Vedtægter for Loftværket
 
 
§ 1 Navn og hjemsted
 
Stk. 1. Foreningens navn er: Loftværket.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Glumsø, Næstved Kommune.
 
 
§ 2 Formål
 
Foreningens formål er at etablere og drive et åbent kreativt værksted i Aktivitets- og medborgerhuset Glumsø Kro for derigennem
 
• At give huset en mere åbenbar status som medborgerhus til glæde for mange flere borgere. Huset skal som et naturligt væsentligt led i arbejdet også inkludere børn og unge gennem kontinuerlig undervisning og aktiviteter i bl.a. kreative fag, samt formidling af ideer og tanker. Et led i arbejdet er at skabe sammenhæng mellem den kreative del af Glumsø, omegnen og erhvervsinteresser, således at parterne får glæde af kendskabet til hinandens kompetencer og udviklingsperspektiver.
 
• At skabe et kreativt værksted hvor der kan dannes nye netværk og alliancer på tværs af det etablerede foreningsliv og det uorganiserede fritidsliv, i et åbent og imødekommende miljø.
 
• At opbygge en værkstedskultur hvor brugerne kan udvikle deres kreative evner og kunstneriske udfoldelse gennem processer, gensidig inspiration, samvær og socialt engagement.
 
 
§ 3 Medlemmer
 
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner, foreninger og institutioner, der ønsker at støtte foreningens formål, og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
 
Stk. 2. Ind- og udmeldelse sker til foreningens bestyrelse.
 
Stk. 3. Medlemsåret går fra generalforsamling til generalforsamling.
 
 
§ 4 Bestyrelsen
 
Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
 
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis min. 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.
 
Stk. 5. Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet.
 
Stk. 6. Formanden tegner foreningen i samarbejde med den øvrige bestyrelse i forhold til drift af værkstedet.
 
Stk. 7. Bestyrelsen skal tillige sikre, at der føres en fortegnelse over foreningens medlemmer.
 
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
 
§ 5 Regnskab, formue og hæftelse
 
Stk. 1. Kassereren skal sørge for at foreningens regnskab bliver ført samt, at det reviderede regnskab bliver fremlagt på generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret, herunder også kontingentbetalinger.
 
Stk. 2. Revisoren skal godkende og påtegne foreningens regnskab før generalforsamlingen.
 
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
 
Stk. 4. Evt. overskud anvendes til aktiviteter og eksterne undervisere i værkstedet og tilkøb af inventar og lign. til værkstedet.
 
Stk. 5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.
 
 
§ 6 Generalforsamlingen
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 
Stk. 3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske senest 3 uger før den afholdes ved annoncering på Loftværkets hjemmeside og i elektroniske medier, der har udbredelse i lokalområdet; samt via en e-mail til medlemmer. Indkaldelse skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden til generalforsamlingen eller teksten ”dagsorden i henhold til vedtægterne”.
 
Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
Stk. 5. Eventuelt indkomne forslag og andre dokumenter til behandling på generalforsamlingen offentliggøres på Loftværkets hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dokumenterne udleveres til ethvert medlem eller støttemedlem, der måtte ønske det. Revisorpåtegnet regnskab udleveres til ethvert medlem på forlangende.
 
Stk. 6. Stemmeret ved generalforsamlingen har enhver, som er medlem af foreningen, og som ikke er i kontingentrestance.
 
Stk. 7. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Foreninger og institutioner skal meddele navnet på deres stemmebærer til dirigenten. Stemmebæreren kan kun stemme ved tilstedeværelse på generalforsamlingen.
 
Stk. 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal.
 
Stk. 9. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning fremlægges
 5. Revideret regnskab fremlægges og godkendes
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af bestyrelsessuppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt
 
Stk. 10. Vedtægtsændringer, der besluttes på en generalforsamling med almindeligt flertal, træder i kraft straks efter generalforsamlingens afslutning.
 
Stk. 11. Det førte referat af generalforsamlingen underskrives af referent og dirigent. Referatet offentliggøres på Loftværkets hjemmeside senest 30 dage efter den afholdte generalforsamling.
 
 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk. 1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning derom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter en begæring herom er givet og skal indkaldes med mindst 1 uges varsel (jævnfør § 6 stk. 3 omhandlende indkaldelse og stk. 5 vedr. offentliggørelse af dokumenter).
 
Stk. 3. Dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. De emner, der ønskes behandlet
 
Stk. 4. Der kan kun tages beslutninger om de på dagsordenen skrevne emner.
 
 
§ 8 Valg
 
Stk. 1. Valgbarhed
Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive medlemmer under 16 år, dog kan der højst være 2 medlemmer i bestyrelsen under 18 år.
 
Stk. 2. Valg til bestyrelse gælder for 2 år.
 
Stk. 3. To medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år. Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg i ulige år.
 
Stk. 4. På generalforsamlingen vælges hvert år en suppleant og en revisor.
 
Stk. 5. Foreslås der på generalforsamlingen flere til valg på ledige poster, end der er pladser til, vælges de med de højeste stemmetal til de ledige poster.
Ved stemmelighed, stemmes der igen.
 
 
§ 9 Opløsning
 
Stk. 1. Beslutning om opløsning skal træffes på en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger senere.
 
Stk. 2. Der skal være mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling, der stemmer for opløsning, og almindeligt stemmeflertal ved den ekstraordinære generalforsamling.
 
Stk. 3. Evt. midler anvendes efter bestyrelsens forslag og generalforsamlingens godkendelse til almennyttige formål eller aktiviteter i medborgerhuset.
 
 
Således vedtaget og underskrevet på generalforsamlingen den 22. september 2020
Hvis du gerne vil vide mere om Loftværket, kan du skrive til os via vores facebookside https://www.facebook.com/groups/1575287532745058

Du kan også skrive en mail til os på loftvaerket@gmail.com

 Vores forening består af følgende medlemmer:

Merete Djurhuus

Marianne Buk

Ghita Grønne

Marianne Bjerre

Tonnie Stegman

Vibeke Vea

LOFTVÆRKET

Et projekt, , som samler folk på landet omkring aktiviteter i et trygt og uformelt miljø, som kan give næring til sammenhold og fastholde identitet og forankring såvel kulturelt som socialt. Ved at etablere faciliteter og rammer for samvær i mange former, kan det opleves attraktivt, at vi i landdistrikt Glumsø og omegn har noget at byde på for børn, unge og ældre.
Vi vil tilbyde og gennemføre aktiviteter som appellerer til en bred brugerflade for derigennem at fastholde samvær og integritet i vores lokalområde via kreative og kulturelle tiltag som understøtter kommunens udviklingsstrategi.