Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Badestrand m.m. i anlægget

Glumsø får Danmarks korteste badestrand 3. marts 2017

Følg de sidste nyheder om Glumsø Badestrand

http://www.tveast.dk/artikel/glumsoe-faar-danmarks-korteste-badestrand
 

Badestrand m.m. i Anlægget
Vil du høre mere, så kontakt:
Jens N Knudsen, E-mail: jensnknudsen@gmail.com  /   Mobil 30 51 81 82


Referat 8.8.2019
Til orientering så har NK givet tilladelse til, at der den 12. oktober 2019 i nogle timer opsættes en mobil sauna ved badestranden. Saunaen lejes i Sorø.

Referat 20.6.19
6.3. 
Jens BN: Næstved Kommune har givet grønt lys/byggetilladelse til at badebroen opføres med det viklede sidestykke, som var en del af den oprindelige ansøgning. Jens arbejder nu på at sende ansøgninger til div. fonde for at skaffe penge til opførelsen.
Referat 9.5.2019
  • 6.3 Badestranden (Jens B): Næstved kommune har sendt udkast til ny dispensation, hvor lokalrådets ønske til udformning efterkommes. Denne er sendt i høring. Jens B arbejder videre med finansieringen.
Fra referat i Lokalrådet 15.11.2018   
Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter, m.m. (Jens) – der vil blive sendt en forespørgsel til ”Natur og Fredning”, for at få deres holdning til, om det er muligt at opføre en flydende sauna på Glumsø Sø. Hvis der er en positiv tilbagemelding, vil man gå videre med projektet.
6.2 Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter – det på forhånd udsendte bilag skal have tilføjet succeskriterier (med ordlyd som drøftet/aftalt på mødet) og at ejerskabet skal opsplittes efter en evt. etablering, så det er Vinterbaderne, der overtager ejerskabet. Vinterbaderne er indstillet på dette inkl. at stå for fjernelse af anlægget, når det er udtjent eller ikke længere benyttes. Med disse tilføjelser er projektbeskrivelsen godkendt.
Fra Lokalrådsmødet 22.6.2017

6.3             Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Otto

Visti har indkøbt noget grej, så der snarest kan blive opsat afmærkning ude i søen. Jens nævnte, at der er afklaret vedrørende græsslåning.
 


Fra lokalrådsmødet 21. januar 2016
7 D.Badestrand i Anlægget -Tovholder Jens.
Der er sendt en forespørgsel til Helge Adam Møller i egenskab af bestyrelsesmedlem i NK-Forsyning. Forespørgsel var møntet på hans udmelding i Sjællands Tidende om mulighed for at søge sponsorat hos NK-Forsyning. Vi ønskede at vide om sponsorat til en badestrand ved Glumsø Sø og om fjernelsen af de 4 tilledninger –der udgår direkte i Glumsø Sø og er årsag til Næstved Kommunes frarådning af badning i søen - skulle være med i ansøgningen eller fjernelsen er en del i NK-Forsynings eget budget.
Helge Adam Møller har sendt vores forespørgsel videre til Direktøren for NK-Forsyning, som vil foranledige at Lokalrådet bliver kontaktet, når kriterierne er på plads.
Fra Glumsø Lokalrådsmøde 19. november 2015

 7.4  Badestrand i Anlægget ---> Tovholder: Jens.
 
NK har oplyst målingsresultater for Glumsø Sø om søens vand i relation til badevandskvalitet. For fjerde år er måleresultater OK mht E-coli og Entrikogger for at bade i søen. 
NK fraråder fortsat at der bades i Glumsø Sø, idet der er overløbs kloaker, der kan være aktiv ved voldsomme nedbørsmængder og søen dermed kan tilføres nedbørsmængder opblandet med fækalier ad disse bygningsværker. Der er så vidt vides 4 stk af slagsen med udløb i den nordlige ende af Glumsø Sø. 
Oplæg til brev med adressen Helge Adam Møller, bestyrelsesmedlem i NK-Forsyning blev diskuteret. Brevets indhold er for ad denne vej, at få en udredning fra NK-Forsynings mulighed for at fjerne til-ledninger. Målet er at få fjernet, at NK fraråder badning i Glumsø Sø.
 
Jens og Visti retter kladden til brevet.

Borgermøde om nye muligheder i anlægget 

Anlægget i Glumsø er i sin tid tegnet af den kendte landskabsarkitekt CT Sørensen og er en testamenteret folkegave til Glumsø. Vores anlæg er unik og bruges af mange. Nævnes skal: Sommerfest til Sct Hans Fest, Open Air og vinterens brug som kælkebakke. Leg og værested. Kastanietræernes overflod bliver samlet med stor iver af barnlige sjæle. Hjertestien passerer igennem anlægget ved foden af Kælkebakken. Der soppes og bades ved søbredden, da bunden ud for ikke er dyb og ikke så mudret som resten af søen.
 
Lokalrådet har forespurgt Næstved Kommune om vandkvaliteten i relation til badevand.
Isoleret set på årene 2012 0g 2013 er vandkvaliteten OK, men kommunen fraråder badning, hvis resultaterne for en 4-årig periode ikke er i orden. Kommunen vender tilbage med resultater for 2014 til efteråret.
 
Ide februar 2015:
Der lægges op til et borgermøde, hvor alle har mulighed for ideudveksling. Borgermødet kunne foregå her i sommerhalvåret med at gå en tur rundt i anlægget og slutte med et traktement og ideer drøftes. Ideer skal samles og vurderes om bæredygtighed over for helhed i relation til arkitektens intentioner for anlægget indtryk, vedligehold, levetid, og der skal vurderes om en ide vil få bred folkelig opbakning i lokalsamfundet.
 
Der er med tiden kommet mange ideer til muligheder,. Nogle få skal på forhånd nævnes og en del ideer vil kræve installationer:

  • Badestrand. 10-20 læs sand fordelt på begge sider af vandkanten.

  • Natur legeplads.

  • Motionsredskaber.

  • Teater faciliteter

  • Borde/bænke

  • Lift/optræk til kælke fra foden til toppen af kælkebakken