Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Legeplads i Glumsø

Legepladser i Glumsø
Vil du høre mere – kontakt:
Jens Knudsen, Skolevej 4, 4171 Glumsø.  Mobil: 3051 8182.
E-mail: jensnknudsen@gmail.com.


Legepladsen Sansoket til de mindste i Glumsø ligger i forbindelse med Glumsø Bibliotek, hvor der også er et indendørs legerum for de små
Referat 9.5.2019
  • 6.5 Sansotek – håndtering af reservedele + nyt musik repertoire (Jens K). Jens rykker for reservedele til Sansoteket og skaffer brugsanvisning for musikanlæg. Visti hjælper med at skifte musik.
30. januar 2018
Til glædelig orientering om projekt Sansoteket er økonomien med NK bevilling på plads ,
Så nu bør tidsplanen med etablering i foråret og indvielse i forsommeren 2018 kunne følges.
Fra projektets start med gode tanker til indvielsen er der gået ca 5 år.
Det har været meget op ad bakke, men nu lysner det.
Hilsen Jens
Pva. Glumsø og Omegns Lokalråd.
24.9.2017
Først på ugen kunne Vi fra Glumsø og Omegns Lokalråd glad melde ud, at nu var økonomien til projekt Sansoteket ved Glumsø Bibliotek
fundet.
Desværre er der gået ged i det mht. til kommunens bevilling til Sansoteket i 2017. Politikere ønsker at benytte beløbet til lys og græs, der fryser på Arenaen i Næstved. Der er sendt et mail til punktet på Kulturudvalgets møde den 25 september som anbefaler en løsningsmodel i NK bevilling i 2018, så Sansoteket stadig kan indvies i forsom...meren 2018. Der kan kun opfordres til, at politikere op til kommunal valget bliver spurgt om dette kan løses og vi skal ikke være bekymrede for NK politikere holder dette løfte.
Hilsen Jens
22. september 2017
​Til glædelig orientering om SANSOTEKET nu synes sikret at blive til noget.
Jeg har netop fået oplysningerne fra LAG og kan ikke lade være at råbe ud til alt og alle. 
Det har været en lang omgang. Op ad bakke. Mange ansøgninger med afslag. En fond udtalte (desværre kun mundtligt, at legeplads var en kommunal opgave). Nu er det altså bare lykkedes.
Hilsen Jens

21. september 2017
Til Kulturudvalgets medlemmer.
Glumsø og Omegnes Lokalråd kan nu glædelig meddele, at projektets budget på en lille mill. kr er sikret ved tilsagn, så projektet nu kan gennemføres.
 
Der er her i efteråret kommet tilsagn fra Lokale og Anlægsfonden på 180 tkr og Sydsjælllands LAGs bestyrelse har netop enstemmig besluttet at tildele ansøgte beløb på 461 t kr. Dette skal dog bekræftetes i ministeriet med sagsbehandlings tid på 3 måneder. Der er ikke fortilfælde om, at ministeriet underkender en lokal bestyrelses afgørelse.
Herfra ser vi projektet at blive gennemført med NK bevilling på 350 tkr i kalenderåret 2017 og praktisk færdiggørelse med indvielse i forsommeren 2018.
 
Projektet har indtil nu været over 4 år undervejs og skulle igennem Kulturudvalget flere gange, før i som politikere fandt økonomi og projektets ide egnet. Nu kan du som politiker sende Glumsø denne tanke, at du personligt i denne byrådsperiode var med til at sikre en løsning til at Glumsø Bibliotek med dette projekt intentioner, bliver et godt bud på fremtidens lokal bibliotek.
Ikke en ringe tanke for ens virke.
 
Det skal nok blive godt.
Med venlig hilsen
Jens Knudsen
Pva. Glumsø og Omegns Lokalråd

Referat fra lokalrådsmøde 22.6.2017
6.2             Legeplads ved Biblioteket ---> Tovholder: Jens

Lokale og Anlægsfonden vil bevilge de 180.000 kr, men det bliver først konfirmeret på et møde 30/8. Jens er blevet opfordret til ændre ordlyd i ansøgningen -”aktivitetsplads” fremfor ”legeplads” og samtidig nedtones samhørigheden med biblioteket. Der udestår afklaring af den løbende vedligeholdelse på anslået 6000 kr årligt. Poul foreslog, at dette afklares ved et møde med borgmesteren eller fx Linda Frederiksen. Sideløbende hermed arbejder Jens videre med projektet.
 


30. august 2016

Nu er der mulighed for at se billeder af det projekt indhold, gruppen satser at finde fondmidler på 1 mill. kr til.
Bestykningen af Sansoteket er valgt ud fra, at have en lang garantiperiode og en lav vedligholdelses udgift i de 7 år, Lokalrådet har besluttet at benytte KOKS donationen til at klare denne del.
Vi har altså valgt kvalitet fremfor kvantitet. 
Udgangspunktet er scenen og betonmur ud mod parkeringspladser, der kan siddes på og således være tilskuerplads for scenen sammen med græsareal og hængekøjer. I muren har vi indlagt en bytte-børs, hvor man kan hensætte læste bøger til fri afbenyttelse. Legeareal er med sikkerhedsmæssig faldunderlag af bedste kvalitet, Udstyr er valgt ud fra at kunne benyttes af helt små børn og opad i alder efter bedste overbevisning om at appellere til nysgerrig og aktiv leg. Bl.a. trampoliner, ruchebane og elektronisk fortælle eventyr o.a.

Stiers udformning er valgt ud fra første arkitekt skitsers logistik med at et firkantet areal, har mennesket trang til at skyde genvej på tværs. En sti går hen til en forventet indgang, Biblioteket vil lave samtidigt med at Bibliotekets børneafdeling vil få plads i denne del af Biblioteket. Sansoteket og Biblioteket vil dermed blive en helhed.

Der vil blive et fliseareal med borde og bænke, hvor der er plads for madpakkespisning og meget andet.
Arealet helt bag Biblioteket tænker vi beplantet med sommerblomster, der gerne må blive plukket.

Dette er vores bedste bud til budgettet. Vi har måttet skære flere aktiviteters udstyr væk, bl.a. en elektronisk tavle på Bibliotekets mur med forprogramrede spil for alle aldre og mulighed for egen programmering via egen Ipad. 
Samtidigt har vi i vores fravalg, ladet areal stå åbent for, at der vil opstå mulighed at borgergruppe fremover kan supplere med nye legeredskaber, som der føles der mangler.

Vi håber fortsat på, at kunne skaffe fondmidler til projektet og har stadig indvielse som mål i forsommeren 2017.

Se punkt 7 C i referatet fra 21. januar 2016
Hermed 2016 nytårsstatus om Legepladsen Sansoteket:
- Næstved Kommune har bevilget 350.000 kr til projektet til brug i 2016 under forudsætning at, der er et lokalt ejerskab (Lokalrådet) i en 7 års periode efter opførelse. (Detaljer kan læse i tidligere indlæg.)
- Planlægning og mange af dens forhindringer er med forhandlinger med bl.a. Næstved Kommune synes at være på plads, så yderligere fundraising kan påbegyndes (budgettet er 1 mill. kr) og indvielse af Sansoteket kan ske i forsommeren 2017. Alt så godt.
- Arbejdsgruppen har forespurgt Lokalrådet om projektet kan gennemføres i Lokalrådets navn (og dermed fjerne mange hindringer af praktisk art ved bl.a. fundraising). Dette er der enstemmig opbakning til, at projektet er så godt for vores område, at det fortjener at blive til noget.
- Arbejdsgruppen ser endnu ikke problematikken med 7 års drift løst og har lagt op til, at der skulle være endnu en forespørgsel til politikere om at sikre økonomi til vedligehold i den 7 års ejerskabs periode. (der kan læses yderligere om emnet i uddraget fra Lokalrådsmødets referat i næste indlæg i denne tråd). 
Arbejdsgruppen ved, at i den lange 7 års periode vil der være skift i personkredsen med interesse for at påtage sig opgaven med ejerskabet. Personkredsen består nok mest af børnefamilier, der i dagligdagen har nok med at få familiebutikken tidsmæssigt til at hænge sammen. En opgave som at påtage sig yderligere opgaver, skal være i en smidig form og rimeligt lidt arbejdskrævende. Opgaven med også at skaffe løbende økonomi til sliddele og forsikring bør ikke indgå i sådan en opgave.
- Det er på denne baggrund arbejdsgruppen nu står i ambivalendt situation om projektet skal gennemføres (det kræver en stor indsats i 2016) eller vi skal kaste håndklædet i ringen (problematikken med 7 års drift har for mange uklare betingelser).
- Arbejdsgruppens holdning her og nu
er, at det skal lykkedes. Der er afklaret så mange forhindringer i den over 2 år projektet har været undervejs. Set i dette lys, hvor vi er så tæt på målet, må vi fortsat tro på en løsning til et resultat. Det skal nok blive godt.

Legepladser i Glumsø
24. november 2015

Lokalrådet har modtaget denne afgørelse fra Næsved Kommune: 
Kulturudvalget og Næstved Kommune anerkender jeres store indsats i lokalområdet, hvilket har betydet at udvalget har valgt at støtte jeres projekt med 350.000, hvis i kan få den samlede finansiering på plads.

Der er forståelse for dine indvendinger, men Næstved Kommune kan desværre ikke påtage sig yderligere forpligtigelser end dem der allerede er givet i tilsagnsskrivelsen om overtagelse af Sansoteket efter syv årsdrift.

Jeg skal derfor kort skitsere Næstved Kommunes tilgang til jeres projekt:

· Det er Glumsø Lokalråd, der har ejerskabet til at etablere Sansoteket herunder sikre drift og vedligeholdelse i de første syv år. Hvordan lokalrådet vil løse den samlede opgave kan kun lokalrådet finde ud af.

· Næstved Kommune overtager ejerskabet til sansoteket efter 7 års drift.

· Næstved Kommune afgør suverænt om sansoteket efter de 7 år skal fjernes, bortskaffes, fortsat vedligeholdes eller flyttes.

· Evt. udgifter i forbindelse med bortskaffelse, flytning eller fortsat vedligeholdelse afholdes af Næstved Kommune

· Det er en forudsætning for Næstved Kommunes overtagelse at ejeren, fra etablering til overdragelse til Næstved Kommune, sikrer den nødvendige vedligeholdelse og legepladsgodkendelse i perioden 0-7 år.


Lokalrådet må ikke være i tvivl om, at Kulturudvalget ved, at det er en stor opgave at etablere Sansoteket og herunder at skaffe frivillige, der føler sig ansvarlige for projektet og det er også udvalgets opfattelse, at den slag projekter kun bliver realiseret og lever videre, hvis der er nogle i lokalområdet der vil påtage sig ansvaret.

Legepladser i Glumsø

Ønske og behov for legepladser i Glumsø er identificeret via facebook gruppen 4171 Glumsø. Lokalrådet er gået ind i sagen og tilbyder Lokalrådets erfaring som værktøj for at finde mulighed for egnede steder og gennemførelse.
 
Der er flere egnede steder, men lige pt. arbejder vi på en placering ved Biblioteket. Stedet synes at kunne bære forsøget med at finde og etablere partnerskaber og bæredygtighed for et projekt finansieret af fonde og med driftsikkerhed i en periode over 5 år.
 
Legepladsen vil blive for de allermindste børn og være stedet, børn første gang møder Biblioteket. Temaet bliver rettet mod børnenes sanser, som de har med sig og de er mestre i at bruge. Navnet på legepladsen er blevet SANSOTEKET, idet gruppen er blevet enige om, at børn med sut i munden, godt kan lære at sige det.
 
Status februar 2015:
Projektet er i den sjove idéfase, hvor alt synes at kunne lade sig gøre.
 
Der er søgt og fået fondsmidler på 20.000 kr til et forprojekt. Midler skal bl.a. benyttes til mere muntre arrangementer med fremvisning og inddragelse i projektforløbet inden den egentlige søgning af fondsmidler til etablering.
 
Der er oprettet en facebook gruppe med navnet Glumsø Legeplads Gruppe.( https://www.facebook.com/groups/1423037804580258/?fref=ts ) Her kan interesserede løbende følge med og således være aktive deltagere ved at like gruppens ideer og tiltag. Det er vigtigt, at ideer og målet for legepladsen er lokalt funderet. Facebook er et spændende socialt medie til at kunne være i kontakt med forældregruppen, der for manges vedkommende har travlt med at få hverdagens butik til at hænge sammen og fungere.
 
Der er sendt oplæg til kommunen om at gå ind i partnerskab om etablering af legeplads ved Biblioteket, og Lokalrådet afventer en tilbagemelding herfra.