Aktivitets- og Medborgerhuset Kroen
Glumsø Net Avis » FORENINGER » Aktivitetets- og Medborgerhuset ”kroen”
Valg til husråd for Medborgerhuset “Kroen”, Glumsø.
Tirsdag d. 7. september 2021
Michael Jørgensen bød velkommen til de fremmødte og fortalte om det forgangne år i “Huset”, hvor der trods corona er blevet sat gang i adskillige forbedringer og nye tiltag.
Der er rettet døre af, skiftet armaturer. Skuret i haven og fliser er blevet fjernet. Der er kommet ny belægning i gården ved Rejseladen, så det nu er i niveau med indgangen, og der er etableret rampe op til indgang til scene i salen. Bypedellerne har taget det gamle hegn ned ind til bageren, og et nyt med rionet er sat op. Tak til bypedellerne for indsatsen.

Køleskabe er skiftet og der er ny opvaskemaskine, loftlamperne i salen har fået nye pærer.
Der vil blive lavet rampe fra Ringstedgade og op til belægning ved Rejseladen/trappe til Loftværk.
I uge 42 bliver salen, mellemstuen og kobberstuen malet. Der bliver sat beskyttelseslister op så stolene ikke ramme væggene og laver mærker.

I løbet af 2022 får kobberstuen nyt gulv.
Husrådet søger på bedste vis at følge op på de meldinger det får om fejl og mangler, så disse kan udbedres. Det er nødvendigt at brugerne melder sådanne ting, da husrådet ikke har resurser til at lave inspektion ugentlig. Men holder øje med tingene når man kommer i “Huset”.
Det er dejligt at der nu igen er liv i “Huset”.

Der var en tak til alle i husrådet og til kommunens folk for et godt samarbejde.
Efter denne beretning om året der var gået, gik man over til valg af medlemmer til husrådet.
Erik og Hanne Münster-Svendsen havde begge meddelt at de ønskede at stoppe, det samme gjaldt Ane-Lise Ahrensberg.
Tak til alle tre for deres indsats gennem mange år i husrådet, Erik forsætter dog i ad hoc gruppen for projekt “Krohaven”.

Marianne Rosell er nyt medlem af husrådet, hun blev enstemmigt valgt.
Husrådet består herefter af følgende personer:
Michael Jørgensen
Merete Djurhuus
Elisabeth Tramm
Ove Olsen
Poul Stennicke
Marianne Rosell
Finn Arne Pedersen
 

Glumsø Aktivitets- og Medborgerhus april 2019
Dannebrog blev fejret 15.6.2019
Glumsø Ældreklubs hyggeeftermiddag med sang og musik 18. april 2018, hvor Suså Kirkekor og den lokale kvartet TEEOE underholdt.
Glumsø Pensionistforenings generalforsamling 23. februar 2018
Suså Senior Dans 13. april 2018 i salen
Røde Kors, Suså, i Mellemstuen 16. februar 2017
Edb undervisning i Kobberstuen

Aktivitets og medborgerhuset ”kroen”


Kroen er rammen om rigtig mange meget forskellige aktiviteter og kulturelle arrangementer, hvor flere generationer dyrker deres interesser og det sociale liv.
 
Du kan se de mange tilbud og aktiviteter, der tilbydes i huset ved at klikke ind på de enkelte foreninger og klubber.
Ud over de faste aktiviteter der er i huset, kan man også opleve mange forskellige spændende og interessante arrangementer f. eks. foredrag, musik og teater. Det sker primært i den flotte renoverede sal, hvor der er plads til ca. 150 personer.


Læs mere om Glumsø Kros historie fra den fungerede som privatdrevet Kro og Hotel for byens borgere og tilrejsende.
Faciliteterne kan benyttes af godkendte foreninger og klubber. Det er også muligt at booke lokaler til private fester og arrangementer

tryk her hvis foreningen skal låne lokale

 


Husrådet

Styregruppen 2021

Michael Jørgensen 
Merete Djurhuus 
Elisabeth Tramm 
Ove Olsen 
Poul Stennicke 
Marianne Rosell 
Finn Arne Pedersen 


 

Forenings portalen


 


 
 Vedtægter for Husrådet for Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”
§1 Formål Formålet med Husrådet for Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen” er at sikre brugernes indflydelse på den daglige brug af ”Kroen” og dialog med Næstved Kommune.
§2 Husrådets sammensætning Husrådet består af 7 medlemmer. Stk. 2 Husrådet konstituerer sig selv. Stk. 3 Valgbare personer er borgere, der bor i Næstved Kommune.
§3 Valg Rådet vælges hvert år i februar.
Stk. 2 Alle fremmødte, der har bopæl i Næstved Kommune har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kræves dokumentation for bopæl.
Stk. 3 Valget finder sted på et åbent borgermøde.
Stk. 4 Valget ledes af en valgstyrer udpeget af Næstved Kommune.
§4 Valgperiode Valgperioden er på 2 år.
Stk. 2 I ulige år vælges 4 personer for 2 år. I lige år vælges 3 personer for 2 år.
Stk. 3 Hvert år vælges 1., 2. og 3. suppleant.

§5 Mødevirksomhed Husrådet mødes minimum 4 gange om året. Næstved Kommune inviteres til Husrådets møder.
Stk. 2 Formanden kan indkalde Husrådet til ekstra møder, såfremt dette skønnes nødvendigt. Side 2 af 2
Stk. 3 Husrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede, og beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4 Husrådet skal sikre, at Næstved Kommune modtager dagsorden og referat fra møderne.
§6 Kompetence Husrådet er ansvarlig over for Næstved Kommune og er pligtig til at understøtte formålet med Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.
Stk. 2 Husrådet skal medvirke til, at Næstved Kommunes retningslinjer for benyttelse af kommunale lokaler og gældende lovgivning overholdes.
Stk. 3 Husrådet opstiller ordensreglement for brugen af Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.
Stk. 4 Husrådet fører tilsyn med, at ordensreglementet overholdes, og tilser den daglige drift af Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.
Stk. 5 Næstved Kommune afsætter årligt et beløb til Husrådets mødevirksomhed og administration samt til mindre indkøb og anskaffelser.

 
Aktivitets og medborgerhuset ”kroen"AdresseStoregade 2, 4171 Glumsø Telefon40 17 66 28