VEDTÆGTER
Støtteforeningen
for
Hospice Sydsjælland

 
1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Hospice Sydsjælland.
1.2 Foreningen har hjemsted i Glumsø, Næstved Kommune.
 
2. Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er:
  • At udbrede kendskabet til Hospice tanken i almindelighed og Hospice Sydsjælland i særdeleshed.
  • At indsamle økonomiske midler til støtte af den selvejende institution Hospice Sydsjælland.
 
3. Medlemskab
3.1 Følgende kan være medlemmer af foreningen:
  1. Myndige personer.
  2. Andre foreninger og institutioner både af privat og offentlig karakter.
  3. Virksomheder.
3.2 Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, der ligeledes er berettiget til at beslutte eksklusion af et medlem.
3.3 Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for de enkelte grupper af medlemmer.
3.4 Udmeldelse kan ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.
3.5 I tilfælde af, at kontingentet ikke er indbetalt efter to rykkere, bortfalder medlemskabet.
 
Generalforsamlingen
4.1                 Mødeberettiget til generalforsamlingen er foreningens medlemmer.
4.2       Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Såfremt et medlem er i kontingentrestance, har medlemmet ikke stemmeret.
4.3                 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.4.      1 Indkaldelse til en generalforsamling sker med 3 ugers varsel pr. mail til det enkelte medlem og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.
4.4.2              Medlemmer uden mailadresse får indkaldelsen pr. brev.
4.5       Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt kopi af eventuelle forslag til beslutning. Udkast til årsrapport bekendtgøres på foreningens hjemmeside.
4.6                 Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
4.7                 Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Der føres protokol.
4.8.1              Dagsorden for den årlige generalforsamling er:
                                           1. Valg af dirigent
                                           2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det afsluttede driftsår. Beretningen kan suppleres med eventuelle udvalgsberetninger.
4. Årsrapport for det afsluttede driftsår forelægges til godkendelse.
5. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
6. Kontingent for næstfølgende driftsår forelægges til godkendelse.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af tre suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
 
4.8.2    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
4.9       Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter krav fra mindst 10 % af foreningens medlemmer.
Indkaldelse sker som anført under 4.4.
Med indkaldelsen sendes det forslag, der skal behandles.
 
5.                   Bestyrelsen
5.1                 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer.
5.2                 Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år.
5.2.1              Første år vælges 4 af bestyrelsens medlemmer for 1 år.
5.3.1              Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.
5.3.2              Bestyrelsen kan bestemme, at kassererfunktionen og sekretærfunktionen skal ligge udenfor              bestyrelsen.
5.3.3    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.                          
5.3.4              Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
5.3.5              Bestyrelsen fører protokol over sine møder.
5.3.6    Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og repræsenterer foreningen i alle anliggender.
5.4       Bestyrelsen er ansvarlig for lovlig og forsvarlig administration af foreningen og skal forvalte foreningens midler, så de bliver til størst mulig gavn for foreningen og dens formål.
5.5       Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsområder til udvalg. Der skal deltage mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg, men bestyrelsen kan dispensere for dette, hvis det ikke er muligt. Hvert udvalg skal have en formand, som er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
5.6       Bestyrelsen skal foranledige foreningen godkendt som modtager af gaver i overensstemmelse med Ligningslovens § 8a og drage omsorg for den regnskabsaflæggelse m.v., der følger heraf.
5.7                 Bestyrelsen modtager ikke honorar.
 
6. Hæftelse
6.1       Foreningen hæfter med sin formue for foreningens forpligtelser. Intet medlem hæfter personligt for foreningen.
 
7. Regnskab og revision
7.1       Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Dog er det første regnskabsår at regne fra stiftelsesdatoen til den 31. december.
7.2                 På den årlige generalforsamling vælges en revisor for 1 år ad gangen.
7.3       Revisor gennemgår regnskabet, men der er ikke krav om en egentlig revision, medmindre der af SKAT stilles krav herom efter ligningslovens § 8a.
 
8. Vedtægtsændringer
8.1       For ændring af foreningens vedtægter kræves, at ændringen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemme på en generalforsamling. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer være til stede (quorum).
8.1.2    Såfremt quorum ikke er opfyldt, men ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, kan dirigenten med bestyrelsens samtykke indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer uden krav om opfyldelse af quorum.
8.2                 Beslutning om opløsning af foreningen sker efter reglerne i 8.1 og 8.1.2.
8.3       Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Hospice Midtsjælland.
Hvis foreningen opløses inden stiftelse af den selvejende institution, Hospice Midtsjælland, skal midlerne benyttes til støtte af plejehjem i Herlufmagle og Glumsø.
 
9. Tegning
9.1       Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den xx. juni 2023.
 
Bestyrelsens underskrift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
                                                                                Version 1.0 2023.05.15 Thomas S. Knudsen