Næste møder:
                      
                   Tirsdag den 6. juni kl. 18.00 – demokratikursus, Den Gule Cafe
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
                      Torsdag den 17. august – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 26. august - KOKS

 
Dagsorden for møde torsdag den 25. maj 20 23 kl 18:30

Deltagere: Thor Temte, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Elisabeth Bastholm, Karen Henriksen, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen.
Afbud:. Jens Nygaard Knudsen.
Gæster: Åsø Bylaug
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer…..
                Referent…

 
2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 20-04-2023
2.2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat 
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 ….
  
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer.
4.1 Formanden:
4.1.1  Renovering af Infotavlen på Ll. Torv i Glumsø – svar til Lions
4.1.2 Ny turist info stander på stationen (eller andet sted i byen)
4.1.3 Indvielse af Gamer rum Klubben, Glumsø Skole.
4.1.4 Kandidat til den Grønne Pris 
4.1.5 Hjertestarter i Hallen, Lions servicerer.
4.1.6 Sct.Hans båltale – emner at berøre
4.1.7 Demokratikursus tirsdag 6 juni – program (foreløbig)
4.1.8 Samarbejde om padelbane i Glumsø
4.1.9 Ukrainske flygtninge – skal vi engagere os i lokale arrangementer
4.1.10 Ny kontakt betjent
4.1.11 …
4.2 Medlemmer
4.2.1 …
  
5 Gæster: Åsø Bylaug
5.1 Gensidig præsentation (Åsø Bylaug og Lokalrådet)
5.2 Uformel dialog - herunder:
5.2.1 Nuværende arbejde i Åsø bylaug samt kommende planer.
5.2.2 Er der konkrete ting lokalrådet kan hjælpe med.
5.2.3 Hvilke informationskanaler kan vi som Lokalråd anvende for at sikre alle i Åsø er informeres om diverese aktiviteter m.m.
5.2.4 …
 
6 Håndtering af affaldsproblem på pladsen ved NK’s pumpestation (ved Smørhullet)
6.1 Der henkastes affald på jorden – fortrinsvis fra holdende biler
6.2
  
7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø
7.1.1 Byfilm
7.1.1.1 Status (Poul og Visti)
7.1.1.2 …
7.1.2 Velkomstmappe
7.1.2.1 Status (Poul og Visti)
7.1.2.2 …
7.2 Fjernvarme i Glumsø
7.2.1 Status (Vagn)
7.2.2 ….
7.3 Bypedellerne.
7.3.1 Info fra sæsonstart 22. april (Vagn)
7.3.2 Tag på bålhytten - Smørhullet
7.3.3 ….
7.4 Kunst i det offentlige rum – gavlmaleri på Storegade
7.4.1 Info/status (Jens B.)
7.4.2 ….
7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej
7.5.1 Indvielse (Jens B)
7.5.2 …
7.6 Afgræsning i Anlægget
7.6.1 Staus, hvornår udsættes køer/kalve og hvormange
7.6.2 …
7.7 Oprettelse af Hospice i Glumsø
7.7.1 Status (Poul B)
7.7.2 …
7.8 Rågekolonier i Glumsø
7.8.1 Status (Visti)
7.8.2 …
7.9 Skaterbane på Glumsø Skole
7.9.1 Status (projekt lukket ned) (Visti)
7.9.2 …
7.10 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind!
7.10.1 ….
7.10.2 ….
  
8 Økonomi
8.1 …… (Jens B)
  
9 Eventuelt
9.1

  
Næste møder:
                     Tirsdag den 6. juni kl. 18.00 – demokratikursus, Den Gule Cafe
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
                      Torsdag den 17. august – Bestyrelsesmøde
                      Lørdag den 26. august - KOKS
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.
 


Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 20 23 kl. 18:30


Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Vagn Holck Lauridsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Thor Temte, Poul B. Eriksen og Elisabeth Bastholm
 
Afbud: Ellen Wejdling, Linda Frederiksen og Karen E Henriksen
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer:
                Referent: Jens B. Nielsen (og Karen EH)

 
2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 16-03-2023
2.1.1 Punkt 3.1.3 Thor har snakket med Lions om opslagstavlerne i byen. Lions vil godt renovere opslagstavlen på Lilletorv og er enige i, at kortet ved Kroen skal restaureres. Thor holder løbende dialog med Lions om hvordan og hvornår, det skal ske i praksis.
 
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 Dagsorden blev godkendt 
 
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer
4.1 Formanden:
4.1.1 Visti deltog i Åbent Hus i Kultur og Fritid den 30. marts. Her talte han blandt andre med Idræts- og Fritidskonsulent Maja Damgård om, at et af ønskerne i LUP’en var et bedre samarbejde mellem foreningerne i Glumsø. Maja Damgård vil gerne være med til at arrangere et møde med de lokale foreninger. I samtale med Kim Dawartz nævnte denne bl.a., at telefonisk kommunikation principielt er billigere end mail kommunikation. Grunden er bl.a. at mails skal journaliseres og gemmes.
4.1.2 Dansk Rakkerpak vil gerne underholde Glumsøs borgere igen i år. Invitationen er videresendt til Rejseladen og til Bio.
4.1.3 Syng sammen i Sommernatten fortsætter i 2023, som det plejer. Programmet for 2023 er på vej J
4.1.4 Lokalrådene i NK er inviteret til at deltage i et arrangement om den kommende Næstvedstrategi. Arrangementet afholdes den 27. april kl. 16.30 på Rønnebæksholm.
4.1.5 Vinterbadepunkt: Det blev besluttet at indstille til NK at Glumsø Badestrand bliver registreret som Vinterbadepunkt. Vinterbadepunkt er en del af den nordiske mærkningsordning Badepunkt, som har til formål at fremhæve gode, sikre badesteder. Ordningen bestyres i DK af Friluftsrådet.
4.1.6 Borgerrådgivningen i NK har udgivet sin årsberetning den kan læses her: Borgerrådgiveren udgiver sin første hele årsberetning | Næstved Kommune (naestved.dk)
4.1.7 Åsø bylaug er inviteret til at deltage i Lokalrådets bestyrelsesmøde den 25. maj. Et emne på mødet bliver ”fjernvarme”.
4.1.8 Invitation fra Lokalråd Fensmark til at deltage i et møde, hvor Lokalråd Fensmark gerne vil høre, hvordan projekt ”Sansoteket” lykkedes i Glumsø. Visti og Jens NK deltager i mødet.
4.1.9 Mette Dinesen udsender et nyhedsbrev om Lokaldemokrati og Medborgerskab, det første i 2023 er netop udkommet. I nyhedsbrevene kan man bl.a. læse om puljer og fonde til lokal udvikling og gode eksempler på, hvordan frivillige skaber lokal udvikling. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan man tilmelde sig her: Ubivox email platform (uxmail.io)
4.2 Medlemmer:
4.2.1 Kommunestrategi – borgermøde 30. marts: Thor og Visti deltog i mødet, som havde fokus på ”Livet i Bymidten og Livet i Oplandet”. Formålet var at få input til borgersamlingens arbejde.
4.2.2 Jens NK har svaret på NK’s henvendelse vedr. bekæmpelse af bjørneklo!!
 
 
5 Besøg af Mette Dinesen, NK’s Lokalrådskonsulent
5.1 Mette var glad for at være inviteret til at deltage i lokalrådets bestyrelsesmøde, da hun meget gerne vil i dialog med lokalrådene. Mette arrangerer også gerne dialogmøder imellem lokalråd og politikere. Mette er kommunens kontaktperson i LAG.
5.2 Demokratikursus: Mette vil gerne have ideer til indhold, form og tidspunkt? Hvordan styrker vi det tværgående samarbejde lokalrådene imellem? Visti sender forslag til mødedatoer i ugerne 5.-18. juni.
5.3 Fire af de 14 lokalråd i NK har udarbejdet en LUP. Foruden Glumsø & Omegn er det Vestlandet4700, Lokalområdet 4262 og Tybjerg & Omegn. Tappernøje har lavet en ”Bæredygtig Lokal Udviklingsproces” (BLUP)
5.4 Visti fortalte om nogle af de udfordringer Glumsø & Omegns lokalråd har pt. (Bekæmpelse af Råger i Glumsø By, vedligeholdelse af Bålhytte (Smørhullet) og af Sansoteket, drift af hallens cafeteria, mm)
 
 
6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
6.1 Evaluering af Workshop. Der deltog 4 personer udover Lokalrådets bestyrelse, derfor blev der arbejdet i plenum. Der var en god debat og gode forslag til det videre arbejde.
6.2 Følgende er startet (lokalrådets repræsentant):
6.2.1 Skaterbane (Visti)
6.2.2 Samarbejde mellem foreningerne (Elisabeth og Visti)
6.2.3 Udvidelse af Glumsø Hallen / redskabsrum (Visti)
6.2.4 Oprettelse af hospice i Glumsø (Poul BE)
6.2.5 Kunst i Glumsø (Jens BN): Ahlmann har givet tilsagn om, at der godt må males på gavlen af Storegade nr.9. Jens har været i kontakt med Anne Bundgaard, som bl.a. har lavet gavlmalerier på 2000 Frederiksberg. Hun har givet et tilbuds på opgaven og Jens vil nu prøve at søge penge til projektet. Projektdokument vedr. Projekt Gavlmaleri i Glumsø blev fremlagt og godkendt af Lokalrådets bestyrelse.               
 
 
7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø:
7.1.1 Optagelsen at Byfilmen er aftalt til 22. maj og drejebogen er lavet. Der skal bruges nogle statister til optagelserne.
7.1.2 Spånpladegrunden: Birch ejendomme har ikke fået svar på, hvornår de kan byde på en byggegrund. Det er til vurdering, om der evt. skal føres fjernvarme ud til området.
7.1.3 Sorøvej 17: Der har været afholdt et nabomøde på byggegrunden med NK. Der var en grundig debat om projektforslaget. NK vil se på projektforslaget igen.
7.2 Fjernvarme i Glumsø:
7.2.1 E.ON har tilbudt at lave et projektforslag, som forventes færdigt inden sommerferien. A.m.b.a. mangler stadig CVR. Nr. Det er meget uforståeligt, at det skal tage så lang tid og dermed bremse arbejdet!!
7.3 Bypedellerne: Der har været afholdt møde om kommende opgaver (Sæsonstart). Der er mange opgaver og derfor brug for flere Bypedeller!
7.4 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø:
7.4.1 Den 14. april blev der afholdt et møde med Alex D. Albrektsen, NK. Med baggrund i at der generelt køres alt for hurtigt på Nyvej, kunne Alex bl.a. oplyse, at der er planlagt hastigheds dæmpende foranstaltninger i form af hævet fodgængerfelt ved Wengberg og pudebump ved fodgængerfelt ved Haletudsen og på Sandbyvej lige før viadukten. Lokalrådet havde derudover nogle ønsker omkring vejforbedringer i byen. Disse ønsker tog Alex med til NK.
7.5 Rågekolonier i Glumsø by: Det brev, der blev sendt til formanden for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, er blevet videresendt til Jens Fuglsang Bach, som har svaret at NK ikke har nogen politik vedr. regulering af råger, og at der heller ikke er afsat midler til regulering af råger. Men lokalrådet må gerne sørge for, at der bliver fjernet reder, hvis Lokalrådet betaler udgifterne!!! Projektdokument vedr. Regulering af Råger i Glumsø By blev fremlagt og godkendt af Lokalrådets bestyrelse.
                 
 
8 Økonomi
8.1 Intet til dette punkt
 
  
9 Eventuelt
På næste møde sættes et punkt på dagsordenen vedr. håndtering af affald på pladsen for enden af NK’s vej til pumpestationen nedenfor Smørhullet. Visti
 
 
Næste møder:
                      Torsdag den 25. maj – Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. juni kl. 18.00 – demokratikursus, Den Gule Cafe
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
Sommerferie
                      Torsdag den 17. august - Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.


Dagsorden for møde torsdag den 20. april 20 23 kl 18:30


Deltagere: Thor Temte, Jens Nygaard Knudsen, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Elisabeth Bastholm.
Afbud: Karen Henriksen, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen.
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer…..
                Referent……


2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 16-03-2023
2.2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat
 
3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 ….
 
4 Orientering og debat ved formand/medlemmer.
4.1 Formanden:
4.1.1 Reception i Kultur og Fritid
4.1.2 Dansk Rakkerpak, Tour De Næstved
4.1.3 Syng Sammen i Sommernatten – plan 2023
4.1.4 Sæt dit præg på Næstved Kommune frem mod år 2035 / Rønnebæksholm 27 april
4.1.5 Badestrand - Vinterbadepunkt
4.1.6 Borgerrådgivning NK, årsberetning.
4.1.7 Invitation fra Lokalråd Fensmark (Sansotek)
1.1.1  …
1.2 Medlemmer
1.2.1 Kommunestrategi – borgermøde 30/3 i Gl. Ridehus (Thor)
1.2.2 ...
 
5 Besøg af Mette Dinesen / Lokalområdekonsulent - indeholdende bl.a.:
5.1 Mette præsentere sig selv og hendes ”job-profil/opgaver”
5.2 Emner bl.a.:
5.2.1 Kommende info møder for lokalrådsmedlemmer
5.2.2 Lokalsamfundenes frustration over ”småting”
5.2.3 Hvordan finder vi rundt i den kommunale adminstration/organisation
5.2.4 Hjælp til fremskaffelse af resourcer (penge) til såvel større som mindre opgaver
5.2.5 Konkret hjælp: Udvidelse Glumsø Hallen, Råger (se også pkt 7.6)
5.2.6 …
 

 
 
 
6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
6.1 Evaluering af Workshop
6.2 Og hvad herfra.
6.2.1 ……
6.2.2 Er igangsat:
6.2.2.1 Skaterbane (Visti)
6.2.2.2 Samarbejde i foreningerne (Elisabeth, Visti)
6.2.2.3 Udvidelse af Glumsø Hallen / redskabsrum (Visti)
6.2.2.4 Oprettelse af Hospice i Glumsø (Poul B)
6.2.2.5 Kunst i Glumsø (Jens B)
 
7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø
7.1.1 Byfilm
7.1.1.1 Status (Poul og Visti)
7.1.1.2 …
7.1.2 Spånpladegrunden
7.1.2.1 Status
7.1.2.2 …
7.1.3 Sorøvej 17
7.1.3.1 Status (Jens B)
7.1.3.2 …
7.2 Fjernvarme i Glumsø
7.2.1 Status (Vagn)
7.2.2 ….
7.3 Bypedellerne.
7.3.1 Sæsonstart - kommende opgaver
7.3.2 ….
7.4 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø
7.4.1 13/4 Møde med Alex D. Albrektsen / Team Trafik
7.4.2 ….
7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej
7.5.1 Status (Jens B.)
7.5.2 …
7.6 Rågekolonier i Glumsø
7.6.1 Status (Visti)
7.6.2 …
7.7 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind!
7.7.1 ….
7.7.2 ….
 
8 Økonomi
8.1 ……
 
9 Eventuelt
9.1
 
Næste møder:
                      Torsdag den 27. april 2023 kl. 16.30, Rønnebæksholm (tilmelding nødvendig)
                      Torsdag den 25. maj
                      Torsdag den 15. juni
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18:30 på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen” i Kobberstuen.


                    
  Onsdag den 29. marts – LUP Borgermøde i ”Den Gule Café” kl. 19.00

                      


 


Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. marts 20 23 kl. 18:30
Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Vagn Holck Lauridsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Thor Temte, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen
 
Afbud: Poul B. Eriksen og Elisabeth Bastholm, Karen E Henriksen deltog ikke i hele mødet
 
 
1 Valg af ordstyrer og referent.
                Ordstyrer: Poul W
                Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen


 
2 Bestyrelsen konstituerer sig
2.1 Bestyrelsen konstituerer sig:
2.1.1 Formand: Visti Christoffersen
2.1.2 Næstformand: Thor Temte
2.1.3 Kasserer: Jens Bybeck Nielsen
2.1.4 Sekretær: Karen Eberhardt Henriksen
2.2 Linda Frederiksen er ny suppleant, så der var en kort præsentation ”bordet rundt”
2.3 Billede af bestyrelsen: Blev udsat til næste gang, da der manglede to medlemmer af bestyrelsen.
 
 
3 Gennemgang af referat fra sidste møde.
3.1 Møde 19-01-2023
3.1.1 Punkt 4.1.1 Visti inviterer Mette Dinesen, NK til næste bestyrelsesmøde.
3.1.2 Punkt 4.1.2 Visti venter med at tage kontakt til borgerne i Sandby og Tyvelse, til der er styr på, hvor på internettet Lokalrådets dokumenter kommer til at ligge (hjemmesiden er ved at blive flyttet til en ny platform)
3.1.3 Punkt 4.1.3 Thor har endnu ikke fået taget kontakt til Lions vedr. opslagstavlerne i byen.
 
 
4 Godkendelse af dagsorden.
4.1 Dagsorden blev godkendt
 
 
5 Orientering og debat ved formand/medlemmer
5.1 Formanden:
5.1.1 Hjertestartere i Glumsø: Der mangler registrering af hjertestarterne og styr på den årlige service. Problemet skal drøftes med NK, så det tages op på næste møde, hvor Mette Dinesen, NK deltager. Visti
5.1.2 Kloakering ved skolens langs med Sorøvej: Ønske om, at der etableres en grussti (skolesti) til skolebørnene langs med boldbanerne, og at krolfbanen bliver reetableret. Visti har aftalt et møde med de relevante borgere fra Glumsø og Signe Vind fra NK når reetableringsarbejdet skal gå i gang.
5.1.3 Administrationsgrundlag for flexboliger i NK: NK har sendt en forespørgsel til Lokalråds bestyrelserne i NK vedr. høringssvar af forslag til administrations- grundlaget af flexboliger. Visti har svaret at Glumsø & Omegns Lokalråd ikke ønsker ændringer i administrationsgrundlaget.
5.1.4 Oversigt over mulighederne for at søge fonde: Foreninger i NK kan få gratis licens til www.fonde.dk, hvor man kan få et samlet overblik over legater og fonde samt få en masse inspiration. Vigtigt at præsentere linket til hjemmesiden med til LUP borgermødet. (Ellen og Karen)
5.1.5 Storegade 4 – pizzeria, lejligheder: Pizzeriaet flytter op midt i Storegade (nr. 4), hvor der var bager. Der bliver etableret to lejligheder i selve bageriet.
5.2 Medlemmer:
5.2.1 Kommuneplanstrategi – foreningsmøde 7. marts: Strategien skal sætte kursen for udviklingen i NK frem mod 2035. 5 af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, som i alt havde 49 deltagere fra forskellige foreninger. Deltagerne blev bedt om at komme med ideer til tre emner: Børn og unge; Byudvikling samt Bæredygtighed og Erhverv. Det var et godt møde.
5.2.2 Kommuneplanstrategi – følgegruppemøde 9. marts. Følgegruppen består af 7 lokalrådsforpersoner i NK. Visti deltog sammen med de øvrige medlemmer af gruppen. Processen for den kommende strategi for lokalområderne blev præsenteret. Den består af følgende punkter:
5.2.2.1 Strategien skal dække hele NK: landområder, udviklingscentre, Næstved by
5.2.2.2 Strategien skal bygge ovenpå ”Godt Liv på Landet” 2017-2021
5.2.2.3 Strategien skal prioritere temaerne – børn og unge / byudvikling / bæredygtighed og erhverv
5.2.2.4 Strategien skal involvere blandt andet:
5.2.2.4.1 En styregruppe
5.2.2.4.2 Borgergruppe
5.2.2.4.3 Borgermøder
5.2.2.4.4 Et større seminar
5.2.2.4.5 Lokalrådene som bindeled til borgerne
5.2.2.5 Følgegruppen fik præsenteret et udkast til tidsplan for den overordnede kommuneplanstrategi samt strategien for lokalområderne.
5.2.3 Temamøde, foreningernes kommunikation med omverdenen: Poul BE og Visti deltog i temamødet, hvor der var fokus på, hvordan foreninger kan bruge deres hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve til at få flere medlemmer og sælge flere ydelser.
 
 
6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
6.1 Borgermødet afholdes som aftalt den 29. marts 2023 i Den Gule Café.
6.2 Bestyrelsen fordelte opgaverne imellem sig: Vagn, Ellen og Karen er tovholdere og laver den endelige planlægning.
 
 
7 Cykelstiforbindelse via Ulstrup Mosevej
7.1 Visti orienterede om arbejdet med at forbedre stien, så den kan benyttes med almindelige cykler. Arbejdet påbegyndes i marts.
7.2 Jens BN har været i kontakt med Skelby Lokalråd og aftalt at lave en indvielse af cykelforbindelsen i maj eller juni. Det kunne være en cykeldag, hvor man evt. starter i Glumsø og cykler langs søen til Nødholmsvej og via Ulstrup Mosevej til Krigshavnen i Skelby, hvor der afsluttes med pizza. Lige nu afventer man endelig besked fra NK om, hvornår stien er færdig.
    
 
 
8 Fjernvarme i Glumsø.
8.1 Bestyrelsen har konstitueret sig med Vagn som formand.
8.2 A.m.b.a. har store problemer med at få et CVR.nr. fordi SKAT har sagspukler. Uden CVR er det umuligt at skaffe penge til opstartsarbejdet. Men arbejdet i bestyrelsen skrider rigtig godt frem. Referat fra generalforsamlingen mm kan ses her: Glumsø Fjernvarme (glumsoavis.dk)
 
 
9 Status på projekter / opgaver
9.1 Boligudvikling i Glumsø:
9.1.1 Velkomstmappe til nytilflyttere vil være klar 1. juli. Andelsboligforeninger og grundejerforeninger i Glumsø vil få mapperne, som de så kan udlevere personligt til nytilflyttere.
9.1.2 Optagelsen at Byfilmen er aftalt til 22. maj. Filmen finansieres af lokale sponsor midler indsamlet af AD-MEDIA-Danmark. Lokalrådet er vidende om hvilke firmaer, der har sponsoreret filmen, men kender ikke de enkelte beløb.
9.1.3 Søpark Alle 1: Der er skrevet kontrakt på alle lejemål.
9.1.4 Sorøvej 17: NK afholder et nabomøde sidst i maj måned, hvor alle de nærmeste naboer er inviteret til at deltage.
9.1.5 Spånpladegrunden: Birch ejendomme har spurgt NK, hvornår grundene vil komme i udbud. NK svarede, at det vil ske efter sommerferien. Lokalrådsbestyrelsen efterspurgte en plan for, hvordan fjernvarme indtænkes i byggemodningen. Man kunne evt. stille spørgsmål på et byrådsmøde til sammenhængen mellem politik og byggemodning. Visti har udarbejdet en redegørelse for den langtrukne byggemodning af arealet. Det blev aftalt at denne skrivelse fremsendes til NK med kopi til Carsten Rasmussen og Marianne Olsen. Skal lokalrådet foreslå et nyt navn til Fabriksvej?
9.2 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø:
9.2.1 Opfølgende mail sendt til Trafik og Miljø, Team Trafik: Der er ikke sket noget siden mødet i efteråret 2021, bortset fra ny asfalt enkelte steder i byen. Lokalrådet har ikke fået svar fra NK vedr. de øvrige punkter, som blev drøftet på mødet i 2021 (hastighedsregulering mm). Men forhåbentlig skal byen graves op i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør, så Lokalrådsbestyrelsen gør ikke mere ved sagen lige nu.
9.3 IT, hjemmesider, elektroniske infosystemer:
9.3.1 Arbejdet med omlægning af NK’s hjemmesider skrider meget langsomt frem. Visti har bedt om mere undervisning for at kunne deltage i vedligeholdelsen af hjemmesiden. Men det har ikke været muligt.
9.4 Rågekolonier i Glumsø by:
9.4.1 Lokalrådet har taget initiativ til at samle en arbejdsgruppe, som består af nogle berørte borgere og nogle medlemmer fra Lokalrådets bestyrelse. Det første møde blev afholdt den 13. marts. Det var et meget konstruktivt møde, hvor det blev aftalt, hvad der skal gøres og hvem der gør hvad.
9.4.2 Der har efterfølgende været kontakt til NK, hvor beskeden var, at naboerne skulle skræmme rågerne med larm de næste 14 dage. Dette er sat i værk. Der er også afsendt et brev til formanden for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. I brevet bliver der gjort opmærksom på problemet og formanden inviteres til at komme til Glumsø og opleve rågernes aftensang.
9.5 Biografens jubilæum den 5. oktober 2023. I forbindelse med Biografens jubilæum er der indgået en aftale mellem Biografen og Lokalrådets bestyrelse om fælles aktiviteter på dagen. Lokalrådenes Fællespulje yder et bidrag på 5000 kr. til aktiviteterne. Det medførte lidt snak, om de lokale foreninger er klar over, at de kan søge penge fra Lokalrådspuljen, hvis det vel at mærke er til åbne arrangementer. Det tages med på LUP (Ellen og Karen) og der skal reklameres på NetAvisen (Visti og Poul).
9.6 Afgræsning ved nordenden af Glumsø Sø: Der er lavet aftale med ejeren af køerne om, at der igen i år kommer et par køer med kalve på engen.
                 
 
10 Økonomi
10.1 Lokalrådenes Fællespulje har bevilliget 5.200 kr. til Glumsø Bio’s jubilæum
 
  
11 Eventuelt
Intet til dette punkt
 
 
Næste møder:
                      Onsdag den 29. marts – LUP Borgermøde i ”Den Gule Café” kl. 19.00
                      Torsdag den 20. april – Bestyrelsesmøde
                      Torsdag den 25. maj – Bestyrelsesmøde
                      Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde
 
Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 23. februar 2023

 

Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen Ca. 23 personer deltog i generalforsamlingen

 

  1. Valg af stemmetællere:

Bente Frantzen Thor Temte

b.     Valg af dirigent:

Ole Jensen blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

c.      Indlæg om Boligudviklingen i Glumsø

Inden selve generalforsamlingen kom Visti Christoffersen med en status på boligudviklingen i Glumsø:

Bebyggelsen Søpark Brynet på Søpark Alle vil være indflytningsklar fra juli 2023 og alle 66 boliger er udlejet.

På Spånpladegrunden forventes byggemodningen begyndt februar 2023 og forventes færdig i august 2023. Der bliver i alt 7 forskellige byggefelter på arealet med forskellige typer bebyggelse. Boligselskabet Sjælland har allerede købt byggefeltet i det sydvestligste hjørne af arealet. Her vil de opføre 42 lejligheder i op til tre etager med etplans- og toplanslejligheder samt rækkehuse, alle til udlejning. Byggeriet vil blive opført med et klimaaftryk på en fjerdedel af det normale. Se mere på: Søgården i Glumsø - Boligselskabet Sjælland (bosj.dk)

Birch Ejendomme som opfører Søpark Brynet har også vist interesse for at bygge på Spånpladegrunden.

Lokalrådet arbejder på at få etableret en cykel-/gangsti mellem Fabriksvej og rundkørslen på Nyvej.

På Sorøvej17 har SB Enterprise A/S, Ringsted planer om at opføre 16 rækkehuse med indflytning ultimo 2024 primo 2025.

For dem der måtte have interesse i at kontakte en eller flere af ovenstående udlejere/ byggeentreprenører vil Lokalrådet lægge en oversigt over kontakt muligheder på Glumsø NetAvis (E-mail adresser/ link til hjemmesider m.m.)

d.     Formandens beretning:

Boligudvikling har som beskrevet i indlægget inden generalforsamlingen fyldt meget i 2022 og i forbindelse med det arbejder er der også blevet arbejdet med at få lavet en lille 3 minutters reklamefilm om Glumsø By, som er planlagt til at blive optaget i maj 2023.

Filmen sponsoreres af lokale erhvervsdrivende. Lokalrådets bestyrelse er også i gang med at lave en "tilflyttermappe", som vil informere om tilbud, faciliteter og aktiviteter i Glumsø by og omegn.

En anden ting, der har fyldt meget, er "Fjernvarme i Glumsø By". I september indkaldte Næstved Kommune Lokalrådets bestyrelse til et møde, hvor der blev præsenteret et projektoverslag for de praktiske muligheder for at få fjernvarme i hele Glumsø by. Forslaget var udarbejdet af fjernvarmeselskabet E.ON. Efter mødet i Næstved indkaldte Lokalrådets bestyrelse til et informationsmøde i Glumsø Hallen hvor omkring 220 borgere var mødt op. Efter mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe og deres arbejde ledte frem til oprettelsen af et

Side 1 af3

A.m.b.a. med navnet Glumsø Fjernvarme. Det er nu bestyrelsen for Glumsø Fjernvarme der fortsætter arbejdet med at få fjernvarme til Glumsø by.

Lokalrådets bestyrelser har et fortløbende arbejde vedr. trafik/vej/lysforhold i Glumsø by. Det omhandler bl.a. hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nyvej og renovering forbedring af Storegade, Ringstedvej og Østergade. Men med udsigten til at der skal graves op til fjernvarme, er dette arbejde sat i bero.

Der er efterhånden mange løbende opgaver som Lokalrådets bestyrelse varetager: Informationsarbejde: NetAvisen, Infoskærmen på kroen mm

Deltagelse i forskellige arbejdsgrupper nedsat af Næstved Kommune herunder trafikgruppen.

Afgræsning i den nordlige ende af søen. Syng sammen i sommernatten

Og ikke mindst Bypedellerne

Lokalrådets bestyrelse arbejder også fortsat på at få involveret lokalrådsområderne uden for Glumsø By. Men det lykkes kun i begrænset omfang bortset fra i Næsby. Der har dog været afholdt et møde i Sandby i forbindelse med Vejdirektoratets ønske om at lukke en vej i området. Dette var imod borgernes ønske og vejen er ikke blevet lukket©

Arbejdet med de Lokale Udviklings Planer (LUP) fortsætter og der afholdes borgermøde den 29. marts kl. 19.00 i den Gule Cafe.

Formanden takkede Næstved Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde. Lokalrådet er glad for den direkte kontakt og support fra Mette Dinesen.

Slutteligt takkede Visti Lokalrådets bestyrelse for veludført arbejde også set i lyset af, at ikke alle lokalråd fungerer lige godt.

Formandens beretning blev godkendt med klapsalve©

Efterfølgende bemærkede Thor Temte fra Næsby Bylag, at man der arbejder på at få en fælles varmeforsyning, som et alternativ til fjervarme.

Og Torben Hansen fra Åsø bemærkede, at man I Åsø oplever vækst i antallet af børnefamilier. Åsø har en lokalgruppe, som arbejder for lokalsamfundet, bl.a. med vedligeholdelse af gadekæret. Torben Hansen synes det er godt, der gøres noget for Glumsø By, men det er også vigtigt at have fokus på de små samfund.

I den forbindelse nævnte Poul B Eriksen, at Lokalrådet gerne opretter link til lokalsamfundene på NetAvisen, og også gerne hjælper med at oprette hjemmesider.

e.      Kassererens beretning:

Kassereren Jens B Nielsen fremlagde regnskabet for 2022.

Der var klap til kassereren og regnskabet blev godkendt. Formanden bemærkede, at regnskabet kun omhandler lokalrådets driftsbudget (primært mødeaktiviteter). Alle projekter som f.eks. "Afgræsning ved søen" aflægger særskilte regnskaber.

f.       Indkomne forslag:

Forslag 1:

Lokalrådets bestyrelse stillede forslag om ændring af Vedtægternes §8 Stk. 2 til:

"Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål i lokalområdet. Den sidste ekstraordinære generalforsamling tager ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse aflokalrådets midler."

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2 som ikke var et beslutningsforslag, men et forslag til debat:

Der er borgere i Glumsø By, som er generede afrågekolonier. Derfor er der et ønske om, at Lokalrådets bestyrelse hjælper med at løse problemet. På Glumsø NetAvis kan borgere bosiddende i Glumsø by registrere sig, hvis de er generet af en rågekoloni.

SideJaf3

.2

Der var bred enighed på generalforsamlingen om at gøre noget ved problemet. Lokalrådet opfordrer de berørte borgere til at deltage i arbejdet. Bjørn Hansen og Merete Djurhuus meldte sig til at deltage.

g.     Valg af medlemmer og suppleanter til Lokalrådets bestyrelse:

Følgende var på valg: Poul Worch Jens N Knudsen

Elisabeth Bastholm

Karen Eberhardt Henriksen Alle modtog genvalg

Begge suppleanter var på valg

Mads Jørgensen ønskede ikke genvalg. Som suppleanter blev valgt:

Ellen Wejdling- genvalg Linda Frederiksen

h.     Valg af revisorer

Begge revisorer blev genvalgt:

Henrik Djurhuus Mogens Petersen

i.       Eventuelt:

Fra salen blev der spurgt, om der blev arbejdet på at :fa flere dagligvarebutikker til Glumsø, når nu indbyggertallet vil stige. Linda Frederiksen svarede, at supermarkedskæderne kun finder det interessant at åbne butikker, i byer med mindst 10.000 indbyggere. Så vi er heldige i Glumsø, at der er to dagligvarebutikker.

Der blev også spurgt til, hvad der sker med stationsbygningen. Poul B Eriksen svarede, at der er kontakt til DSB om et eventuelt salg af bygningen.

Der var lidt mere debat om rågeproblemet, som alle anerkender, det er svært at komme til livs, men Lokalrådet lovede at arbejde videre med sagen.

Elisabeth Bastholm orienterede om, at hun dags dato havde deltaget i et møde i trafikgruppen i Næstved Kommune. Her blev det oplyst, at Sorø Kommune har indkaldt til møde om busrute 510, da Sorø Kommune ikke mener, de har økonomi til at betale deres bidrag til det nuværende antal afgange på ruten.

Formanden afsluttede mødet med at takke de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.