøn tur i en indhegnet skov. Skoven er anlagt i samarbejde med Næstved kommune.
 
Status:
 
Suså Hundeejerforening, som i samarbejde med Naturstyrelsen og Næstved kommune opførte skovene, ophørte som selvstændig forening efter hundeskovenes opførelse og kontakten ligger nu i en gruppe under Lokalrådet.
Skovene er blevet en stor velbesøgt succes.  Skovene besøges ikke kun af lokale men får besøg langvejs fra og omtales på forskellige hunde internet sider.
Skoven mangler efterhånden vedligeholdelse og derfor er altid behov for flere frivillige hænder.
 
Kontaktperson(er): Poul B EriksenMobil 22116722


Adgang til skov og land
 
Den egn Glumsø ligger i, er en stor ressource. Foruden byen er der søer, åbne landskaber, små og store skove og et enestående kulturlandskab. Gennem området er der markveje, kirkestier og spor, hvor man kan færdes til fods og på cykel. Det er vigtigt for udviklingen og beboerne at holde disse stier og spor åbne for adgang. Udvalgte steder kan forbindes med systemer af stier - markveje kan genoprettes, nye spor kan laves. Der kan f.eks. oprettes forbindelse til andre stier over Susåen via en spang ved Næsby.
 
Status:
Ide 
 
Kontaktperson(er):

 • Johanne M Jensen, Skelby 137, 4171 Glumsø, E-mail: johanne.m.j@gmail.com

 • Thor Temte, Skelby 137, 4171 Glumsø, E-mail: thor.temte@gmail.com


Smørhullet
 
Bålhytten ”Smørhullet” beliggende på bakken nær rundkørsel på Nyvej, hvor der er mulighed for at parkere.

En borgergruppe blev nedsat 19. maj 2010. Den 1. april 2011 gik arbejdet i gang med at bygge bålhytten. Den 16.6.2011 blev hytten indviet, stemmesedler blev omdelt og man valgte navnet ”Smørhullet”, fordi hytten ligger i et smørhul ved Glumsø Sø.

Hytten kan lånes via Næstveds Foreningsportal, nøgle afhentes på biblioteket.

Intentionerne var at der skulle afholdes 4 årlige åbent hus arrangementer.

Ved sidste Åbent Hus arrangement den 10.8.2013, blev der lavet fuglekasser og insekthoteller, der blev også fisket i søen. Omkring 40 personer deltog.
Helen Holm havde indkaldt alle borgergrupper fra bålhytterne til møde 6.2.2014, så man kunne udveksle erfaringer og videregive gode ideer. Det var et meget inspirerende møde.  

Kontaktpersoner:

 • Helen Holm, naturvejleder

 • Jette og Josephine Wengberg

Har du en ide, som du synes vi skal høre om, så skriv den ind her eller kom til Glumsø Lokalråds møder og fortæl om ideen
møderne er offentlige og du er meget velkommen.

 
Dit navn:  
Din kommentar: