Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Glumsø’s grønne områder
Glumsø Sø og Anlæg, arbejdsgruppen

 
Dette dokument opdateres løbende dels for at fastholde informationer, aftaler m.m. dels for at give gruppedeltagerne der ikke deltog i et givent møde mulighed for at være opdateret.
 
Opdateret: 24-10-2020
Deltagere:
Conny Christoffersen
Elisabeth Tramm
May-Britt Albrechtsen
Karen Henriksen
Elisabeth Bastholm
Jens Nygaard Knudsen
Ellen Wejdling
Visti Christoffersen
 
===============================================================================================
 
21-10-2020:
Visti samtale med Pia Ingeman Tuborg: På baggrund af at regler for Glumsø Sø ”forsvandt” i forbindelse med konvertering til Kommunens hjemmeside er man i gang med fra scratch at udforme love, regler og henstillinger for Glumsø Sø. Dette gøres i samarbejde en del andre afdelinger bl.a. Center for Plan og Miljø. Man har bl.a. kigget på problemstillinger omkring udpegning af steder til fiskeri, parkeringsmuligheder (for fiskeri), sejlplads på søen herunder hvor (markering med pæle), m.m. Det undersøges også hvilke regler Skov og Naturstyrelsen sætter op for deres tilliggende arealer – Smørhullet m.m.
Man er meget interesseret i samarbejde med gruppen om hvorledes tingene kan og må løses.
Forhandlinger om fremtidig leje af søen er også pågående, og i sidste ende skal dette godkendes af byrådet. Det er ikke på tale at købe søen.
Se også tidligere mailkorrespondance (15. juni 2020)

 
 
21-10-2020:
Møde: Deltager – Elisabeth T., May-Britt, Elisabeth B., Jens, Ellen og Visti.
Indledningsvis lidt om Anlæggets historie og orientering om planerne for ”byrumsløft og begrønning”.
I det efterfølgende kom vi frem til følgende:
For at mindske færdsel og støj på Skolevej lægges op til et officielt skilt med ordlyd lignende dette ”Færdsel med motoriseret køretøjer kun tilladt for beboere og ærindekørsel til disse”.
Bavelsevej skiltes med ”Gennemkørsel forbudt” (dette initiativ er igangsat).
Park og Vej gøres opmærksom på at kastanjetræerne i alleen nu er så store så de kan være risiko i for at vælte under storme.
Ved leddet/passagen for enden af Skolevej spærres adgang (eventuelt med store sten) så man ikke på cykel/knallert kan komme udenom bøjlerne.  Ligeledes sikres dette at være handicapvenligt, d.v.s. kan passeres med kørestol eller lignende hjælpemidler. 
For at hindre parkering og at fremme biodiversiteten foreslås at græsset på arealet mellem søen og matrikel 700d , 23ag og 23af ikke slås. Dette gøres i dialog med kommunen og ejer af omtalte matrikler.  
Det skiltes at Skolevej er en del af Hjertestien.
 
Der lægges op til et ordensreglement-skilt med ”Du må/Du må ikke”:
Der må ikke overnattes ved søens bredder – der henvises til Naturstyrelsens areal tæt ved søen.
Der skal på kort eller lignende anvises hvor man må fiske fra, og i hvilke periode af året.
Søen deles op i område der må sejles i, og område (sydlige del) der ikke må sejles i. 
Der må sejles med diverse fartøjet, der ikke er drevet ved nogen form for sejl- eller motorkraft.
Man må ved sejlads på søen ikke sejle ind i sivene.
Fartøjer må kun søsættes fra kommunal matrikel, ved Søvej (markeres på kort og ved skiltning).
Der må ikke spilles høj musik i Anlægget uden tilladelse.
I øvrigt henvises til E-mail ”Glumsø Sø og Anlæg - Love, regler og henstillinger” dateret 15. juni 2020 (vedhæftet ovenstående note)
 
Der foreslås etablering af parkering (6 + 2 stk. handicap) i området ved slagteriet-rensningsanlægget.
”Rampe” ved kommunal matrikel ved Søvej for isætning /optagning af fartøjer istandsættes og markeres. (i den forbindelse - Elisabeth B. orienter spejderne om at søsætning kun må foregå fra denne ”rampe”).
Det undersøges hvilke servitutter der måtte være på Anlægget.
NK (Næstved Kommune) forespørges på hvad status er på planerne for fjernelse af phosfor i søvandet.
På den længere bane undersøges mulighederne for at etablere toilet og overnatningsmuligheder i det nedlagte rensningsanlæg
Visti undersøger mulighederne/formen for samarbejde med NK – Pia Ingeman Tuborg, Center for Trafik og Ejendomme.
 
 
 
===============================  // ==================
 
 
Noter:
Servitutter