Glumsø Lokalråd » Referater » referat 2015
 
 
________________________________________________________________________
 
Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 19 november 2015.
 
 Deltagere:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte,   Visti Christoffersen, Jette Wengberg,   Arne Cederholm og inviterede gæstedeltager Ove Olsen
 
Fraværende:
 Claus Holm Larsen, Jesper Christiansen, Karen Henriksen og inviterede gæstedeltager Line
 
 1 Valg af ordstyrer.   Jette
 
 2 Godkendelse af referat fra møde den 26 oktober.    Godkendt.
 
 3 Evaluering af  projekt borgernært politi:
 
Ove og Line er lokale kontaktpersoner og deltager derfor om punktet på mødet.  
Line var forhindret i at deltage i dagens møde. 
Ove fortalte om sin oplevelse med at være kontaktperson og type af hændelser. 
Ove var tilfreds med sin rolle som kontaktperson og typen af kontakter hidtil var på det niveau, han havde forestillet sig, inden han sagde ja til at blive kontaktperson. 
Det skal endnu engang præciseres, at ordningen med projektet er et forsøgsprojekt.
 
 4 Evaluering af sidste lokalrådsmøde afholdt i Sandby forsamlingshus.
 
Hvorledes er det gået med første forsøg med at afholde lokalrådsmøde et andet sted end Glumsø?
Der var en generel opfattelse af at forsøget med at lægge et møde til en andet lokalt område havde været spændende og lærerigt for alle parter.
Planlægning af et nyt møde et sted i Lokalrådets område.
Det næste møde kan blive i Tyvelse eller Næsby til foråret.
 
 5 LUP:
 
Berit har udsendt LUP i foreløbig udgave. Der mangler indlæg i materialet fra interessegrupper og tovholdere bedes snarligt revidere beskrivelse af deres område.
Deadline for revisioner: 25 september 2015. Kun Poul har udført ønskede revisioner.
Tovholder for revisioners gennemførelse og LUP: Visti og Poul.
 
Poul viste den nye netvisningsprogram, der skal ligge under Kommunens hjemmeside med link direkte til kommunens Lokalråds hjemmesider. Og vise-versa. Systemet er klar til at gå i luften primo 2016.
 
 6 Orientering ved formanden
 
 6.1  Orientering fra Næstved Kommune om en høring under overskriften: 
Planstrategi 2016 – Mærk Næstved, Godt liv for familien 
Forslaget til planstrategi 2016 -2027 sendes i høring fra den 12 oktober 2025 til den 8 december 2015. Alle er velkommen til at indsende høringssvar. 
Er der stemning for Glumsø Lokalråd fremsender høringssvar??
 
Jens laver et oplæg til høringssvar og udsendes via mail. Medlemmer lover at kommentere.
 
 6.2 Postindlevering skal ske inden kl 10 for at nå at blive bragt ud dagen efter,(opslag i Brugsen) Jan Wenberg opfordrer Lokalrådet at tage denne store forringelse af Post Danmarks service op. 
Er der nogen af rådets medlemmer, der har overskud til at påtage sig denne udredning? 
Ingen af rådets medlemmer kan påtage sig opgaven.
 
Jens sender svar til Jan om sagen følger lokalrådets praksis: 
Lokalrådet kan bistå med den type opgaver i lokalsamfundet generelt, hvor en enkeltperson eller gruppe rejser en sag i lokalområdet af almen karakter. De pågældende forfatter  selv et klagebrev, underskriftindsamling o.lign. Lokalrådet kan være behjælpelig med en form for støtteerklæring e.lign. 
Eventuelt - afhængig af sagens kompleksitet - kan Lokalrådet sende samlet udtalelser videre.
 
 6.3 Lokalrådets vedtægter og forretningsorden: 
Visti og Jens har grundet ferier m.v. ikke nået at arbejde  videre med forretningsordenen.
 
 6.4 Revision af Lokalrådets huskeliste. 
Hele listen trænger til en opdatering. Listen er udsendt som bilag til mødets dagsorden.
 
Punkt fra tidligere møder. 
Lokalrådets forpligtigelser med NemID.
 
Status:  Claus igangværende.
 
 7 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
 
 7.1 Glumsø stations fremtid ---> Tovholder: Poul E.
 
 7.1.1  Der er udsendt pressemeddelelse til trykte medier og tv stationer om at besparelse på 1½ min ved at sætte hastigheden op til 200 km/t gennem Glumsø vil koste et 3 cifret millionbeløb.
 
 7.1.2 Visti har deltaget i Stationsrådets møde 27 oktober. Higlights fra mødet:  
1.. Uffe Nielsen (DSB) bekræftede at på sigt kan opgraderingen af Lille Syd banen (Næstved-Haslev-Køge) blive en alvorlig konkurrent til standsninger ved Glumsø station.
 
2. Rejsekort A/S er blevet pålagt at nu skal man harmonisere prisstrukturen over hele landet. Dette vil betyde at rejser fra/til Sydsjælland kan forventes at stige væsentlig.
 
 7.1.3 Visti har i Lokalrådets navn gjort et stort arbejde med at afbøde forringelse på DSB's nye køreplaner. Mange frustrerede indlæg på FB har været del af argumentationen og Vistis indsats bliver værdsat via FB.
 
Poul udtaler, at nu har Lokalråd og Stationens venner gjort alt, hvad der er fantasi til stationens fremtid og nu kan der næppe gøres mere, andet end at vente på afgørelser.
 
 7.2  2-1 veje som skoleveje ---> Tovholder: Arne L 
Der har været møde med Anders Gedde Petersen om bl.a. skiltning i Storegade og om trafikforhold ved jernbanebroen i Østergade. 
Endvidere har Anders lovet at sætte ønsket om Sorøvej som 2-1 vej højt på listen for tiltag med trafikomlægninger i NK.
 
 7.3  Legeplads ved Biblioteket ---> Tovholder: Jens
 
Der afventes stadig svar fra Kulturudvalget om anmodninger ifm. tilsagn om NK ejerskab og vedligehold efter etablering. Legepladsgruppen mangler denne vigtige ting i sin planlægning før der kan arbejdes videre med projektet overhovedet.
 
I referat fra sidste møde i Kulturudvalget fremgår det, at der er en bevilling på 350.000 kr via kommunens budget 2016 til projektet. Nærmere omstændigheder kendes ikke endnu.
 
 7.4  Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.
 
NK har oplyst målingsresultater for Glumsø Sø om søens vand i relation til badevandskvalitet. For fjerde år er måleresultater OK mht E-coli og Entrikogger for at bade i søen. 
NK fraråder fortsat at der bades i Glumsø Sø, idet der er overløbs kloaker, der kan være aktiv ved voldsomme nedbørsmængder og søen dermed kan tilføres nedbørsmængder opblandet med fækalier ad disse bygningsværker. Der er så vidt vides 4 stk af slagsen med udløb i den nordlige ende af Glumsø Sø. 
Oplæg til brev med adressen Helge Adam Møller, bestyrelsesmedlem i NK-Forsyning blev diskuteret. Brevets indhold er for ad denne vej, at få en udredning fra NK-Forsynings mulighed for at fjerne til-ledninger. Målet er at få fjernet, at NK fraråder badning i Glumsø Sø.
 
Jens og Visti retter kladden til brevet.
 
 7.5  Hjertestien ---> Tovholder: Jens.
 
 7.5.1 Der er kommet afslag fra NK til ønsket om etablering af grøft på privat mark for at hindre overskylning og skader på Hjertestien fra stejle skrænter forårsaget ved ekstreme vejrsituationer. Ejer af mark stiller velvilligt areal til rådighed på en længde af ca 340 meter langs stien på østsiden af søen. Projektets økonomi er ca 25.0000 kr til etablering af grøft m.v. og en årlig driftsudgift på ca 5.000 kr.
 
Uddrag i NK afslag er følgende tekst:  
Vi har været ude og vurdere stiens beskaffenhed og finder, at stien er i en tilstand, der opfylder standarden – altså af den kvalitet man må forvente af en natursti. Der ses et par skyllerender på strækningen, som nok er kommet fra afstrømningen af overfladevand fra marken. Næstved Park og Vej, som varetager vedligeholdelse af naturstien, vil reparere den dybe skyllerende inden vinter. Hvis naturstien i perioder er for våd til at færdes på, må brugerne tilpasse deres fodtøj efter forholdene. For at undgå at der etableres nye skyllerender kunne såretningen på den tilstødende mark ændres, således at den blev tilsået parallelt med naturstien. Det er I meget velkomne til at snakke med ejeren om.  
 
Der skal rettes en klage over afvisningen af anmodningen til projektet, Klagen skal indeholde den nedgørende holdning chefen i Natur og miljø påtager i sig rollen som smagsdommer. Desuden forholder chefen sig ikke til den store indsats i forarbejdet til projektanmodningen og den gestus
ejeren af mark viser, ved at stille areal til rådighed for en grøft-løsning.
 
Jens og Visti forfatter en klage og stiler den til foresatte i Natur og Miljøafdelingen, samt formand for Teknikudvalget.
 
 7.6  Ny hal2 i Glumsø ---> Tovholder: Visti.
 
Med en ny bevilling fra Kulturudvalget på 42.000 kr råder gruppen nu over 72.000 kr til renovering af hallens cafeteria. Målet er en færdig renovering den 5/2-2016.
 
 7.7  Adgang til skov og land ---> Tovholder: Thor.
 
 7.8   Samarbejde med politi ---> Tovholder: Visti.
 
 7.9   Information til områdets beboere ---> Tovholder: Visti.
 
 7.10  Glumsø Avis ---> Tovholder: Poul E.
 
Jens Lyhne har et ønske om, der i Glumsø forefindes et årshjul, hvor alle arrangementer indskrives og der derved ikke kan opstå konkurrence ved flere lokale begivenheder samme dag. Det kan måske kombineres med eksisterende IT mulighed. 
Der ligger sandsynligvis et stort arbejde i implementeringen af sådant et system, både med at alle relevante parter vedligeholder systemet med at lægge begivenheder ind og at den også kendes og benyttes af lokale borgere. Men hvis systemet kommer til at fungere, vil det give et løft i det lokale service niveau.
 
Poul arbejder på en model til årshjul, der er under afprøvning på Lokalrådets hjemmeside,
 
 7.11  Glumsø på Sjællandsleden ---> Tovholder: Thor.
 
 7.12  Mikrovirksomheder ---> Tovholder: Poul E.
 
 7.13  Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens
 
 7.13.1 Jannik Rauer NK oplyser, der stadig er god optimisme med at få gennemført og nogenlunde holde tidsplan i henhold til tidligere udmeldinger. Det skal siges, at Almindelig Brand stadig er ejer af området. Der er ikke overblik over om nedrivning kan ske inden for eksisterende budget og færdig nedrivning pr 1. juli skarpt ændres til midt på sommeren 2016.
 
 7.13.2 Der har været en del debat på FB 4171 Glumsø om, hvad området ved Fabriksvej kan bruges til efter sanerings afslutning og området er blevet offentligt tilgængeligt. Det har resulteret i, der er ved at blive dannet en gruppe af interesserede ildsjæle, der vil arbejde videre med ideer. Der er aftalt et møde med Jannik Rauer og gruppen om mulighed for at kunne bjerge materialer fra området inden nedrivning. Gruppen vil bruge materialer til at bygge forskellige opstillinger på området efter området er blevet åbent for offentlighedens benyttelse.
 
 7.14 Loftværket---> Tovholder: Claus
 
 8  Projekter i drift
 
 8.1  Hundeskoven ---> Tovholder: Jette.
 
 8.2  Rejseladen ---> Tovholder: Jens Lyhne
 
 8.3  Byens Børn ---> Tovholder: Poul.
 
Juleudvalget i år består af Helle fra Unique by Helle og Rikke fra Shell, samt Jan Wengberg. Jan vil genoptage tidligere tradition med placering af et meget stort juletræ foran plejehjemmet. Jan ønsker Lokalrådet giver en økonomisk hjælp til lysmontering. Jan fremsender et budget m.v. 
Jan nåede ikke lige at få fremsendt sine ønsker til Lokalrådsmødet
 
 8.4  KOKS ---> Tovholder: Poul.
 
Kan vores stand og indsats på KOKS forbedres?  
Der ønskes også en debat omkring det beløb, Lokalrådet  modtager fra KOKS og hvorledes dette beløb skal anvendes.
 
Punktet er udsat til næste møde.
 
 8.5  Smørhullet ---> Tovholder: Jette
 
 8.5.1 Tom L. Jørgensen, pilot på plejehjemmets rickshaw cykel. har indlagt
 
Denne flotte udsigt fra bakken over Smørhullet er desværre kun for folk med gode ben. Skønt lille afstand til parkeringspladsen kan vi ikke komme der med vores rickshaw cykel eller el scootere. Stien er simpelt hen for dårlig. Et par gange har vi på opfordring og med megen møje og besvær været der og ved Smørhullet med rickshaw cyklen, men nu er det umuligt. En grusbelagt sti ville være en dejlig julegave.
 
Claus Walter, Naturstyrelsen (NST) er kontaktet for ønsket og NST stiller sig åben for at lægge areal til ønsket og vil gerne deltage med den praktiske udførelse af en stiforløb. NST har ikke midler til at bidrage økonomisk til en handicapvenlig sti.
 
Doris har kontaktet Lions Club Suså og Tom har kontaktet Helge Adam Møller, medlem af bestyrelse i NK Forsyning om mulighed for sponsorstøtte til projektet. 
Lions har bestyrelsesmøde den 5 dec. og NK Forsynings eventuelle uddeling bliver først i foråret Anders Walter, NST er blevet bedt om at udfærdige projektbeskrivelse og budgetpris til brug på Lions møde den 5 december.
 
NST og Tom ønsker Lokalrådet til at varetage projektets økonomiske del med ansøgning af fondsmidler m.v.
 
 8.6  Visti, Jette og Doris arbejder for at udvide gruppen af frivillige, der på skift ca hver uge rydder op og fjerner affald ved Smørhullet. Der er lavet en aftale med Haletudsen om at affald må deponeres i deres affaldssystem.
 
 9 Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik.
 
Glumsø Lokalråd har tilsluttet sig som medunderskriver til Lokalråd i NK formandsgruppes fælles høringssvar om skolepolitikken i NK.
dette ønske på Facebook:
 
 10 Erhverv, handel.
 
 11 Det grønne Glumsø.
 
Der har været korrespondance med Park og Vej om træer i Storegade. Ønske fra P&V at få oplyst perioden for brug af stikdåser til julebelysning. P&V vil flytte stikdåser ved træer, der er så tæt placeret, at træer trues med at vokse ind i stikdåser. Flytning ville ske udenfor perioden med julebelysning.
Ved denne lejlighed, fik vi at vide, at trods Asketræer i mild grad var angrebet af svampesygdom, ville de fortsat blive stående.
 
Lokalrådet har ikke hørt videre til sagen.
 
 12 Kulturliv.
 
 13 Opland.
 
 14 Økonomi.
 
Karen oplyser at der er overført 12.000 kr fra KOKS, så Lokalrådets kassebeholdning den 22. november er 15.260 kr.
 
 15 Turisme.
 
 16 Eventuelt.
 
På mødet i januar skal der tages hul på at planlægge kommende generalforsamling.
 
Hvis medlemmer i julemåneden får en stille stund til eftertænksomhed, så find på emner til trækplaster til generalforsamlingen  og mulige navne på nye medlemmer i Lokalrådet.
 
På valg er Poul,  Thor, Arne 1 , Arne 2, Visti og Claus.
 
Næste møde:
 
 - Lokalrådet afholder ikke møde i december.
 
- Lokalrådsmøde torsdag den 21 jan. 2016, kl 19-21.
 
Mødested: Kobbersalen, Glumsø Gamle Kro
 
Referent: Jens Knudsen
________________________________________________________________________
 
Referat af møde i Sandby forsamlingshus den 26-10-2015 - kl 19: 00.

Deltagere:
Jens Nygaard Knudsen, Thor Temte, Visti, Arne Cederholm, Jette Wengberg, Arne Larsen
Fraværende: Karen Henriksen, Poul Eriksen, Claus Holm Larsen, Otto Høst, Jesper Christensen

Valg af ordstyrer: Thor Temte

Glumsø Lokalråd blev budt velkommen af formanden for Sandby forsamlingshus Ole Hansen.
Vi blev vist rundt i forsamlingshuset og fik fortalt hvad der sker af spændende ting.
Derefter blev der en præsentations runde af Glumsø Lokalråd og Sandby Forsamlingshus bestyrelse.

Jens Knudsen gennemgik dagsorden ved " Tavlen"
Visti orienterede om Glumsø Station hvor langt er vi kommet i processen.
Visti oplyste endvidere at der er bevilget 46.000 kr til forbedringer af Cafeteriet i Glumsø hallen. Nyt gulv maling etc.
Arne Larsen oplyste om mødet i Næsby der omhandlede ønsket om bedre bredbånds forbindelser for beboerne i Næsby. Der blev lagt pjecer frem til de fremmødte. Fordel ved fibernet, contra almindeligt bredbånd.
Thor Temte fortalte lidt om NK tiltag for planstrategi 2016 - 2027 Mærk Næstved.
Jens Knudsen orienterede om Hjertestien og om de tiltag, som vil komme i den nærmeste fremtid endvidere blev der talt om søens tilstand med hensyn til badevands kvaliteten.
 
Fra Sandby blev der talt om området generelt og om forskellige lokale forhold.
Ole Hansen fortalte, at de meget gerne vil have renset deres gadekær og have sat nogle flere vejskilte op, idet der bliver kørt for stærkt igennem Sandby.

Efter mødet var Sandby Forsamlingshus vært for et overdådigt kaffebord med hjemmebagte kager og ostebrød. Der var en fortræffelig rødvin med i bordets glæder.
 
På alle måder, et anderledes lokalrådsmøde og med en hyggelig afslutning.
Der blev spurgt, hvornår vi kunne komme igen?
 
Referent: Arne Larsen
Redigeret af Jens Knudsen
_______________________________________________________________
Referat fra møde i Glumsø Lokalråd 17. september 2015
 Deltagere:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Claus Holm Larsen,  Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Jesper Christiansen, Karen Henriksen,  Arne Cederholm.
Også gerne: Otto Høst.

Fraværende: Thor Temte, Karen Henriksen, Otto Høst.
Valg af ordstyrer.
Jette Wengberg.

Godkendelse af referat fra møde den 20 august
Referatet godkendt.
 
Evaluering af  lokalråd i NK's stormøde 12 august i Karrebæksminde.
Poul, Jette, Visti, Jens og Thor deltog i mødet.
Mødet var generelt rigtigt godt og der blev orienteret bredt.
 
Forslag fra Lokalrådes drøftelser på mødet den 20 august.
Arne har haft kontakt med Sandby Forsamlingshus, der gerne vil have os som gæster for at afholde næste lokalrådsmøde der. Der er foreslået mandag den 26 oktober som mødedato.
Lokalt vil de annoncere mødet i Sandby kirkeblad. Sandby Forsamlingshus vil være vært for kaffebord.
Mødet bliver denne gang en ny form, hvor vi gerne skal nå noget af mødets sædvanlige punkter, give lokale borgere i Sandby området en orientering generelt om Lokalrådets arbejde, være åbne for lokale forhold vi kan være behjælpelige med og endelig finde kommunikationsformer mellem os og lokale kontaktpersoner (mailadresser o.a.).
Det kommende møde i Sandby Forsamlingshus afholdes som et ordinært lokalrådsmøde, med sædvanlig dagsorden. Vi vil dog i det omfang det er muligt på mødets førstedel, prioritere emner og sager der berøre området omkring Sandby. Desuden vil vi også give en orientering omlokalrådets arbejde generelt. Claus og Jens tager sig sidstnævnte.
 
LUP:
Berit har udsendt LUP i foreløbig udgave. Der mangler indlæg i materialet fra interessegrupper og tovholdere bedes snarligt revidere beskrivelse af deres område.
Deadline for revisioner:
Tovholder for revisioners gennemførelse og LUP:
De lokale udviklings planer bliver lagt op på kommunens hjemmeside. Visti sender lup'en ud igen og forventer at der kommer de respektive svar på revisionerne.

Orientering ved formanden

NK's borgermøde som orienteringsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr bliver den 6. oktober. Kasper kontakter os for hjælp til promovering af borgemødet, som vi på sidste møde lovede ham, at være behjælpelig med.
Vi har lovet at medvirke til generel oplysning omkring mødets afholdelse, dvs. ophængning af plakater og øvrigt PR.
Der bevilliges i denne forbindelse kr. 600,- til nye frontplader på vores infostander ved kirken da disse trænger til at blive fornyet.

 
Lokalrådets vedtægter og forretningsorden:

Visti og Jens har grundet ferier m.v. ikke nået at arbejde  videre med forretningsordenen.
 
Revision af Lokalrådets huskeliste.
Hele listen trænger til en opdatering. Listen er udsendt som bilag til mødets dagsorden.
Punkt fra tidligere møder.
Lokalrådets forpligtigelser med NemID. Kontakt til Henrik om den praktiske overdragelse fortsætter.
Status:  Claus og Jens forsøger stadig at få aftalt møde med Henrik for at få overdraget NemId.
 
Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
 
Glumsø stations fremtid ---> Tovholder: Poul E.
Der er endnu ikke tilvejebragt en endelig udformning af selve området og der pågår stadig forhandlinger omkring de sidste detaljer.
 
 2-1 veje som skoleveje ---> Tovholder: Arne L
Intet nyt
 
 Legeplads(er) i Glumsø ---> Tovholder: Jens
Der afventes et svar i forbindelse med budget 2016.
  
 Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.
Jens har kontaktet Kasper Hjordt Pedersen NK for ad denne vej at få en miljø-vinkel på overløbskloakeres udløb i Glumsø Sø, der er en hindring for at der officielt kan blive mulighed for badestrand i Anlægget.
Kasper vil kontakte NK forsyning og høre deres vurdering, om der er grundlag for mere offentlig orientering og inddragelse af input fra lokale borgere om hele Glumsø Bys kloaknet. NK Forsyning er i 2015 i gang med tv-inspektion for at vurdere kloakers almene tilstand.
NK skal på et tidspunkt have udfærdiget en klimatilpasningsplan, der skaber overblik over hele NK og prioriterer indsatsen for at imødegå ekstremer i fremtidens vejrlig.
Kasper vender tilbage om mulighed for at skabe et pilotprojekt med borgerinddragelse i Glumsø under emnet klimatilpasning.

 Hjertestien ---> Tovholder: Jens.
Der bliver lavet en udsigts kile i den sydlige ende af søen. Denne er endnu ikke gjort færdig.
 
 Ny hal2 i Glumsø ---> Tovholder: Visti.
Cafeteriaet skal renoveres og der er i dag indsendt de nødvendige ansøgninger til kommunen. Hvorvidt de ansøgte beløb imødekommes vides endnu ikke, hvorfor der afventes svar på ansøgningerne.
 
 Adgang til skov og land ---> Tovholder: Thor.
Intet nyt.
 
  Samarbejde med politi ---> Tovholder: Visti.
Vi skal have inviteret vores netværkspersoner og give dem en orientering omkring projektets status for nuværende. De inviteres til vores møde i november måned.
 
  Information til områdets beboere ---> Tovholder: Visti.
Jette ønsker en drøftelse af, hvorledes vi kommer ud til Glumsøs borgere.
Jette har fået en aftale med Doris om at aflevere vores referater m.v, på plejehjemmet i papirform. Jette nævner Glumsø Ugeblad skal benyttes mere med stof om orientering fra Lokalrådet.
Vi skal nok være bedre til at komme ud med vores informatiner til de lokale borgere. For tiden er vi begyndt at sende vores referat til beboerne på plejehjemmet Søvang i trykt format. I hvilket omfang vi har mulighed for med jævne mellemrum at få artikler i Glumsø Ugeblad afhænger af selve emnet og hvor langt vi er i projektfasen. Vores referat bliver som vanligt lagt på vores hjemmeside og brugere af Facebook gruppen DK-4171 Glumsø informeres hver gang der kommer et nye referat.
 
 Glumsø Avis ---> Tovholder: Poul E.
Poul søger stadig medarbejdere der har lyst til at skrive i avisen.
  
 Glumsø på Sjællandsleden ---> Tovholder: Thor.
Intet nyt
 
 Mikrovirksomheder ---> Tovholder: Claus
Mikronetværket har afholdt den første mikromesse for mikrovirksomheder. Der var omkring 250 – 300 besøgende og messedeltagerne betegner derfor mikromessen som en succes. Det arbejdes fortsat meget aktivt i mikronetværket og en af de store opgaver er at synliggøre mikrovirksomhederne.
 
 Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens
Jens har kontaktet borgmesteren om sagen ved Fabriksvej. Borgmesteren har vendt tilbage med en plan for sagens forløb og har givet Lokalrådet den gestus, at vi har fået retten til at udsende nyheden om planlagt fremdrift som pressemeddelelse.
Visti har forfattet pressemeddelelsen og fået den godkendt i NK inden officiel udsendelse.
 
Der har været en del debat på FB 4171 Glumsø om hvad området ved Fabriksvej kan bruges til efter sanerings afslutning og området er blevet offentligt tilgængeligt. Det har resulteret i, der er ved at blive dannet en gruppe af interesserede ildsjæle, der vil arbejde videre med ideer, Der har været et indledende møde, hvor Visti og Claus deltog. Gruppen har givet udtryk for gerne at have løbende kontakt med Lokalrådet om emnet og muligheder. Visti  er hidtil blevet kontaktperson til gruppen.
 
Loftværket--->              Tovholder: Claus
Der er planlagt en officiel indvielse af Loftværket, men der er foreløbig ikke fremkommet detaljer vedrørende de aktiviteter som foreningen bag ønsker at afvikle i lokalerne.

 Projekter i drift

 Hundeskoven ---> Tovholder: Poul E.
Intet nyt.
 
 Rejseladen ---> Tovholder: Jens Lyhne
 
 Byens Børn ---> Tovholder: Poul.
 
 KOKS ---> Tovholder: Poul.
Selve KOKS forløbet er gået rigtigt godt.
(hvad kan vi ændre på vores egen stand for at den bliver bedre end sidste gang. Diskussion ønskes).
Vi tager emnet op på kommende møde. Desuden ønskes også en debat omkring det beløb vi modtager fra KOKS og hvorledes dette beløb skal anvendes.

 
 Smørhullet ---> Tovholder: Jette
Der har været en våd samling i smørhullet sammen med en naturvejleder.
 
 Skydeklubben ---> Tovholder: Visti.
Bygningerne er nu overtaget af anden ejer. Så vidt det erfares, vil skydeklubben fortsat kunne benytte de eksisterende lokaler.

Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik.
Det nedlægges 17 skoler og oprettes 6 skoler i de nuværende skoledistrikter. Disse får rådighed over bygninger i deres skoledistrikt. Hvordan den nye skolestruktur kommer til at se ud vides endnu ikke, da denne stadig drøftes.
 
Erhverv, handel.
Punktet fjernes på næste dagsorden, da området mikrovirksomheder indeholder emnet.
 
Det grønne Glumsø.
Karen og Ellen er blevet spurgt, om de på et tidspunkt vil tage emnet op igen. De melder begge tilbage om manglende tid grundet arbejde. Karen opfordrer til at nedlægge punktet på dagsordenen.
Punktet overgårtil næste dagsorden.
 
Kulturliv.
Punktet nedlægges da det høre ind under punktet KOKS.
 
Opland.
Idé: Det foreslås, at Glumsø Lokalråd skifter navn til Lokalrådet for Glumsø og omegn. Vi vil frem til kommende geniralforsamling vurdere på et eventuelt navneskift.
 
Økonomi.
Karen oplyser at Lokalrådets kassebeholdning den 25 august var ca 9.000 kr.
 
Turisme.

Eventuelt.
Sidste mødereferat er lagt på FB 4171 Glumsø som en orientering med link til vores hjemmeside. Vi forsøgte med en ”appetitvækker” med en overskrift på vigtige ting fra mødet.
  
Næste møder.
                     - Borgermøde Glumsø Kro den 6 oktober 2015.
                      Arrangør: NK Center for Plan og Erhverv. Klima og Planlægning.
                      Emne: Informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr.
 
  - Lokalrådsmøde mandag den 26 oktober 2015.
   Mødested: Sandby Forsamlingshus
 
Referent:
Claus Holm Larsen 
________________________________________________________________________
Referat møde i Glumsø Lokalråd den 20 august 2015.Deltagere:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen,  Claus Holm Larsen,  Jette Wengberg, Arne Cederholm.
Gæstedeltager: Kasper Hjordt Pedersen
Fraværende: Jesper Christiansen, Karen Henriksen,  Visti Christoffersen, Thor Temte, Otto Høst.
 
 1 Valg af ordstyrer.
Jette Wengberg
Godkendelse af referat fra møde den 11 juni
Godkendt.
 2  
 3 Gæstedeltager fra NK Center for Plan og Erhverv, Klima og Planlægning:
Kasper udbeder råd og samarbejde for at identificere områder og komme områder i tale med nyt NK tiltag indenfor at fremme brugen af vedvarende energi indenfor de kommende 2 årtier. F.eks. at udskifte olie- og gasfyr til anden form: pillefyr, varmepumper eller fællesløsninger som halmværker e. lign.
Kasper gav en orientering vedrørende NK's tiltag for at fremme brugen af vedvarende energi i forbindelse med udfasningen af oliefyr som primær varmekilde. Der vil i begyndelsen af oktober blive afholdt et orienterende informationsmøde omkring hele energiforsyningen. Glumsø Kro vil være egnet sted for et orienteringssted for deltagere fra den nodlige part af NK. Der påregnes møder 2 andre centrale steder i NK.
  
 4 Evaluering af borgermøde 13 august.
Borgermødets emner var samarbejdet med politi og status Glumsø Station.
Der var bred enighed om, at mødet var en succes. Mere end 130 borgere var mødt op og emnet omkring stationen var det der tiltrak den største opmærksomhed. Vi bør dog være mere opmærksom på hvordan vi får afrundet de forskellige emner og overgangen til nyt emne.
 
 
 5 Forslag fra Lokalrådes drøftelser på mødet den 6 august.
 5.1 Lokalrådets mødereferat lægges på FB 4171 Glumsø som en orientering med link til vores hjemmeside. Vi bør give orienteringen om referatet kan læses via link en ”appetitvækker” med en overskrift på vigtige ting fra mødet. I praksis skal vi inden et lokalrådsmødes afslutning finde de emner, vi godt vil give læsere i overskriftsform.
Claus laver en appetitvækker til referatet når det sendes til Doris. Doris publicere denne sammen med meddelelsen om offentliggørelse af referatet.
 
 5.2 Et ide om at Glumsø Lokalråd i bare er Glumsø, men hele vores område. Er det muligt at lægge nogle lokalrådsmøder ud andre steder i vores område og i planlægningen inden kan skabe kontakt og interesse for at mødes i pågældende område.
Arne L. tager kontakt til Sandby forsamlingshus og forhører sig om afholdelse af vores kommende møde i dette område.
 
 6 LUP:
Berit har udsendt LUP i foreløbig udgave. Der mangler indlæg i materialet fra interessegrupper og tovholdere bedes snarligt revidere beskrivelse af deres område.
Deadline for revisioner:
Tovholder for revisioners gennemførelse og LUP:
Emnet flyttes til kommende møde.

 7 Orientering ved formanden

 7.1 Lokalrådets vedtægter og forretningsorden:
Visti og Jens har grundet ferier m.v. ikke nået at arbejde  videre med forretningsordenen.
 
 7.2 Revision af Lokalrådets huskeliste.
Hele listen trænger til en opdatering. Listen er udsendt som bilag til mødets dagsorden.
Punkt fra tidligere møder.
Lokalrådets forpligtigelser med NemID. Kontakt til Henrik om den praktiske overdragelse.
Status:  
Jens ringer til NemID og foretager det fornødne ligesom hele listen revideres up to date.
 
 8 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
 
 8.1 Glumsø stations fremtid ---> Tovholder: Poul E.
Emnet var på borgermødet den 13 august. Borgermødet fik ca 130 personer til at møde op og mødet blev henlagt i sidste øjeblik til Glumsø Kros store Sal.
 
 8.2  2-1 veje som skoleveje ---> Tovholder: Arne L
2-1 vej ved Præstø er færdig og kan besigtiges. Anders Gedde Pedersen NK vil gerne komme til et lokalrådsmøde og drøfte lignende og andre trafik tiltag i Glumsø området.
Vi skal selv foretage besigtigelse af 2 – 1 vejen i Præstø. Vi anbefaler dog stadig, at 2 -1 vej projektet gennemføres som trafikdæmpende foranstaltning.
 
 8.3  Legeplads(er) i Glumsø ---> Tovholder: Jens
 8.3.1 Der er sendt en opfordring til Kulturudvalgets medlemmer om foretræde for udvalget om projektets indhold ved Sansoteket ved Glumsø Bibliotek.
Svar fra NK er, at Kulturudvalgets møde var tidspresset og der kunne ikke afses tid til dette indlæg. I øvrigt er det ikke normal procedure, at der gives foretræde på udvalgsmøder, der er lukkede møder.
 
 8.3.2 Der er sendt en anmodning til Kulturudvalget om at få en forhåndsaftale om NK påtager sig ejerskab og løbende årlig godkendelsesprocedurer for legepladsen og løbende vedligeholdsrutiner. Beløbsstørrelse er 15-30.000 kr. årligt. Forhåndstilsagn er led i projekts planlægning og forudsætning for projektets videre fremdrift inden ansøgning om fondsmidler begyndes.
Svar fra NK er, at der tages stilling til anmodningen i sammenhæng med anmodning i relation til behandling ag NK budget 2016 (se punkt 8.3.3)
 
 8.3.3 Der er indsendt anmodning om NK bidrag fra NK til Sansoteket på i alt 350.000 kr. Ønsket om bidrag er søgt hos NK Vindmøllefond og Kulturudvalgets ønskeseddel til NK budget 2016.
Vi afventer svar fra kommunen og de enkelte udvalg, inden vi går videre med projektet.
 
 8.4  Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.
Der foretages stadig en kortlægning af kloakkerne her i området med henblik på at lokalisere udledning til søen. Vi ønsker stadig mere information omkring emnet og Jens laver derfor et oplæg, der kan sættes ind på NK's ønskeseddel til nye ideer til tiltag i NK.

 8.5  Hjertestien ---> Tovholder: Jens.
Projekt Fugleskjul i Glumsø Søs sydende:
Søens Folk har haft møde potentielle leverandør (samme som leverede broen over Telemarksgrøften) og en lokal tømrer som underleverandør af selve overbygningen af fugleskjulet.  Der afventes tilbud og pris m.v. Budget skal så vurderes om sandsynligheden foreligger for at få samlet tilstrækkeligt med fondsmidler inden projektet forelægges kommunen til sagsbehandling for godkendelsesprocedurer. En sådan heldig gennemført procedure for bl.a. ejergodkendelse, fredningsbestemmelser og naturhensyn tager ½ år.
 
  8.6  Ny hal2 i Glumsø ---> Tovholder: Visti.
Der er indsendt en ansøgning til NK om udbygning med hal2. Budget er 19 mill. kr.

 8.7  Adgang til skov og land ---> Tovholder: Thor.
 
 8.8   Samarbejde med politi ---> Tovholder: Visti.
Emnet var på borgermødet den 13 august. Borgermødet fik ca 130 personer til at møde op og mødet blev henlagt i sidste øjeblik til Glumsø Kros store Sal.
 
 8.9   Information til områdets beboere ---> Tovholder: Visti.
 
 8.10  Glumsø Avis ---> Tovholder: Poul E.
Poul efterlyser personer til at være med i arbejdet med at skrive indlæg m.v. til Glumsø Avis.
 
 8.11  Glumsø på Sjællandsleden ---> Tovholder: Thor.
 
 8.12  Mikrovirksomheder ---> Tovholder: Poul E.

 8.13  Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens
Jens kontakter NK's borgmester om status og fremdrift med NK projekt om sanering ved Fabriksvej


 9  Projekter i drift
 9.1  Loftværket--->                 Tovholder: Claus

 9.2  Hundeskoven ---> Tovholder: Poul E.

 9.3  Rejseladen ---> Tovholder: Jens Lyhne

 9.4  Byens Børn ---> Tovholder: Poul.

  9.5  KOKS ---> Tovholder: Poul.
 9.5.1 Legepladsgruppen vil - i lighed med sidste år – bruge andel af bevilling fra fondsmidler til et indslag på KOKS som reklame og orientering om projekt Sansoteket og for at vise et eksempel på, hvad et gennemført projekt med samlingssted ved Biblioteket kan bruges til.
Gøgleren Gugge optræder kl 12 – 12.45 foran Apoteket og vil inden da være del i Storegades mylder med egen reklame for sin optræden.
 9.5.2 Politisamarbejdet på Lokalrådets stand. Tovholder: Visti
 9.5.3 Mikrovirksomheder på Lokalrådets stand: Tovholder: Claus
 9.5.4 Planlægning af lokalrådets stand:
- Opsætning af pavillon, borde, stole: Arne1 & Arne2. Bord/stole udlånes af Visti. Arne L. afhenter. Mødeplan for opsætng er kl 7.30.
- Nedtagning af pavillon og udstyr: Claus, Jens, Arne L.
- Plakater, emner, slik, sodavand: Arne L, Poul E.
- Bemandingsplan: Arne1 &  Arne2                          7.30 – 10
Poul & Visti                       10 - 12
Jette & Thor                                            12 – 14,
Jens & Claus                                          14 – 16.
                      Alle medlemmer og andre interesserede opfordres til for hyggen og            aktivitetens skyld at drysse ind på standen. Gerne flere gange i løbet af    KOKS dagen.                  
 
 9.6  Smørhullet ---> Tovholder: Jette
Helen Holm har sendt dette mail til Lokalrådet:

 
Jeg og Hasse - der bygger sheltere, bålhuse mm, har været i Smørhullet og pudse lidt. Der er nu to fine bænke, fjernet en del af øksehug og grafitti og nye akrylplader på plancherne. Der mangler lige et skilt, som jeg har liggende og tager forbi med snarest. 
Der er stadig lidt grafitti på siden af skuret, Hasse kommer tilbage og tager det på et senere tidspunkt. 
Jeg arbejder på at få noget flis til naturbasen, så det ikke støver så meget derinde. Jeg skal lige have undersøgt om der er for stor brandfare ved det. 
Derudover har jeg bedt Susågården om at få bragt brænde ud med jævne mellemrum - altså når Park og Vej har noget. 
Jeg har også sendt en forespørgsel om hvad det koster at få hentet affald, det venter jeg på svar på. 

Det varer heller ikke længe før vi skal have annonceret vores Åben Hus i Smørhullet. Det lander på den 13. september. Jeg ved godt at avisen har nævnt den 20, det var mig der i forvirring fik bragt den på bane. Vi holder fast i den 13. Det er faktisk samme dag som DN´s Naturens dag  arrangementer, der idag handler om Naturen nær dig, så det kan ikke være mere oplagt og jeg mener derfor at vi skal kalde det et Naturens Dag arrangement, da vi så nyder godt af en større PR. Jeg vil bidrage med naturfortællinger om naturen lige omkring Smørhullet og om landskabet. Vi skal smage på urter i sprit - også kaldet urtesnaps - og så selvfølgelig ind og rode lidt med bålet. Er der andet vi skal have på programmet og er der nogle af jer der sørger for kaffe/vand til kaffe, dej eller hvad vi nu skal have på bålet?
 
Jeg skriver til avisen. Lægger I - Doris : ) det på Facebook når vi nærmer os?
  
 Skydeklubben ---> Tovholder: Visti.
Ifølge FB. 4171 Glumsø er Sømarksgården solgt og der synes at være en aftale mulig for at Skydeklubben fortsat kan leje kælderen til deres aktiviteter.
 10 Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik.
 
 11 Erhverv, handel.


  12 Det grønne Glumsø.
Der er mulighed for at søge fondsmidler i NK som er udløst af opstillede vindmøller i St. Røttinge.
Ansøgningerne skal være på projekter større end 100.000 kr og puljestørrelsen er på 1 mill. kr.
Ansøgninger bliver i første omgang sorteret og kun få arbejder NK videre med. Det vil blive en politisk afgørelse, hvilke projekter i sidste ende bliver udvalgt til at få støtte.
Projekter skal være indenfor natur eller vedvarende energi.
Vi har sendt oplysning om denne mulighed videre til Sandby Forsamlingshus og Herluflille møllelaug.
Der forventes afgørelse i NK i starten af september, hvilke projekter der er med i heatet til at få støtte fra fond.
 
 13 Kulturliv.
 13.1 Der er opstået en interesse om at genskabe Gryden i Anlægget som musik/samlingssted.
 
 14 Opland.
Jens har deltaget i et møde med Næsby Bylaug på initiativ af NK. Mødets formål var at finde mulighed for tilstrækkelig interesse i området for at skabe en netværksforbindelse efter nutidens krav i et yderområde uden denne dækning. Der er et stort ønske for dette, bl.a. vil det være gavnlig for ny bosætning incl. erhvervsliv i området. Fællesledning har mulighed for at koble sig på en NK internetkabel et stykke væk, med en rimelig ubenyttet overkapacitet. NK's oplæg sigter på en lokal finansiering og drift uden NK forpligtigelser i en form a'la et netværkslaug. Projektet bliver vist det første af sin art i DK. Thor vil som boende i området og med sin tilknytning til bylauget, følge og rapportere om projektets fremdrift.

 15 Økonomi.
Undersøge om vi fra lokalrådet kan foretage støtte til vores lokale foreninger i form af økonomisk tilskud til foldere, informations materiale m.v.
Karen kontaktes for at at høre om der kan være plads i vores økonomi til sponsorater til etablerede foreninger.
 
 16 Turisme.

 17 Eventuelt.
 
 Næste møder.
 
- Stormøde lørdag den 12 september. Alle medlemmer af lokalrådet er velkomne. Berit udsender meget snart endelige invitation og stedet for mødets afholdelse. Det er et heldags arrangement og meget spændende at møde medlemmer fra andre lokalråd samt NK politikere og embedsfolk.
 
 • Lokalrådsmøde torsdag den 17 september 2015
Referent
 
Claus Holm Larsen.
 
Referat for Glumsø Lokalråd den 7 maj 2015
Deltagere
:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Claus Holm Larsen,  Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Jesper Christiansen.

Fraværende: Arne Cederholm, Otto Høst og Karen Henriksen.
 
 1 Valg af ordstyrer.
Jette Wengberg


 2 Godkendelse af referat fra møde den 9 april.
Godkendt
 
 3 Møde med politiske udvalg.
Møde med politikere ifm. deres besøg i Glumsø den 10 juni.
Der er endnu ikke kommet nogen udmelding fra NK om planlægningen og indhold  af dagens besøg.
Vi stiller os undrende over at vi ikke endnu er blevet informeret vedrørende mødets form og indhold, og beder der for om en orientering herom.
 
 4 LUP:
Berit har udsendt LUP i foreløbig udgave. Der mangler indlæg i materialet fra interessegrupper og tovholdere bedes snarligt revidere beskrivelse af deres område.
Deadline for revisioner:
Tovholder for revisioners gennemførelse og LUP:
Der mangler stadig tilbagemeldinger fra forskellige tovholdere. Punktet overgår til næste dagsorden.
 
 
 5 Orientering ved formanden
Dagens møde er dedikeret med megen tid til emnerne: Lokalrådets vedtægter og status Glumsø Stations fremtid.
 
 5.1 En generel drøftelse om holdning til Lokalrådets udadvendte formåen:
Der udbedes indlæg fra rådsmedlemmer bordet rundt om emnet:
"Lokalrådets (manglende) involvering i løbende lokalpolitiske emner".
Har vi ved at fokusere på vores udvalgte 20 projekter overset, at vi måske også bør holde øje med hvad der ellers sker i lokalområdet og i givet fald involvere os i det. Omvendt - er vi gode nok til at sikre at vi har lokalopbakning til de ting, vi har gang i. Sikrer vi løbende, at de løsningsmodeller, vi arbejder på, har opbakning.
Punktet udsat til næste dagsorden

 5.2 Lokalrådets vedtægter og forretningsorden:
Vores vedtægter bør ændres så der oprettes en § hvor lokalrådets bestyrelse friholdes for økonomisk ansvar.
Det kan overvejes om det skal indføjes i vedtægter, at Lokalrådet skal følgende gældende forretningsorden.
Visti og Jens arbejder videre med forretningsordenen.
 
 5.3 Lokalrådets huskeliste. 
Punkt fra tidligere møder.
Lokalrådets forpligtigelser med NemID. Kontakt til Henrik om den praktiske overdragelse.
Status:  Claus igangværende
 
 6 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
 
 6.1 Glumsø stations fremtid ---> Tovholder: Poul E.
Mulighed for høringssvar vedr, Femern forbindelsen: ”Er løbet kørt”
 
 6.2  2-1 veje som skoleveje ---> Tovholder: Arne L
 
 6.3  Legeplads(er) i Glumsø ---> Tovholder: Jens
Der er gennemført høring blandt nærmeste naboer om placering af legeplads/samlingssted ved Biblioteket. Formålet var at lodde holdning til den forøgede aktivitet, et gennemført projekt vil medføre i området.
Ingen svar gav modstand mod legeplads ved Biblioteket. Snarere tvært imod. Der var mange meget positive udsagn og tidsmæssigt ”kunne det kun gå for langsomt” med gennemførelsen.
Der er gennemført en nabohøring og der er ingen indsigelser.
 
  6.4  Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.
Der er ikke fuld kontrol på overløbs enhederne ved søen. Det er derfor ikke tilrådigt at bade i søen efter kraftigt regnskyld. Der arbejdes for nuværende på at kortlægge ledningsføringen via TV inspektion.
 
 6.5  Hjertestien ---> Tovholder: Jens.
Søens Folk arbejder sammen med lokale beboere i søens sydende på forstadiet til  et projekt om at etablere et fugleskjul ved Glumsø Sø. Orientering om projektets stade er udsendt til rådets medlemmer.
Projektet er sat i gang og der er afsat Grøn-plan midler kr. 75.000,- som del af etableringen. Den resterende del af budgettet skal skaffes via fondsmidler.
 
 6.6  Ny hal2 i Glumsø ---> Tovholder: Visti.
Den årlige ansøgning er ved at blive færdig. Sideløbende er man begyndt at arbejde med cafeteriaet, der trænger til vedligeholdelse. Samtidig arbejdes der mere med at få opdelt selve hallen, så den til særlige arrangementer kan deles i to.
 
 6.7  Adgang til skov og land ---> Tovholder: Thor.
 
 6.8   Samarbejde med politi ---> Tovholder: Visti.
 6.8.1 Visti har meddelt  Axel Ahm, at planlagte borgermøde med orientering om politisamarbejdet IKKE som planlagt kan foregå den 10 juni. Der skal findes en anden dato for et borgermøde.
 
 6.8.2 Der er indgivet navne på 3 lokale personer som forslag til netværkspersoner fra lokalområdet. De pågældende personer er - ifølge aftale - ikke selv blevet orienteret om, de er blevet foreslået som kandidater.
 
 6.9   Information til områdets beboere ---> Tovholder: Visti.
 
 6.10  Glumsø Avis ---> Tovholder: Poul E.
 
 6.11  Glumsø på Sjællandsleden ---> Tovholder: Thor.
 
 6.12  Mikrovirksomheder ---> Tovholder: Poul E.
Messe i efteråret om mikrovirksomheder. Claus har en ide om noget sådant. Glumsø Kro er oplagt.
Der er foreløbig foretaget de første indledende manøvre for at iværksætte messen. Der vil i nærmeste fremtid komme en mere fyldig information omkring selve arrangementet.
 
 
 6.13  Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Peder
I
sin 1 maj tale på Glumsø Kro løftede NK borgmester Carsten Rasmussen sløret for det glædelige budskab om der er indgået en aftale mellem NK og almindelige Brand om sanering af området ved Fabriksvej. Ifølge referatet på lokale Facebook side, skal der foreligge en skriftlig aftale inden sommerferien.
Lokalrådet har på baggrund af Facebook referatet sendt borgmesteren sin ros til NK for opmærksomheden med at tage hul på denne problematik omkring dette område.
 
 7  Projekter i drift

 7.1  Hundeskoven ---> Tovholder: Poul E.
Hundeskoven i vest er nu blevet sat i stand.
 
 7.2  Rejseladen ---> Tovholder: Jens Lyhne
Claus blive ny tovholder på Rejseladen. Tilbygning er godkendt og finansieres via LAG midler.
 
 7.3  Byens Børn ---> Tovholder: Poul.
 
 7.4  KOKS ---> Tovholder: Poul.
 7.4.1 Legepladsgruppen vil - i lighed med sidste år – bruge andel af bevilling fra fondsmidler til et indslag på KOKS som reklame og orientering om projektet og for at vise, hvad et gennemført projekt med samlingssted kan bruges til.
 7.4.2 Politisamarbejdet på Lokalrådets stand. Tovholder:
 7.4.3 Mikrovirksomheder på Lokalrådets stand: Tovholder: Claus
 
 7.5  Smørhullet ---> Tovholder: Jette
Der har været megen debat på Facebook om smørhullet i den sidste tid. Meget unge mennesker benytter stedet til gevaldige fester. Der har været problemer med oprydning bagefter.
Bålhyttens skurdør har lidt overlast og Naturstyrelsens tællere er revet op og havnet langt derfra. Selve indmaden (værdi 12.000 kr) er bjerget og overdraget til Naturstyrelsen. Det vides ikke om den stadig er funktionsdygtig. Naturstyrelsen meddeler, tæller ikke igen bliver sat op ved Smørhullet.
Ifølge Facebook indlæg er det andre, end de meget unge og i øvrigt meget positive festdeltagere, der er ansvarlige for ødelæggelser på skur og tællere.
Vi tager igen kontakt til NK og forhøre vedrørende opsætning af skraldespande på området.
 
 7.6  Skydeklubben ---> Tovholder: Visti.
Der afholdes i kommende tid et møde med DGI og fremtiden for skydeklubben
 
 8 Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik.
 
 9 Erhverv, handel.
Sune Fay vil åbne et aktivt sted i den tidligere genbrugsbutik i Storegade. Der vil bl.a. blive tilbudt musikundervisning i forskellige instrumenter og tilbud om samspil.
Sune lægger meget op til sponsorstøtte og anden hjælp fra lokalområdet. Han lægger op til at dette sted i sig selv bliver en bestanddel i sit præg af lokalområdet.                
Claus har sponsoreret sin hjælp til Sune med løftet om en god og festlig hjemmeside.
 
  10 Det grønne Glumsø.
 
 11 Kulturliv.
 
 12 Opland.


 13 Økonomi.
 
 14 Turisme.


 15 Eventuelt.
 
 15.1 Claus har booket mødelokaler til Lokalrådsmøder efter sommerferien 2015 og et år frem. Alle møder bliver den 3'ide torsdag i måneden.
 
 15.2 Stormøde den 12 september på Rønnebækholm med deltagelse af NK lokalråd og politikere. Sæt kryds i kalenderen, da Glumsø Lokalråd gerne skulle være repræsenteret i år.
 15.3 Vi har en række hængepartier som vi bør informere borgerne om. Derfor bør vi snarligt afholde et borgermøde.
 
  
Næste møder.
 
- Møde med politikere ved deres besøg i Glumsø den 10 juni 2015.
- Lokalrådsmøde torsdag den 11 juni 2015


 
Referat for Glumsø Lokalråd den 9. april 2015.
Deltagere:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte,   Karen Henriksen, Claus Holm Larsen, Arne Cederholm, Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Jesper Christiansen.
Også gerne: Otto Høst.
Gæstedeltager: Axel Ahm.  
 
 1. Valg af ordstyrer.
Jette Wengberg.
 
 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
 
 3. Godkendelse af referater fra møde den 12. februar og Generalforsamling den 12 marts.
Begge referater blev godkendt.
 
 4. Orientering om samarbejde med Politiet.
Gæstedeltager Axel Ahm Sydsjælland og Lolland-Falster Politi vil orientere om forventede samarbejdsform med lokalråd og andre udvalgte lokalegrupper. Glumsø Lokalråd er udvalgt som et af tre lokalråd til at deltage i pilotprojekt. Pilotprojektet formål er at skabe større tryghed blandt borgere i et lokalområde. Oplæg er udsendt til rådets medlemmer.
Visti indledte med en orientering omkring de indvolverede lokalråd som skal deltage i forsøgsordningen. Axel Ahm er i den forbindelse vores kontaktperson og netværksbetjent.
Der skal i løbet af året afholdes et borgermøde hvor borgerne har mulighed for at ytre deres bekymringerne. Dette ønskes afholdt i regi med lokalrådet. 
I forbindelse med forsøgsordningen skal der udpeges 2 – 5 kontaktpersoner for området. Kontaktpersonernes opgave er, med udgangspunkt i indgivne anmeldelser, at foretage en vurdering af den generelle sikkerhedsvurdering for området som helhed, herunder overveje løsningsmodeller og eventuelle indsatsområder. Kontaktpersonerne har ikke virke som lokale formidlere af anmeldelser fra borgere. Borgere skal fortsat anmelde til politiet ad de officielle kanaler. 
 
 5. Møde med politiske udvalg.
Ved redaktionens lukning var det ikke lykkedes at træffe endelig aftale om mødedato med Kulturudvalget. Linda Frederiksen er eneste repræsentant fra Kulturudvalget og i sin egenskab af formand og endelig, bosiddende i Glumsø. Andre medlemmer af Kulturudvalget er hårdt belastet af anden mødeaktivitet og kan derfor ikke deltage.
Der satses på en mødedato torsdag den 16 aril. Samme dag ønsker Berit et planlægningsmøde for et borgermøde med politikere den 10 juni.
Forhåbentlig kan mange medlemmer af rådet deltage denne ekstraordinære mødedag. Vi satser på fællesspisning i Rejseladen sammen med vores gæster.
Vi skal afstemme vores forventninger og indput til mødet med Linda.
Det er ftalt, at vi afholder mødet torsdag d. 16. april kl. 17:00 Vi afholder den første time af mødet i Rejseladen.
 
 6. Orientering ved formanden
 6.1. Konstituering af Lokalrådet ifølge vedtægter.
Formand: Jens Nygaaard Knudsen
Næstformand & sekretær: Claus Holm Larsen
Kasserer: Karen.Eberhardt Henriksen
 
 6.2. Evaluering af Generalforsamling 12 marts:
Generelt en god generalforsamling og der var god spørgelyst fra de fremmødte. Der var dog bred enighed om, at oplæg fra Næstved Kommunes repræsentant, vedrørende Glumsø sø, virkede uforberedt, hvorimod naturstyrelsens repræsentant redegjorde godt for søens nuværende tilstand.
Med hensyn til badning i søen blev det meldt klart ud fra Næstved Kommune, at de ville fraråde dette, hvilket ikke er i overensstemmelse med tidligere års udmeldinger. På baggrund af dette og søens generelle, men dog forbedrede tilstand, kan Glumsø Lokalråd derfor ikke tilråde badning i søen og henleder opmærksomheden på, at badning foregår på eget ansvar.
 
 7. Nedskrivning af forretningsorden ifm fundrasing projekter under Lokalrådet:
Overgår til næste dagsorden.
 
 8. Lokalrådets huskeliste. 
Punkt fra tidligere møder.
Lokalrådets forpligtigelser med NemID. Kontakt til Henrik om den praktiske overdragelse. Status: Igangværende.
 
 9. Lokalrådets mødedage
Mødedage ændres til 3.die torsdag i månedenen med virkning fra juli 2015. Ændring offentliggøres på vores hjemmeside samt på de sociale medier. Desuden orienteres Rejseladen. Claus tager sig i den forbindelse af de praktiske forhold.
 
 10. Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
 
 10.1. Glumsø stations fremtid ---> Tovholder: Poul E.
Stationens Venner afholder et møde og kommer med et status oplæg.
 
 a) Høringssvar
 b) Karsten Nonbo har meldt sin støtte omkring stationen
 
 10.2. 2-1 veje som skoleveje ---> Tovholder: Arne L
 
 10.3. Legeplads(er) i Glumsø ---> Tovholder: Jens
 
 10.4. Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.
Hvad melder vi ud om kommunens råd om ikke at bade i Glumsø Sø?
Med hensyn til badning i søen blev det meldt klart ud fra Næstved Kommune, at de ville fraråde dette, hvilket ikke er i overensstemmelse med tidligere års udmeldinger. På baggrund af dette og søens generelle, men dog forbedrede tilstand, kan Glumsø Lokalråd derfor ikke tilråde badning i søen og henleder opmærksomheden på, at badning foregår på eget ansvar.
 
 10.5. Hjertestien ---> Tovholder: Jens.
Der er kommet skraldespande op på udvalgte steder rundt om søen.
 
 10.6. Ny hal2 i Glumsø ---> Tovholder: Visti
 
 10.7. Adgang til skov og land ---> Tovholder: Thor.
 
 10.8. Samarbejde med politi ---> Tovholder: Visti.
Se punkt 4.
 
 10.9.  Information til områdets beboere ---> Tovholder: Visti
 
 10.10. Glumsø Avis ---> Tovholder: Poul E.
 
 10.11. Glumsø på Sjællandsleden ---> Tovholder: Thor.
 
 10.12. Mikrovirksomheder ---> Tovholder: Poul E.
Der er ivæærksat en række møder for de mikrovirksomheder der har tilmeldt sig. Der har foreløbig været god deltagelse ved de første to møder og der håbes på, at den gode begyndelse vil resultere i et godt lokalr netværk mellem mikrovirksomhederne.
 
 10.13. Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Peder
Peder beder om et års fritstilling som tovholder. Jens har aftalt med Peder, at hans navn stadig figurerer som tovholder. Ved sager i perioden tager Jens action.
 
 11. Projekter i drift
 
 11.1. Hundeskoven ---> Tovholder: Poul E.
Der er blever renoveret i hundeskoven.
 
 11.2. Rejseladen ---> Tovholder: Jens Lyhne
 
 11.3. Byens Børn ---> Tovholder: Poul.
 
 11.4. KOKS ---> Tovholder: Poul.
 
 11.5. Smørhullet ---> Tovholder: Jette.
 
 11.6. Skydeklubben ---> Tovholder: Visti.
Intet nyt.
 
 12. Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik.
Materiale udsendt løbende til interesserede parter i lokalområdet om verserende sag i NK om Kollektiv trafik, Kvalitet og Økonomi med en besparelsesrunde på 25 mill kr.
Vi har desværre ikke en kontaktperson indvolveret.
 
 13. Erhverv, handel.
 
 14. Det grønne Glumsø.
 
 15. Kulturliv.
 
 15.1. Spiritusbevilling.
Lokalrådets navn er anvendt ifm. spiritusbevilling til arrangement julefrokost den 28/11.
Jens Lyhne har for Byens Børn indsendt anmodningen til Politimyndigheder.
 
 15.2. Kulturudvalget har høring om styrkelse af tilbud til børn og unge.
Høringssvar senest den 27 april om de planlagte tiltag. Er der tovholder, der eventuelt også kan inddrage andre interesserede i lokalområdet i et høringssvar til kommentering eller forsalg.
Høringsrunden foregår på NK hjemmeside.
 
 16. Opland.
 
 17. Økonomi.
 
 17.1. Kørselsgodtgørelser til rådsmedlem ifm. et afholdt møde i en interessegruppe. 
En enlig svale eller skal der fremover være mulighed for kørselsgodtgørelse ifm. eksterne møder/ekskursioner for lokalrådsmedlemmer og/eller medlemmer af interessegrupper?
I givet fald lokalrådets økonomi tillader det, hvordan skal det administreres, så det ikke bliver et ”tag selv bord”?
Kan udgifter til kørsel o.a. sidestilles med ”en privat kontingent til en hobby” som påhviler den enkelte interessegruppe at finde en løsning på?
Der blev ved afstemning vedtaget, at der ikke ydes kørselgodtgørelse i forbindelse med møder hvor Glumsø Lokalråd skal deltage.
 
 18. Turisme.
 
 19. Eventuelt.
 
Næste møder.
 
- Møde med Kulturudvalgets formand og Berit. Afgøres på dagens møde og stadfæstes pr mail nærmere dagen berammet for  mødet: torsdag den 16 april 2015.
 
- Lokalrådsmøde torsdag den 7. maj 2015, kl. 18:00.
 
Referent
 
Claus Holm Larsen
Referat fra Generalforsamling i Glumsø Lokalråd den 12. marts 2015.
Deltagere fra bestyrelsen:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Claus Holm Larsen, Jette Wengberg.

Fraværende: Visti Christoffersen, Thor Temte og Karen Eberhardt Henriksen.

Gæstedeltager: Elisabeth Tramm, Karsten Fugl (Naturstyrelsen) og Margrethe Pedersen (Næstved Kommune.

Desuden interesserede borgere fra vores område.


Formand Jens Nygaard Knudsen bød velkommen til de fremmødte og gennemgik kort planen for aftenens møde. I forbindelse med generalforsamlingen var Margrethe Pedersen (Næstved Kommune) og Karsten Fugl (Naturstyrelsen) inviteret for at orientere omkring Glumsø sø og dens nuværende tilstand.

Glumsø sø – nuværende tilstand.
Margrethe Pedersen slog fra begyndelsen fast, at selv om søen de sidste 3 år havde vist gode tal, ville man fra kommunens side ikke anbefale at der blev badet i denne. Årsagen hertil var, at der i søens nordlige ende befinder sig en del overløb der er i forbindelse med kloaksystemet. Disse overløb kommer i funktion når kloaksystemet bliver overbelastet i tilfælde af store nedbørsmængder. Overløbssystemerne er af ældre dato og derfor ikke normeret til de fremtidige vejrforhold, som vi må kunne forvente som følge af de globale klimaændringer. Der arbejdes for tiden med en klarlægning af overløbssystemet for at fastslå de nærmere forhold og bidrag til forureningen af søen med e-coli.

Karsten Fugl, fra Naturstyrelsen, gennemgik søens biologiske status. Gennem de sidste 20 år er der sket væsentlige forbedringer og de tiltag som der tidligere er foretaget har vist sig at have en positiv effekt. Det betyder at vandkvaliteten er blevet forbedret væsentligt, men dog ikke tilstrækkeligt til at leve op til de EU normer der stilles. Problemstillingen omkring vandkvaliteten samler sig om det store afvandingsområde som leder vand til søen set i forhold til søens forholdsvis ringe vanddybde og vandgennemstrømning. Dette forhold betyder, at søen er meget påvirkelig i perioder hvor der forekommer store nedbørsmængder, der udvasker fosfor og nitrater. Der er tidligere foretaget en kemisk rensning  af søen ved at binde det udvaskede fosfat til alluninium for bundfældning. Denne rensning har haft en umiddelbar effekt ligesom en oprensning af fiskebestenden også har bidraget positivt til forbedring af vandkvaliteten. Der er dog et stykke vej endnu førend EU kravene til søen er opfyldt. I 2015 vil Naturstyrelsen foretage nye målinger og disse resultater afventes med spænding.

Det kreative værksted.
Elisabeth Tramm berettede om projektet Det Kreative værksted, som nu er iværksat af Næstved Kommune.Det oprindelige projekt blev overdraget til Næstved Kommune, der efterfølgende udformede en ny LAG ansøgning. Denne gik i gennem, med blev desværre fejlbehandlet. Efterfølgende ankede Næstved Kommune afgørelsen og fik medhold. Det betyder, at projektet ”Det Kreative Værksted” nu bliver en realitet og det skal stå færdigt senest d. 1. juli 2015. Førstesalen på Kroen får dermed en tiltrængt renovering og, fra efteråret vil der stå nye lokaler klar til brug for områdets borgere. 

Generalforsamlingen.

 1.    Valg af dirrigent.
Otto Høst blev valgt med akklamation

 2.    Valg af stemmetællere.
Dirrigenten foreslog punktet udsat, da der traditionen tro ikke var behov for disse.

 3.    Formandens beretning.
Jens Nygaard Knudsen berettede om et hektisk år, hvor blandt andet deltagelse i den Lokale Udviklings Plan havde taget bestyrelsens opmærksomhed. Dette havde afstedkommet afvikling af to borgermøder og udarbejdelse af et spørgeskema, som blev besvaret af mange. Ud fra besvarelserne i spørgeskemaet havde bestyrelsen valgt at koncentrere sig om fire hovedpunkter – stationen, 2 – 1 veje som skoleveje, legepladser i Glumsø og stranden – hvilket afspejlede de prioriteringer borgerne havde givet udtryk for i spørgeskemaet.
Poul Eriksen gav en kort orientering omkring Stationen og den nuværende status. Ligeledes gav Arne Larsen en opdatering på 2 – 1 veje og Jens Nygaard Knudsen orienterede omkring status på legepladser og stranden.
Efterfølgende blev status på samarbejdet med politi, styrket samarbejde mellem områdets foreninger og mikrovirksomheder kort berørt med en orienterende status på projekterne.
I alt er der oprettet 15 arbejdsgrupper under lokalrådet og det er målet,  at disse i videst muligt omfang skal kunne arbejde selvstændigt, med tilbagemelding til lokalrådets bestyrelse.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

 4.    Kasserens beretning.
Kasserer Karen Eberhardt Henriksen var desværre forhindret i at deltage i aftenens møde, hvorfor Henrik Djurhuus i sin egenskab af revisor for lokalrådet, gennemgik årets regnskab. 
I denne forbindelse var der ikke de store bemærkninger, men dog blev der nævnt, at omkostningerne til leje af mødelokaler var faldet betydeligt.
Regskabet blev godkendt med akklamation.
 5.    Indkomne forslag
Bestyrelsen havde foreslået at alderen for valgbarhed og opstilling til lokalrådet blev hævet fra 15 år til 18 år.
Der var dog bred enighed blandt de fremmødte om, at aldersgrænsen fortsat skulle være 15 år, da det kunne medvirke til engagement af de unge i lokalområdet. Efterfølgende blev forslaget trukket tilbage af bestyrelsen.

 6.    Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet.
På valg til bestyrelsen var:
Jens Nygaard Knudsen, som modtog genvalg.
Jette Wengsberg, som modtog genvalg.
Karen Eberhardt Henriksen havde ikke ønsket at modtage genvalg, men da der ikke var opstillede blandt de fremmødte, blev det pålagt bestyrelsen at overtale Karen Eberhardt Henriksen til at påtage sig en periode mere.

Som suppleanter modtog Otto Høst genvalg og som ny suppleant blev valgt Jesper Christiansen.
Alle blev valgt med akklamation.

 7.    Valg af revisorer:
På valg som lokalrådets revisorer var Henrik Djurhuus og Mogens Petersen, der begge modtog genvalg med akklamation.

 8.    Eventuelt.
Kaj oplyste at der i år bliver en række ændringer i beredskabsstyrelsen og at disse ændriger også kommer til at berøre borgere i vores lokale område. Det kan bl.a. betyde, at vi i tilfælde af voldsomme vejrfænomener kan komme til at stå i den situation at vi skal klare os selv i op til 72 timer. Bestyrelsen har taget dette til efterretning og vil derfor følge op på dette område snarligt.


Referent

Claus Holm Larsen
Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 12 februar 2015.

Deltagere:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Claus Holm Larsen, Jette Wengberg.
Gæstedeltager: Elisabeth Tramm.
Fraværende: Visti, Thor, Karen, Arne C, Otto Høst.

 1.Valg af ordstyrer.
Jette

 2.Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

 3.Godkendelse af referat af 8 januar 2014.
Godkendt

 4.Møde med politiske udvalg.
Ved redaktionens lukning var det ikke lykkedes at træffe en aftale om at repræsentanter fra Kulturudvalget kan deltage i dette lokalrådsmøde.
Efter vanlig procedure skal en sagsbehandler nær det enkelte udvalg viderebringe indbydelse fra et Lokalråd og foretage bedste valg af dato for et møde. Tidsrammen for procedure kan ikke lige forudsiges.
Vi forventer et møde i april måned med kulturudvalget.

 5.Orientering ved formanden.
 5.1.LUP.
Visti har sendt beskrivelser af vore projekter til Berit. Nogle få beskrivelser mangler:
Status:
I svar fra Spørgeskemaundersøgelsen er der flere spørgsmål om at Biografen ikke er nævnt. Drøftelse: Burde Biografen være nævnt i listen ”igangværende projekter” i LUP?
 Biografen sættes på listen over igangværende projekter. Biografen kontaktes desangående.

NK indbyder lokalråds IT-ansvarlige til møde 18 februar kl 17-18.30 med temaet: Skønne lokalområder – større synlighed. Er portalløsning løsningen?
Visti og Poul deltager.

 5.2.Orientering fra mødet om nye struktur i samarbejdet mellem lokalråd og NK.
Mødereferat fra mødet i Fodby er udsendt til alle medlemmer.

 5.3.Planlægning af Generalforsamling 12 marts:
Booking af lokale, projektor og lærred: Claus OK.
Annoncering: Poul
Indlæg til Glumsø Ugeblad og Facebook: Jens laver en oplæg.
Øl, vand og slik: Arne Larsen.
Vingave til indlægsholdere: Arne Larsen
Bestille til ekstra gæster til spisning i Rejseladen: Jens

1. Trækplaster:  
(½ time): Glumsø Søs almene tilstand og fremtidsudsigten for at Glumsø Sø kan udnævnes til badesø. Margrethe Pedersen NK og Karsten Fugl NST.

2 Trækplaster: (½ time): Orientering om kommende ombygninger af Glumsø Kro med bl.a etablering af Keativt Værksted. Elisabeth Tramm.

Plan for formandens tale:
Referatet fra sidste generalforsamling indeholder fejl vedrørende hvem der var på valg og hvem der blev valgt. Liste er nu således (i bedes inden mødet vurdere om jeres navn er rigtigt placeret):
Medlemmer på valg: Jens (formand), Jette, Karen (kasserer).(Medlemmer bedes på dagens møde afgøre om de ønsker genvalg).
Medlemmer - ikke på valg: Poul, Thor, Arne L, Arne C, Visti, Claus (næstformand).
Suppleanter: Otto Høst, Johanne Marie Jensen (suppleanter bedes give tilsagn om de ønsker genvalg).
Revisorer: Mogens Petersen og Henrik Djurhuus

Økonomisk ansvar for lokalrådets medlemmer: forespørgsel til kommunens jurister vedrørende hvordan vi forholder sig hertil.

 6.Kreativt Værksted i Kroens tagetage:
Økonomi er efter mange års ihærdig indsats på plads. Elisabeth Tramm orienterer om projektets omfang.
Der er kommet ny tovholder på projektet fra kommunen. Der tages nu kontakt til hånværkere for at få tilbud. Hele projektet skal være besigtiget og regnskab afklaret senest 1. juli 2015.

 7.Lokalrådets deltagelse i NK affaldsgruppe:
Claus Holm Larsen er Glumsø Lokalråds repræsentant i arbejdsgruppen for NK's fremtidige strategi for Affald & Rotter.

 8.Lokalrådets huskeliste. 
Punkt fra tidligere møder.
Lokalrådets forpligtigelser med NemID. Kontakt til Henrik om den praktiske overdragelse.
Status: Claus ringer til NemID og får ordnet sagen.

 9.Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
 9.1.Glumsø stations fremtid ---> Tovholder: Arne C
Stationens venner afholder et møde i kommende uge vedrørende sidst aftholdte møde med bane Danmark.

 9.2. 2-1 veje som skoleveje ---> Tovholder: Arne L

 9.3. Legeplads(er) i Glumsø ---> Tovholder: Jens
 
 •  Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.
   
 9.5. Hjertestien ---> Tovholder: Jens.
Der er grundet vinterens megen væde flydt slam og sand ud på stien fra bakkede marker på søens østside. Vej & Park har givet deres bud på varig løsningsmodel med en økonomi på etablering af grøft på  marken langs stien til ca 24.000 kr og efterfølgende årligt vedligehold på 5.200 kr.
Ejeren af marken skal for forslagets gennemførelse stille areal i 1,5 m afstand fra stien til rådighed for tiltaget. Der forhandles i øjeblikket med markens imødekommende ejer. Når der synes at foreligge et oplæg til kontraktaftale mellem denne og NK, vil Lokalrådet ansøge om en bevilling i kommunen til tiltaget.
 
 •  Ny hal2 i Glumsø ---> Tovholder: Visti.
   
 •  Adgang til skov og land ---> Tovholder: Thor.
   
 •   Samarbejde med politi ---> Tovholder: Visti.
   
 •   Information til områdets beboere ---> Tovholder: Visti.
  Info på FB 4171-Glumsø om en henvendelse til Vej & Park om skader på Hjertestien på østsiden af søen grundet vinterens vejrlig. Info om Vej & Parks positive svar: ”Park og Vej  kommer og retter stien af efter vinteren, så den bliver forårsklar” fik ret mange kommentarer og ”synes godt om”.
 9.10. Glumsø Avis ---> Tovholder: Poul E.
Der mangles annoncører på siden og det skal der arbejdes videre på.
 •  Glumsø på Sjællandsleden ---> Tovholder: Thor.
   
 9.12. Mikrovirksomheder ---> Tovholder: Poul E.
 
 •  Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Peder
 Projekter i drift

 9.14. Hundeskoven ---> Tovholder: Poul E.
 9.15. Rejseladen ---> Tovholder: Jens Lyhne
 9.16. Byens Børn ---> Tovholder: Poul.
 9.17. KOKS ---> Tovholder: Poul.
 9.18. Smørhullet ---> Tovholder: Jette.
 9.19. Skydeklubben ---> Tovholder: Visti.

 10.Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik.
Ingen bemærkninger

 11.Erhverv, handel.
Julebelysning virker ikke i den ene side af Storegade. Jeanette, Form og Figur har lovet, at hver enkelt lyskæde tjekkes for at virke ved den forestående nedtagning. Ejerskab: Lyskæder er butikkers og strømudtag er lokalrådets. Måske er der sprunget en sikring. Hvem har lyst til at løse opgaven? Tovholder: Byens børn er tovholder på denne sag.

 12.Det grønne Glumsø.

 13.Kulturliv.
Poul har deltaget i planlægningsmøde for aktiviteter i 2015 Byens Børn.
Der er lagt op til nye aktiviteter på Kroen i julemåneden. En stor messe og en julefrokost er i spil.

 14.Opland.

 15.Økonomi.
 15.1.Kasserer har overført 500 kr i sponsorstøtte til Rejseladen. Godkendt
 
 16.Kørselsgodtgørelser til rådsmedlem ifm. et afholdt møde i en interessegruppe. En enlig svale eller skal der fremover være mulighed for kørselsgodtgørelse ifm. eksterne møder/ekskursoner for lokalrådsmedlemmer og/eller medlemmer af interessegrupper?
I givet fald lokalrådets økonomi tillader det, hvordan skal det administreres, så det ikke bliver et ”tag selv bord”?
Kan udgifter til kørsel o.a. sidestilles med ”en privat kontingent til en hobby” som påhviler den enkelte interessegruppe at finde en løsning på?
Punktet overflyttes til næste møde.

 17.Turisme.

 18.Eventuelt.

 18.1.Ny mødedag for Lokalrådet i stedet for den anden torsdag i måneden, dog ikke juli og december? Ønske fra Thor. Dette punkt tages op igen efter Generalforsamlingen.

 18.2.Lag-Sydsjælland inviterer til møde 16 februar i Bårse Forsamlingshus kl 19. Tema er: Har du et godt projekt, så har vi måske penge til at hjælpe dig i gang.

 18.3.Mærk-Byen NK inviterer til workshop den 5 marts kl 16.30-20. Tema er: Bymidten. Hvordan føler du det, når du er der og dit bud på fremtidens bymidte.

 18.4.Henvendelse fra en advokat, der gav 14 dage til at reagere. Tidsfristen er overskredet.

 19.Næste møde.
- Generalforsamling torsdag den 12 marts 2015

Referent Claus Holm Larsen
Referat for Glumsø Lokalråd d. 8. januar 2015.
Deltagere
:
Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Claus Holm Larsen, Arne Cederholm, Visti Christoffersen, Jette Wengberg.
Også gerne: Otto Høst.
 
Afbud:
Karen Henriksen & Otto Høst.

Inviterede gæster:
Der var til aftenens møde indviteret medlemmer fra vores arbejdsgrupper, men der var ingen fremmødte.
 
 1 Valg af ordstyrer.
Thor Temte.


 2 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med følgende ændringer 8, 10 og 11 udgår af dagens dagsorden.


 3 Godkendelse af referat af 4. december 2014.
Godkendt.


 4 Orientering ved formanden.


 4.1 Nytårs refleksioner.
Lokalrådets højdepunkter i 2014 og hvad kan vi lære af resultater.Visioner og indsatsområder for 2015.
Der lægges op til indlæg bordet rundt.
Bred enighed om at 2014 har været et godt år og at LUP har været medvirkende til at vi i 2015 får vores arbejde bedre struktureret.


 4.2 Nedlæggelse af lokaldemokratiudvalget og en værdig afløsningsform.
Der er udsendt en orientering om byrådets beslutning om en gruppes ihærdige arbejde for en afløsningsform for fortsat inddragelse af samspil mellem politikere og lokale borgere.
Vores egen Thor Temte har sammen med ildsjæle fra andre lokalråd i NK været med i dette arbejdet og her præget resultatet på bedste vis. Godt gået af dette udvalgs indsats. Et af resultaterne er at politiske udvalg kan lade sig invitere eller selv være den udfarende kraft i at møde op til høring om emner i et Lokalråd.
Der er et første møde for lokalråds formænd til orientering om implementering af det kommende samarbejde d. 21. januar kl 19-21. Kulturudvalget inviterer og dette udvalg vil Lokalråd fremover høre under.
Thor blev rost af formanden for den gode indsats.
Borgerinddragelsen omfatter samtlige fagudvalg, hvorfor vi bør opliste disse og tage en dialog med dem. Der er i alt 8 fagudvalg hvoraf vi vælger at invitere formændene fra Kulturudvalget og Teknisk Udvalg på de kommende møder.

Kulturudvalget indviteres til vores kommende møde i februar måned.
Emne: Borgerinddragelse og de fremtidige planer. Legeplads som det første projekt.
Teknisk udvalg indviteres til et ekstraordinært møde først i februar. Arbejdsgruppen, stationens venner, står for denne indkaldelse da der afventes et høringssvar sidst i januar. 4.3 NK forslag om nedlæggelse af Sandby forsamlingshus som valgsted:
Lokalrådet har indsendt høringssvar med bilag af 150 protester fra valgkredsen ved Sandby mod nedlæggelsen af valgstedet. Byrådet har besluttet at udsætte afgørelsen til foråret.


 5 Planlægning af Generalforsamling midt i marts:
Dato: 12. marts kl. 19.
Booking af lokale: Kobberstuen er booket.
Trækplaster: Der forsøges at få indlæg af ½ times varighed fra NK mv. om Glumsø Søs almene tilstand og fremtidsudsigten for at Glumsø Sø kan udnævnes til badesø. Andre forslag til indlæg får selve generalforsamlingen?
På næste møde planlægges detaljer om generalforsamlingen, herunder annoncering, forplejning, Lokalrådets indlæg o.a.
Referatet fra sidste generalforsamling indeholder fejl vedrørende hvem der var på valg og hvem der blev valgt. Dette søges rettet inden kommende generalforsamling.
Der er flere forslag til emner til generalforsamlingen. Blandt disse er 2 – 1 veje og fremtiden for Glumsø Station. Vi tager stilling til hvilke af emnerne der medtages til generalforsamlingen på kommende møde. 6 Lokalrådets huskeliste.
Punkt fra tidligere møder.
Lokalrådets forpligtigelser med NemID. Kontakt til Henrik om den praktiske overdragelse. Status:
Henrik blev, via mail, kontaktet medio november med henblik på at få overdragelsen af NemID afsluttet inden 1'ste december. Sidst i november anmoder Henrik om oplysninger omkring kontaktpersonen der skal stå for NemID. Vi har endnu ikke hørt videre i sagen. Claus rykker for flere oplysninger samt status.


 7 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)


 7.1 Glumsø stations fremtid ---> Tovholder: Arne C

 7.2 De 2-1 veje på Sorøvej/Åsøvej ---> Tovholder: Arne L


 7.3 Legeplads ved biblioteket ---> Tovholder: Jens


 7.4 Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.


 7.5 Hjertestien ---> Tovholder: Jens.


 7.6 Ny hal2 i Glumsø ---> Tovholder: Visti.


 7.7 Adgang til skov og land ---> Tovholder: Thor.


 7.8 Styrke samarbejdet mellem områdets foreninger ---> Tovholder: Visti


 7.9 Samarbejde med politi ---> Tovholder: Visti.

 7.10 Information til områdets beboere ---> Tovholder: Visti.

 7.11 Glumsø på Sjællandsleden ---> Tovholder: Thor.
Spang godkendt af NK. Der er 4 ugers indsigelsesfrist.


 7.12 Mikrovirksomheder ---> Tovholder: Poul E.
Mona Hvid forestår undersøgelsen af hvor mange små virksomheder der er i området. Der er foreløbig en del der har reflekteret på hendes henvendelse i gruppen DK 4171 Glumsø.


 7.13 Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Peder

 8 Projekter i drift


 8.1 Glumsø Avis ---> Tovholder: Poul E.


 8.2 Hundeskoven ---> Tovholder: Poul E.


 8.3 Rejseladen ---> Tovholder: Jens Lyhne

 8.4 Byens Børn ---> Tovholder: Poul.


 8.5 KOKS ---> Tovholder: Poul.


 8.6 Smørhullet ---> Tovholder: Jette.


 8.7 Skydeklubben ---> Tovholder: Visti.


 9 Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik.
Ingen bemærkninger.


 10 Erhverv, handel.
Ingen bemærkninger.


 11 Det grønne Glumsø.
Ingen bemærkninger.


 12 Kulturliv.
Ingen bemærkninger.


 13 Opland.
Ingen bemærkninger.


 14 Økonomi.
Ingen bemærkninger.


 15 Turisme.
Der er lavet links fra hjemmesiden til diverse turist attraktioner i vores lokalområde.


 16 Eventuelt.


 16.1 Ny mødedag for Lokalrådet i stedet for den anden torsdag i måneden, dog ikke juli og december? Ønske fra Thor.
Punktet tages op efter generalforsamlingen. Der undersøges hvilke torsdage - første, tredje eller sidste i måneden – der er brugbare.


 16.2 Kørselsgodtgørelser til rådsmedlem ifm. et afholdt møde i en interessegruppe. En enlig svale eller skal der fremover være mulighed for kørselsgodtgørelse ifm. eksterne møder/ekskursoner for lokalrådsmedlemmer og/eller medlemmer af interessegrupper?
I givet fald lokalrådets økonomi tillader det, hvordan skal det administreres, så det ikke bliver et ”tag selv bord”?
Kan udgifter til kørsel o.a. sidestilles med ”en privat kontingent til en hobby” som påhviler den enkelte interessegruppe at finde en løsning på?
Punktet udsættes til næste møde.


 16.3 Invitation fra NK Ejendomsudvalg tirsdag d. 20. januar kl 19. Mødested: mødelokale 2 Rådmandshaven. Tema: Skilte og reklamer i kommunale byområder.
Claus forsøgerat deltage i dette møde.


 16.4 Invitation til temaaften med overskriften Omstilling til levedygtighed tirsdag den 20 januar kl 19-21. Mødested Næstved Bibliotek.

 17 Næste møde.
Lokalrådsmøde torsdag d. 12. februar 2015 kl 19:00.

Referent

Claus Holm Larsen